V našem případě se jedná o projekt zajišťující výrobu polyesterového vlákna (PES) pro výrobu kordových tkanin a to ve speciálním provedení HMLS typ. Cena projektu se pohybovala v roce 2009 na úrovni 2,5 mld. Kč a po dokončení projektu v plánovaném rozsahu by cena dosáhla 3,0 mld. Kč.

Projekt PES TV HMLS typ realizovaný skupinou Kord v Senici byl vlivem špatné hospodářské situace v Evropě a také z důvodů neschopnosti zajistit zbývající financování pozastaven a 14. 5. 2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Následně proběhla reorganizace, která zajistila nové majitele Slovkord Plus, a. s. Na základě této skutečnosti a řady jednání s novými majiteli bylo rozhodnuto o zprovoznění rozpracovaného a nedokončeného projektu. Rozhodnutím nových majitelů byla vybrána naše společnost pro přípravu všech zásadních dokumentů souvisejících se zprovozněním rozpracovaného projektu a pro realizaci jednotlivých etap a to formou generální dodávky (Turnkey). Cílem zprovoznění bylo zajištění výroby vláken PES TV HMLS Typ ve výši 17 000 t/rok.

Celý proces zprovoznění projektu PES TV HMLS typ ve společnosti Slovkord Plus, a. s., Senica byl řešen v následujících krocích:

-    v roce 2010 B-Projekting zpracoval feasibility study, a to ve dvou fázích, která prokázala, že zprovoznění rozpracovaného projektu je reálné.
-    v roce 2011 byl dopracován materiál týkající se možnosti zprovoznění jednotlivých segmentů rozpracovaného projektu s tím, že byla přijata koncepce postupného zprovozňování jednotlivých technologických celků a také kompletace chybějících stavebních objektů a inženýrských sítí.

Na základě výše uvedených skutečností byly připraveny jednotlivé fáze řešení a také zpracován časový plán jejich realizace. Z analýzy rizik vyplynulo, že základním krokem pro zprovoznění rozpracovaného projektu bude v 1. fázi najetí starého provozu dopolykondenzace (DPK), zvlákňování a to provozu STv.

Kruciálním problémem byla skutečnost, že projekt byl zastaven v situaci, kdy nebyly dokončeny stavební objekty (SO), provozní soubory (PS), inženýrské sítě a ostatní navazující energetické a provozní celky. Tento stav nebyl zdokumentován a podložen výkresy ani specifikacemi. Je nutné konstatovat, že příprava a vlastní dokončení rozpracovaného projektu vyžadovalo ověření současného stavu všech SO, PS, dílčích provozních souborů (DPS), dále zpracování dokumentace a realizaci nových SO a PS.
Teoreticky vzato byla tato úvaha naprosto přesná a jasná, ale naplnění těchto požadavků bylo velmi složité a v mnoha případech těžko zajistitelné. Proto byl zvolen následující postup, který měl zajistit postupné zprovoznění STv a následně také nového projektu PES TV HMLS typ (NTv).

Prvním krokem bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) a následná realizace 1. fáze řešení a to zprovoznění STv. Tato fáze byla úspěšně ukončena na přelomu roku 2010/2011. Ukázalo se, že technologii, která byla odstavena v roce 2008, bylo možné po kompletaci a provedených technologických zkouškách zprovoznit a bylo velké překvapení, že výsledky (výroba vláken PES TV HMLS) byly na úrovni, které požadoval výrobce kordových tkanin a to Kordárna Plus, a. s.
V návaznosti na ukončení 1. fáze byly zahájeny práce na realizaci rozpracovaného a pozastaveného projektu týkajícího se výroby PES TV HMLS vláken. Vzhledem ke složitosti a požadovaným termínům na realizaci jednotlivých fází byl zvolen následující postup:

-    byl stanoven časový rámec pro zprovoznění rozpracovaného projektu.
-    na základě rozpracovanosti jednotlivých SO, PS a DPS byly dopracovány specifikace a následně byly vytvořeny ceny pro realizaci této části projektu. Vzhledem ke složitosti bylo nutné určité části specifikací a výměr kompletovat na základě nově vytvořených položek a také na základě porovnání rozpracovanosti s původně určenými rozpočtovými náklady a také dříve stanovenými dodavatelskými cenami. Takto stanovené ceny pro dokončení projektu byly dále považovány za závazné. Byl to velmi riskantní postup, který mohl přinést generálnímu dodavateli velký problém.
-    dalším rozhodujícím faktorem byla skutečnost, že nebude možné zprovoznit projekt v původním rozsahu a to z důvodů současné situace na trhu s PET virgin chips. Součástí projektu byla také polykondenzace a to kontinuální s roční kapacitou 50 000 tun. Takovou kapacitu není možné využít pro potřeby Slovkord Plus a také není možné ji efektivně prodat. Proto byla tato část projektu ponechána v současném stavu a PS 01, 02, 03, 04 nebyly dále kompletovány.
-    velmi složitou problematiku jsme museli také řešit z důvodů vydaných povolení pro realizaci daného projektu a to zvláště pro část, na které vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava integrované povolení. To se týkalo PS 01 Polykondenzácia a PS 05 Dopolykondenzácia, SO 2401 Polykondenzácia a SO 2402 Dopolykondenzácia. Problém spočíval v tom, že pro dokončení projektu jsme museli zajistit změnová řízení pro celý rozsah projektu a to včetně PS 05. Proto jsme museli v průběhu přípravy realizace zpracovat dokumentaci pro stavební povolení (DSP) pro požadovaný rozsah realizace a také jsme museli zajistit zrušení vydaného integrovaného povolení a následně dopracovat změnové řízení pro PS 01, 05, SO 2401 a SO 2402. Zvláště komplikované bylo dořešení a následná realizace souboru opatření týkajících se PBŘ (požárně bezpečnostního řešení) a to na základě rozhodnutí KHZZ Trnava. Součástí projektu je realizace všech dostupných systémů, od EPS až po sprinklery vodní clony, klapky pro odvod kouře (­COLTY) apod.
-    nedílnou součástí přípravy a realizace bylo zpracování dokumentace SHE a kontrola celé realizace projektu specialistou naší společnosti.
-    nestandardní bylo vedení Tender procedure s tím, že celý proces byl řízen výběrovou komisí, ve které měl zhotovitel a GD pouze jeden hlas. Komisi předsedal objednatel. Protože nebylo možné zajistit k jednomu termínu celý rozsah dokumentace pro výběrové řízení, byl celý tento proces velmi zdlouhavý, pro GD nevýhodný a byl zdrojem zpoždování realizace dílčích celků. Vzhledem ke způsobu vedení tendru, výběru dodavatelů a kompletaci cen bylo nutné vést více než 100 výběrových řízení. Výsledkem toho byla nutnost použití velkého množství firem (5 pro stavební část a 22 pro technologii a profese). Ve fázi vysoké rozpracovanosti bylo na stavbě více než 120 pracovníků.

Pro realizaci 2. fáze byl zpracován podrobný časový plán v SW MS Project, který naplánoval realizaci od 03/2012 do 31.12.2013. Následně po uzavření SOD, vydaných povoleních stavebním úřadem Městem Senica, byla zahájena realizace jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS). V průběhu realizace se ukázalo, že řadu skutečností při ověřování současného stavu nebylo možné zachytit a následné dopracovávání částí dokumentace přineslo práce nad rámec kontraktu.

Rozhodující fází realizace projektu bylo následující:
-    dokončení jednotlivých SO včetně objektů nově vybudovaných v rámci změnového řízení
-    zprovoznění energetických bloků (elektro, věžové chlazení, strojní chlazení, dusíkové hospodářství, kompresorové stanice, kotelny, ohřevy termooleje)
-    zprovoznění zvlákňování včetně všech utilities (AHU pro quenching a take up room)
-    zprovoznění krystalizace a dopolykondenzace (vlastní dopolykondenzace prováděná v BPR).

Po ukončení realizace jednotlivých PS a DPS byly provedeny všechny potřebné revize, testy a zkoušky (IV, PSSR, KV) a ve 12/2013 vydalo Mesto Senica povolení pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu. Realizace projektu byla úspěšně ukončena kromě PS 14 Triedenie a balenie. Tuto část nebylo možné zprovoznit z důvodu zániku dodavatele technologie HW a SW. Bylo rozhodnuto, že tuto část dokončí B-Projekting v průběhu roku 2014.

Realizace této fáze projektu byla ukončena k 31. 12. 2013 s tím, že rozhodující části projektu, a to zvlákňování a dopolykondenzace včetně všech potřebných periferií, byly úspěšně zprovozněny.
Realizace tohoto projektu přinesla naší společnosti na straně jedné velké množství problémů týkajících se jak stavební, tak i technologické části a na druhé straně jsme získali velmi cenné zkušenosti, které budeme moci uplatnit při přípravě a realizaci nových projektů a také při realizaci projektů, které byly v průběhu výstavby zastaveny.

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat následující:
-    realizace těchto projektů vyžaduje vytvoření velmi zkušeného pracovního týmu, který musí zajistit celou fázi přípravy a realizace a to jak v oblasti engineeringu, tak v oblasti řízení a realizace projektu na stavbě.
-    dokončování pozastavených projektů vyžaduje velké úsilí a to zejména ve fázi zjišťování skutečné rozpracovanosti dílčích celků projektu a také při návrhu a kompletaci všech částí projektu.
-    zkušenosti ukazují, že velkým rizikem je převzetí kompletace zařízení nakoupených investorem. Ukázalo se v průběhu realizace, že několik firem, které v minulosti dodaly technologické celky, zaniklo a museli jsme následně hledat řešení pro kompletaci těchto celků nástupnickými nebo jinými dodavateli.
-    jedním ze základních rozhodnutí je to, že generální dodavatel nemůže převzít zodpovědnost za vlastní technologické zařízení a také za ostatní zařízení, která byla dodána různými dodavateli v rámci dřívějších kontraktů. Pro generálního dodavatele jsou všechny takové celky, stroje a zařízení klasifikovány jako „cizí zařízení“ provozně nevyzkoušené a generální dodavatel za ně nepřebírá zodpovědnost. Průběh realizace ukázal, že tato úvaha byla naprosto správná. V průběhu přípravy realizace není reálně možné přezkoušet jednotlivá technologická nebo energetická zařízení a přesvědčit se o jejich skutečném stavu. Není to možné z toho důvodu, že zařízení nejsou zapojena a kompletována. Velmi rizikovou částí takových zařízení jsou části elektro, HW a SW.
-    z pohledu kompletace a najíždění jednotlivých technologických celků je důležité zajistit úzkou spolupráci mezi objednatelem a zhotovitelem a to zejména při přípravě a vlastní realizaci IV a zvláště KV. Týká se to především zajištění všech potřebných náležitostí pro provedení těchto zkoušek a to potřebné množství surovin, materiálů, náplní, pracovních síl, energií a všech náležitostí spojených těmito činnostmi.
-    zprovoznění takto složitých technologických celků vyžaduje obrovské nasazení všech účastníků tohoto procesu a to jak ze strany generálního dodavatele, tak také objednatele a nedílnou součástí je velmi aktivní účast renomovaných supervizorů zahraničních dodavatelů. Zkušenosti ukazují, že i při zajištění všeho potřebného vyžaduje tento proces velký časový interval.
-    realizace projektu v cizím státě vyžaduje řadu speciálních opatření týkajících se vlastní společnosti (právní forma) z pohledu finančního a daňového, je také nezbytně nutné zajistit pro pracovníky platnou autorizaci na Slovensku pro projektování a engineering.
-    realizace projektu na Slovensku má určitá specifika a to zejména v oblasti přípravy realizace (schválení dokumentace technickou inšpek­ciou), vlastní průběh zkoušení, provádění úradných ­skúšok u všech určených a vyhrazených zařízení a také účast inšpektorátu práce. Všechny uvedené skutečnosti mají vysoké nároky na cenu. Tyto nároky je nutné předem zakalkulovat do ceny projektu.
-    úspěšná realizace tohoto projektu zajistila práci pro desítky pracovníků a generuje i do budoucna možnost potencionálního nárůstu při rozšíření kapacit.
-    realizace tohoto projektu ukázala, že základním předpokladem jeho dokončení je vytvoření efektivního pracovního týmu a to jak na straně GD tak objednatele (investora). Je nutné vytvořit tým „one company one way“. Chci konstatovat, že tyto podmínky byly splněny a tým B-Projektingu si zaslouží velké uznání.

Závěrem bych chtěl poděkovat novým majitelům Slovkord Plus za projevenou důvěru a především vyjádřit velké uznání celému projektovému týmu investora (SLK). Bez aktivní, smysluplné a mnohdy velmi náročné spolupráce by nebylo možné tak složitý projekt úspěšně dokončit.

Milan Skopalík, B-Projekting Zlín

Motto: Každý úspěšný projekt vyžaduje partnerství a spolupráci zhotovitele a objednatele (zákazníka). Je to kontinuální proces poskytování komplexních služeb, efektivní kooperace a spolupráce a to od podpisu kontraktu až po ukončení realizace (stavební části, zajištění dodávek zařízení, montáží, IV, PSSR, KV), uvedení do zkušebního a trvalého provozu.

Pro nás není každý nový projekt pouze obchod, je to náš život.

B-Projekting, spol. s r.o.
třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 601 111, fax: +420 577 104 986
bproj@bprojekting.cz , www.bprojekting.cz