Budoucnost výstavby nových železničních tratí a vyšší nároky na bezpečnost údržby a provozu stávajících železničních tratí přinášejí požadavky na moderní provádění výškových prací, a to jak v okolí tratí, tak ve stanicích. Jedním z nejvhodnějších zařízení pro bezpečné, jednoduché a rychlé provádění prací ve výškách jsou pracovní plošiny.
V letošním roce 2024 jsme navrhli, smontovali a předali již třetí a zatím největší model plošiny s pracovní výškou 20 m a bočním dosahem přes 17 m i s plným zatížením v koši 280 kg. Zařízení je určené pro výstavbu a údržbu infrastruktury železničních tratí, ale i pro provádění prořezávek stromů v jejím okolí. Jedná se o pracovní plošinu GSR 228 TJ, která je umístěna na vagónu typu ­Scmms. Stroj rozšiřuje flotilu našemu dlouholetému klientovi společnosti ELEKTROLINE a.s. Společnost ELEKTROLINE nám dlouhodobě k vývoji speciálních zařízení pomáhá kvalitní zpětnou vazbou.
Pro montáž byl použit repasovaný vagon. Po jeho repasi, kterou zajistil zákazník, bylo v prostorách naší společnosti navrženo, vyrobeno, smontováno a přes Drážní úřad a ERA schváleno celé zařízení.
Protože činnosti prováděné ve výškách v okolí železniční trati mohou být prováděny na rovné koleji ale i v oblouku, je stroj vybaven speciálním výkyvným rámem (naklápěcím mechanismem), který niveluje pracovní plošinu před započetím činnosti do základní nulové polohy vůči zemi.
Plošina tedy pracuje vždy ve vodorovné rovině, nezávisle na sklonu vagonu, a současně se sklonem vagonu udržuje klopné momenty výložníku na stejných hodnotách.
Naklápěcí mechanismus je upevněn na dvou otočných čepech, a to v podélné ose vagónu. Nivelace je tedy funkční v příčné ose vagónu, a to v rozsahu 6° na pravou a 6° na levou stranu. Vyrovnávací válce jsou plněny a řízeny vyrovnávací jednotkou vlastního patentu ROTHLEHNER typ JJ. Jednotka vyhodnocuje požadavky z hlavního inklinometru a s velkou přesností vydává povely k plnění jednotlivých válců a nastavení otoče plošiny do nulové příčné roviny.
Po stranovém vyrovnání výkyvného rámu s plošinou a zahájení práce z koše plošiny je již další nivelace z automatického procesu vyřazena a zablokována. Z bezpečnostních důvodů je tedy automatická nivelace rámu zakázána, pokud je koš mimo transportní pozici.
Naše technické řešení jde v zajištění bezpečného použití ještě dále. Součástí naklápěcího rámu plošiny jsou i prodloužené nosníky až k dosedu pro rameno výložníku. Ty zajistí, že v situaci, kdy bude nutné složit výložník plošiny do transportní polohy i v oblouku, dosedne nejprve výložník plošiny do vidličky dosedu ramene. Prodloužené nosníky zajišťují, že dosed je v kterýkoli moment ve stejné rovině jako celé naklápěcí zařízení s plošinou. I v oblouku je tedy možné snadno plošinu uvést do základní i transportní polohy.
Další technické řešení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti práce je možnost elektronicky zablokovat výložník plošiny při otáčení tak, aby v případě potřeby nepřesáhl do prostoru vedlejší koleje.
Nouzové ovládání nutné pro provádění záchranných prací při výpadku hlavního zdroje pohonu je zajištěno pomocí nouzového elektrického čerpadla. Nouzové složení výložníku lze z kteréhokoli ovládacího místa zajistit do max. 3 minut. Záchranné práce tedy začínají velmi brzo po výpadku, či úrazu.
Práce se soběstačnou, elektrohydraulicky poháněnou plošinou lze provádět v různých módech:
-    Na pevně ustaveném zabrzděném vagonu.
Činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna v náklonu až do 8° (6+2) a to na vagónu, který je na kolejovém svršku zabrzděn a zajištěn.
-    Na vagonu, který je připojen k tažnému vozidlu.
Činnost výložníku je v celém rozsahu umožněna i při pomalé jízdě vagónu připojeného k tažnému vozidlu. Obsluhovatel nebo obsluhovatelé mohou zůstat při přesunu v koši. Za plynulé rozjezdy a pojezd max rychlostí 1 km/hod odpovídá a pevné spojení s tažným vozidlem a zajišťuje pouze vyškolený strojvedoucí.
Zdrojem proudu pro pohon třífázového motoru s hydraulickým čerpadlem je dieselová elektrocentrála RID s výkonem 15 kW startovatelná z dolní ovládací skříně.
Elektrocentrála s vlastní nádrží a startovací baterií má dostatek energie i pro pohon dalších zařízení (nářadí, osvětlení, svařování). K tomu slouží zásuvky ve skříni centrály a dvojzásuvka v koši. Provoz a požadavky na údržbu centrály lze sledovat a ovládat přes mobilní zařízení.
Pohyby naklánění plošiny při nivelaci, které by mohly v krajních polohách způsobit úraz stlačením, pohmožděním, nebo rozdrcením jsou mechanicky chráněny krycími plechy.
Mechanismus vagonu, nástavby i pohonné jednotky včetně olejových náplní je uzpůsoben pro celoroční práci i odstavení ve venkovním prostředí.
Naše společnost realizovala od roku 1993 více jak 650 nástaveb speciální plošin na různé podvozky a nosiče. Jsme přesvědčeni, že plošina E 228TJ na vagonu je důležitou technickou novinkou, která v současné době zvýšených požadavků na stavbu nových tratí najde široké uplatnění. Naše technické know how a konstrukční i výrobní zázemí je připravené řešit i další podobné aplikace.
Samozřejmostí a současně jedním z hlavních cílů naší společnosti, je zajištění servisu všech dodaných výrobků na českém trhu a to samozřejmě i v segmentu kolejových vozidel. V servisu ROTHLEHNER pracuje aktuálně přes 40 servisních techniků, kteří řeší přes 3 500 servisních zakázek ročně a to jak v našich dílnách, na vlastní vlečce nebo přímo na místě u našich zákazníků.
Pro další informace nás prosím kdykoliv kontaktujte.

Marek Tomášek