Jiné prokázaly svou životaschopnost a za téměř dvacet let své činnosti prodělaly nebývalý rozvoj.
Druhý ze scénářů beze zbytku naplňuje firma VW Wachal se sídlem v Kroměříži.

Ta vznikla v roce 1991. Pod vedením fyzické osoby zahájila svou činnost nejdříve menšími stavbami. Pozdější zisk větších a větších zakázek vedl k rychlému rozvoji společnosti, růstu obratu i počtu pracovníků. Tato situace vyústila v přechod firmy do statutu právnické osoby - společnosti s ručením omezeným. Krátce na to začala společnost působit i mimo Kroměřížský region. Pracovala nejen v Česku, ale i v zahraničí, například v Belgii či Itálii. Pracovníci firmy provedli i rekonstrukce velvyslanectví ČR v USA a Tunisu. Dynamický rozvoj podnikatelských aktivit si vyžádal další organizační změny. V roce 1999 dostala společnost VW Wachal statut akciové společnosti se sídlem v Kroměříži. Dceřiné společnosti Wachal Bohemia, Wachal Slovakia, Wachal Moravia dnes prakticky zajišťují její činnost na celém území bývalého Československa i v zahraničí. O současných aktivitách firmy jsme měli možnost hovořit s členem managementu společnosti, panem Dr. Františkem Křížem.

Na jaký typ staveb se vaše společnost specializuje?
Po celou dobu existence firmy se specializujeme na výstavbu pozemních, průmyslových a bytových staveb formou vyšší dodávky na klíč.

Na co kladete ve své činnosti největší důraz?
Jednoznačně je to kvalita odvedených prací a komunikace s investorem. V roce 1999 firma obdržela certifikát systému řízení kvality výroby ISO 9001. V roce 2003 jsme pak získali environmentální certifikát EMS 14001 a o rok později, v roce 2004, jsme naše certifikační úsilí uzavřeli ziskem certifikátu OHSAS 18001 v oblasti bezpečnosti práce. V současné době tedy firma pracuje v integrovaném systému s tím, že naše stavby se snažíme realizovat jak v oblasti kvality, tak s ohledem na životní prostředí a při dodržování všech zásad bezpečnosti při práci našich zaměstnanců, i subdodavatelů.
Které stavby realizované v posledním období byste vyzvedl?
Mezi stavby z posledního období, které bych rád zmínil, patří výstavba Lázeňského domu s názvem Strom života v Bělohradě. Další naše zajímavá stavba se ukrývá pod názvem Fa­brika. Zde jsme se s úspěchem zhostili přestavby staré továrny na multifunkční objekt, který v sobě zahrnuje divadelní sál, restaurace, knihovnu a další prostory pro zájmovou činnost obyvatel města Svitavy. Tato stavba získala v soutěži Stavba roku Zlínského kraje Zvláštní cenu poroty v kategorii staveb realizovaných mimo území kraje. Stavba také obdržela cenu předsedy senátu ČR. Cena je udělována stavbám, které zhodnocují nevyužité stavby na objekty s velmi dobrou funkční a estetickou hodnotou.

Získala vaše společnost za svou činnost i další ocenění odborné veřejnosti?
Ano. V roce 2008 nám byla udělena hlavní cena v soutěži o titul Stavba roku Zlínského kraje za výstavbu objektu vědecko-technického parku pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Podíleli jsme se zde také na výstavbě Kongresového a univerzitního centra téže univerzity.

Zdá se, že na realizaci zajímavých staveb má vaše společnost v posledním období štěstí…
Máte pravdu. A já jen dodávám: Kéž by nás neopustilo ani v budoucnu. Poslední velmi zajímavou stavbou, kterou naše společnost VW Wachal provedla, byla výstavba Technologického centra pro známou japonskou firmu Olympus v Přerově. Objekty centra disponují prostory pro vývoj, výrobu ale i opravy endoskopických a dalších lékařských přístrojů nové generace.

Co je na této stavbě pozoruhodné?

Stavba byla zajímavá v požadavcích investora i projektanta na energetickou úspornost a čistotu prostředí. Konstrukční systém stavby tvoří železobetonový monolitický skelet, který je založen na pilotech. Stropní konstrukce je z předpjatých dutinových panelů. Opláštění objektu je provedeno ze skládaného sendvičového pláště na povrchu opatřeného vlnitým plechem v kombinaci s prosklenými hliníkovými fasádními stěnami. Vedle standardních instalačních a topných systémů se stavba v tomto směru odlišuje od běžných budov podobného typu vlastním fotovoltaickým systémem, který je umístěn v zadní části fasády i na střeše objektu. Zvláštní požadavky byly kladeny na vzduchotechnická zařízení. Ta plní funkci nejen klimatizační, ale také filtrace vzduchu vzhledem k mimořádným požadavkům na čistotu prostředí.Stavba obdržela v soutěži Stavba roku 2009 Čestné uznání.

Podařilo se naplnit představy investora o úspornosti budov centra Olympus?
Podařilo se nám naplnit nejen požadavky na úspornost, ale také na čistotu prostředí. Spotřeba energie je nyní o 60 % nižší než u obdobných staveb této velikosti a zaměření.
Kompaktní opláštění zajišťuje výrazné snížení spotřeby tepla. Na stavbě jsou instalovány moderní systémy osvětlení s velmi nízkou spotřebou elektřiny. To spolu s vlastním fotovoltaickým systémem umožnilo zařadit budovu do třídy energetické náročnosti A, což jsou mimořádně úsporné budovy. Toto centrum obdrželo jako vůbec první v ČR certifikaci na uvedenou třídu energetické náročnosti a bezesporu patří i k jedněm z prvních v Evropě.

Jaký význam má vznik tohoto centra pro město Přerov?
Mohu to říci jedním slovem. Velký. Jeho vznik vytvořil cca 100 nových, velmi perspektivních pracovních míst.
Mimo jiné má tato stavba skutečně zcela mimořádný společenský význam a to hned ve dvou aspektech. Prvním z nich je šetrnost k životnímu prostředí a druhý spočívá v tom, že zde vznikají výrobky, které budou zachraňovat životy mnoha lidí. Dalším celospolečenským přínosem je, že v Přerově nevyrostla další „montovna“, ale pracoviště, které posílí český vědecký potenciál.

Na jakých stavbách pracuje vaše společnost v současné době?
Nyní realizujeme řadu zajímavých staveb. Mezi ně patří například rekonstrukce pražské konzervatoře, rekonstrukce objektů Fakultní nemocnice v Hradci Králové, podílíme se na rekonstrukci ZOO v Ostravě a v našem regionu se chystáme na zahájení výstavby centra pro seniory s názvem Zahrada v Bystřici pod Hostýnem. Vzhledem k současné situaci přemýšlíme již nyní o potencionálních zakázkách na rok 2011. Hledáme pracovní příležitosti nejen u nás, ale i v zahraničí.

Co v současné době firma realizuje a chystá. A jak se jí daří překlenovat úskalí ekonomické krize?
V roce 2009 jsme si na poradě vedení, kde jsme prozkoumávali organizační systém a řízení společnosti, vytyčili několik směrů, jak se s krizovým vývojem vypořádat. Základní směr zněl projekt štíhlé výroby, který v sobě zahrnuje všestrannou úspornost a hospodárnost jak ve výrobě, tak zejména v administrativě. Cílem je samozřejmě udržení vysokého standardu kvality staveb a plné uspokojení požadavků zákazníků.

S touto politikou se nám podařilo v roce 2009 udržet obrat společnosti ve srovnání s minulými léty. V tomto směru pokračujeme i v letošním roce.
Je zřejmé, že s dalším omezením investic se situace může ještě více vyostřit. I na tento nepříznivý scénář jsme připraveni.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek
_______________________________________________________________________________________________

VW WACHAL a. s.
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 503 311
fax: 573 330 579, e-mail: vw@wachal.cz, www.wachal.cz