Do hry vstupuje tolik faktorů, že by bylo mnohem serióznější stanovit interval, v kterém očekáváme, že se bude cena stavby pohybovat, tedy podle optimistického a pesimistického scénáře. Výsledná cena by měla být složena ze základní ceny a ocenění všech rizik, která přicházejí v úvahu.

Technologický rozptyl

V prvních stupních přípravy máme pouze hrubou představu o typu stavebního objektu a pro základní velmi hrubé ocenění používáme ukazatelovou cenu. V silničním stavitelství se pro stupeň investičního záměru používají od roku 2008 tzv. „Cenové normativy“, které díky mnoha expertním koeficientům přímo navádějí k přiznání faktu, že výsledná cena by měla být odhadnuta spíše jako interval. Při stanovení ceny několika experty se dostaneme k rozdílným cenám nejen díky různým expertním odhadům technologického provedení, ale i skrytému ohodnocení rizik, která mohou stavbu provázet. Proto považuji za rozumné oddělit technologické varianty od těchto ostatních rizik a v první fázi se zabývat cenovým rozptylem vyplývajícím pouze z různých typů konstrukcí. Každá položka soupisu prací obsahuje mnoho proměnných parametrů, které mají vliv na cenu této práce. S postupujícím upřesňováním v průběhu přípravy by mělo dojít k maximálně přesné specifikaci prací, abychom mohli očekávaný cenový interval co nejvíce zúžit. To byl také důvod, proč byly položky silničního třídníku doplněny o tzv. výčtové typy, které by měly upřesnit technologii těchto agregovaných položek a umožnit odpovídající ocenění. Dalším krokem pro zkvalitňování ocenění je na straně ceníku definování minima a maxima, případně ocenění všech možných technologických variant. Na straně projektanta je následně potřeba nastavením všech atributů výčtových typů provést co nejpřesnější určení technologické náročnosti (pro začátek aspoň u rozhodujících prací). Při aplikování tohoto modelu získáme v každé fázi přípravy stavby cenu jako cenový interval včetně rozdělení pravděpodobnosti. Na obrázku č.1. je ukázka intervalu základního ocenění uvažujícího pouze rozptyl čistých stavebních nákladů.

Ocenění rizik

Zejména v první fázi stavby by bylo výhodné zvážit možný vliv nejdůležitějších rizikových faktorů na výslednou cenu stavby. Hlavní skupiny rizik jsou: technická (zejména geologie), externí (speciálně spojená s výkupem ­pozemků), environmentální, organizační a řídící, konstrukční rizika. ­Určení těchto rizik, jejich kvantifikace a vliv na cenu by bylo dobré provádět v každém stupni přípravy. Vzhledem ke složitosti této problematiky by bylo optimálním řešením vytvoření interdisciplinární expertní skupiny, kde by byli zástupci investora a externí experti z různých oborů. S postupem doby některá rizika eliminujeme, jiná přecházejí do základního ocenění, další se stávají méně významnými. Pro stanovení konečného intervalu předpokládané ceny stavby by bylo zkombinováno rozdělení základního ocenění a rozdělení ohodnocení rizik.

Tímto postupem by mělo docházet k zužování cenového intervalu a maximálnímu možnému přiblížení k ceně, která bude uvedena při vypsání veřejné soutěže. Investor by si měl být tímto intervalem natolik jist, že v případě výrazného překročení předpokládané ceny dodavatelskými nabídkami by byla soutěž zrušena (platí i pro cenu výrazně nižší, která přináší rizika dodržení požadovaných parametrů).

Ing. František Benč, Ph.D.

IBR Consulting, s.r.o.
Vaňurova ul.505/17, 460 02 Liberec 3
tel.:+420 489 205 910, +420 489 205 911
e-mail: info@ibrconsilting.cz, www.ibrconsulting.cz