Zadání 1 - spočívající v optimalizaci stávajícího traťového úseku mezi železniční stanicí Warszawa Zachodnia a železniční zastávkou Warszawa Służewiec

Zadání 2 - spočívající ve vybudování nového spojení mezi stávající tratí (napojení v oblasti železniční zastávky Warszawa Służewiec) a novou podzemní železniční stanicí vybudovanou v rámci výstavby nového terminálu na letišti Frederyka Chopina - Okęcie.

Na základě studie proveditelnosti byla na předmětné stavby vydána pravomocná územní rozhodnutí.

Zadání 1
Tato část zakázky byla zpracována naším podzhotovitelem firmou Kolprojekt, což bylo na úrovni managementů dohodnuto již v rámci vyhodnocování veřejné obchodní soutěže. Rozsah stavby byl definován následovně: začátek stavby byl za železniční stanicí Warszawa Zachodnia (km 3,700), konec stavby pak před železniční stanicí Warszawa Okęcie (km 11,850). Délka rekonstruovaného úseku byla 8,400  km. V této délce bylo zrekonstruováno stávající kolejiště v podobném rozsahu, jak je známe z našich staveb optimalizačního charakteru. Dále však byla navržena výstavba zcela nových kolejí 3R a 4R mezi železniční stanicí Warszawa Zachodnia a odbočkou Warszawa Aleje Jerozolimskie pro zkapacitnění stávající dráhy v závislosti na zavedení zcela nových linek na letiště Okęcie z centra Varšavy.

V rámci stavby byla rekonstruována stávající železniční zastávka Rakowiec a zbudovány dvě zcela nové Aleje Jerozolimskie a Żwirki i Wigury. V železniční zastávce Warszawa Slużewiec, kde bylo původní ostrovní nástupiště umístěno mezi hlavními kolejemi č. 1 a 2, bylo postaveno pouze provizorní boční nástupiště u koleje č. 2. Toto řešení bylo přijato hlavně proto, že právě do oblasti zastávky Warszawa Slużewiec byl situován začátek tunelu ve směru na letiště, jehož výstavba je součástí zadání 2.
Tak jako u nás byly součástí stavby i objekty umožňující přístup do veřejných prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (polsky: dla osób niepełnosprawnych) a objekty snižující negativní účinky z železničního provozu na okolní životní prostředí. U zadání 1 byl na základě našich podkladů v roce 2007 vybrán zhotovitel (Konsorcjum - Trakcja Polska) a v současné době je realizace již dokončena.

Zadání 2
Zpracovatelem této části stavby byl SUDOP PRAHA společně se samostatnými polskými projektanty. Poměrně velkou komplikací se ukázal fakt, že v místě staveniště se nacházejí další tři velké stavby jiných investorů (výstavba nové čtyřpruhové komunikace investorem GDDKiA - jako naše ŘSD, nové přemostění přes železniční trať investorem ZDM - jako naše TSK a přestavba letiště investorem Letiště Varšava).

Cílem stavby bylo navrhnout novou železniční trať spojující stávající trať Warszawa - Radom s letištěm Okęcie. Stavba začíná u železniční zastávky Warszawa Slużewiec a končí zapojením do již vybudované podzemní železniční stanice, která byla vystavěna v rámci stavby nového terminálu 2. Stavba probíhala souběžně se zpracováním našeho projektu. Pověstná polská koordinace již v předcházejících stupních způsobila, že stanice nešla napojit prostým pravostranným směrovým obloukem, ale muselo se zde vymyslet krkolomnější řešení - přitom stačilo natočit ji o 3 grády jiným směrem!!!

Celá tato nová trať je navržena v tunelu o délce 1603,4 m včetně 420 m dlouhé rampy, kterou se z úrovně terénu sklesá na úroveň tunelu. Vzhledem k velmi malému nadnásypu (jsou zde i místa s tloušťkou 0,60 m a do těch se umisťuje ještě přeložka kanalizace), je tunel navržen jako hloubený. Výstavba tunelu je navržena pomocí milánských stěn, mezi kolejemi je navržena betonová rozdělovací příčka, jež rozděluje tunel na dva jednokolejné. Výstavba tunelu bude prováděna prakticky z 1/3 pod hladinou podzemní vody. Součástí tunelu byly i doprovodné pozemní objekty a to objekty tří trafostanic a objekt pro umístění ventilátorů.

Nezanedbatelnou součástí stavby je i výstavba nové trakční měnírny Okęcie. Odsouhlasení koncepce požárně bezpečnostního řešení s tamními hasiči byl stejně nadlidský výkon, jako u našich koridorových staveb. Na základě veřejné obchodní soutěže na zhotovitele vybral investor nejlevnější nabídku, kterou byla nabídka firmy Bilfinger-Berger Polska. V současné době již probíhají realizační práce a firma SUDOP PRAHA vykonává nad touto realizací autorský dozor.

Emil Špaček, Wit Branny

Foto autoři a archiv
SUDOP PRAHA a.s.


SUDOP PRAHA, a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: 224 227 168, 267 094 111, fax: 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz, http: www.sudop.cz