Dle normového požadavku jsou řezané spáry prováděny ve vzdálenosti maximálně třicetinásobku tloušťky desky, a tak se na nosné drátkobetonové či železobetonové desce dilatační řezy opakují po šesti metrech. Dynamickými rázy při pojezdu vozíků dochází v různé intenzitě k olamování hran řezané spáry. Tato skutečnost vede ke zkrácení životnosti podlahy, užitné hodnoty díla a zvyšuje nemalé náklady na údržbu a opravy vozíků. Využitím bezesparé podlahy, při absenci řezaných spár, je při vhodně zvolené a správně instalované pracovní ocelové dilataci eliminován tento typ nejčastějšího porušení povrchu průmyslové podlahy.

Betonové směsi nejsou v současné době vyráběny s garantovaným maximálním smrštěním a jediným normově zakotveným doporučením tak zůstává hodnota celkového smrštění do 0,7 mm/m zmiňovaná v „podlahářské normě“ ČSN 744505. Pro správnou funkčnost průmyslové bezesparé podlahy je však nutné provést maximum opatření, která vedou nejen k redukci rozevření pracovní spáry.

Z více než dvacetiletého pozorování praktických dopadů opatření i pochybení prováděných při realizaci bezesparých betonových podlah lze konstatovat, že musí být splněny následující bazální parametry:
-    kluzné uložení DB/ŽB nosné desky na podloží s vyšším modulem deformace podloží na tzv. druhém stupni, přičemž jako minimum je vhodné požadovat modul deformace Edef2 = 90 MPa, standardním požadavkem by měl být modul deformace v intervalu 100 až 150 MPa, s obvykle požadovaným poměrem mezi druhým a prvním stupněm deformačních modulů maximálně 2,3 (standardně do 2,1),
-    obsah a typ rozptýlené výztuže dávkovaný dle statického výpočtu, ideálně do míchacího zařízení betonárny, které eliminuje rizika související s nedokonalým rozptylem drátků v čerstvé betonové směsi. Při míchání drátkobetonové směsi v autodomíchávači doporučujeme tuto skutečnost zohlednit v návrhu a dávkování drátků DB podlahy, ověřit zkouškami rozptyl hodnot dávky výztuže dle způsobu dávkování, intenzity a délky míchání v bubnu autodomíchávačů,
-    užití minimalizovaného vodního součinitele použitím vysoceúčinných ­superplastifikátorů, které zajišťují dlouhodobou a výraznou redukci vodního součinitele a umožňují snižovat obsah cementu při dosažení požadované pevnostní třídy betonu. Jako maximální vodní součinitel lze uvažovat hodnotu w/c = 0,5,
-    uložení betonové směsi z autodomíchávačů v konzistenci max. S3, za využití strojní pokládky tzv. laser screedy a aplikací minerálního vsypu sypači s dlouhými rameny tzv. ­spreadery či sypacími vozíky,
-    aplikace minerálního vsypu vysoké kvality pro zajištění obrusu třídy AR0,5 (nejvyšší třída odolností obrusu dle metody BCA), který při správné aplikaci v dávce 4-5 kg/m2 výrazně  zpomaluje ztrátu vody z betonové desky odparem. Mezi praxí dlouhodobě ověřené suché směsi patří produkty řady Fortedur, českého výrobce suchých směsí pro průmyslové podlahy Fortemix,
-    aplikace těsnícího nástřiku s vysokou mírou ošetření (tzv. curing efficiency faktor), který redukuje odpar vody povrchem dokončené průmyslové podlahy. Aplikaci je nutné provádět ihned po dokončení strojního hlazení a rovnoměrně. Doporučujeme používat dočasné ošetřující nátěry, které se stávají integrální součástí struktury minerálního vsypu, avšak jejich povrchový film po splnění funkčních očekávání (ošetření) je odstranitelný provozem, mytím a čištěním (Fortecoat 1430 Protect+). Při použití nevhodného těsnícího nástřiku jsou na mnoha površích průmyslových podlah pozorovány trvalé otisky kol vozíků, velmi vysoké špinění povrchu podlahy, neboť nevhodně zvolený těsnící nátěr často funguje jako čisticí zóna, lapač drobných nečistot, které se nevratně zakotví do měkkých a obtížně odstranitelných suchých filmů nevhodně zvoleného ošetřujícího nátěru. Alternativně lze doporučit pokládku LDPE fólie na povrch dohlazené podlahy po dobu min. 7 dní, přičemž toto doporučení není často s ohledem na stavební shon a dodržování zásad v praxi proveditelné,
-    provádění ukládky ­betonové směsi při teplotách vnějšího prostředí a podloží ideálně 10-25 °C (s maximy 5-30 °C), s teplotou čerstvé betonové směsi (10-25 °C), za eliminace přímého oslunění a nadměrného proudění vzduchu (ideálně provádět realizaci DB podlahy v hale opláštěné a zastřešené).


Použití betonové směsi bez vad, se známými maximy smrštění (ideálně garantovanými) by mělo být podmínkou nutnou pro úspěšné zhotovení díla. Jest nad slunce eklatantní, že z hovna bič neupleteš, a když upleteš, nezapráskáš!

Vlastnosti drátkobetonové smě­­si jsou detailně popsány v německé směrnici Richtlinie 2021 DAfStb Stahlfaserbeton v platném posledním znění z roku 2021. Směrnicí jsou definovány podmínky zkoušek, které se provádějí na hranolech 150 × 150 × 700 mm, které po zatěžování čtyřbodým ohybem jsou hodnoceny a zatřízeny do výkonnostních tříd drátkobetonu. Tyto, bohužel pomálu prováděné zkoušky, vedou ke konstrukci tzv. pracovních diagramů, které popisují chování drátkobetonu po zatěžování ohybem před, při a po vzniku trhliny. Z dlouhodobých výsledků je patrné, že snaha o minimalizaci obsahu rozptýlené výztuže vede ke zvýšení rizika nevhodného chování ztvrdlého drátkobetonového tělesa a tedy v praxi i průmyslové podlahy. Snížením dávky a užitím nevhodného typu a délky drátku může dojít i k nefunkčnímu vyztužení nosné desky, které se může projevit v čase majoritního nárůstu tahových sil (tvrdnutí) i v dlouhodobém horizontu, kdy dochází k zakřivení desek v oblastech přilehlých k obvodu haly či na pracovních (ocelových) dilatacích. Úspora v dávce rozptýlené výztuže tak může resultovat až v kolaps podlahy, kdy jedinou možnou variantou opravy je betonáž nové, správně vyztužené drátkobetonové desky.
V posledních dvaceti letech se staly bezesparé podlahy etalonem nejen pro vysokoregálové sklady, ale i pro sklady, které mohou být variabilně využívány s nadstandardními požadavky na výslednou rovinnost nášlapné vrstvy. U bezesparých podlah nedochází k typickému zakřivení na rozích a hranách řezané dilatace, kdy v mnoha případech je nutné provádět dodatečné injektáže dutin v těchto vysoce exponovaných částech podlahy. Při komplexním návrhu drátkobetonové podlahy, dodržení výše uvedených základních podmínek pro a při aplikaci, lze dosáhnout povrchů podlah s vysokou odolností proti obrusu a s nízkou odchylkou místní rovinnosti v podélném i příčném směru pohybu vozíků v uličkách vysokoregálového skladu. Splnění požadavků norem DIN 15 185 a směrnice ­VDMA pro liniový pohyb VNA vozíků je následně ověřován profilometrickým měřením pro tzv. super rovné podlahy (­www.superrovnepodlahy.cz).

Úspěšně zhotovená bezespará drátkobetonová nosná deska může být výsledkem náhody a štěstí, nicméně doporučujeme přistupovat k této specialitě s náležitou odborností, za bezvýhradného dodržení požadavků statického výpočtu podlahy a podmínek pro a při aplikaci drátkobetonové desky. Návrh, dozor, konzultace a měření nabízí v kooperaci KrampeHarex a ­Technický a zkušební institut Brno.

Ing. Tomáš Novotný (KrampeHarex CZ)
Ing. Michal Kunc, Ph.D. (Technický a zkušební institut Brno)