Pro úspěšné překlenutí stavebních otvorů je klíčovou podmínkou správné navržení překladů. Produktová řada překladů HELUZ obsahuje široký sortiment překladů, kdy maximální rozměr světlosti otvorů pro klasické překlady výšky 23,8cm  je 3m a pro překlady FAMILY 3in1 nosné pak 3,75 m. Ty dokáží zajistit profesionální a bezpečné překlenutí drtivé většiny nadpraží otvorů jak v obvodovém, tak i vnitřním zdivu rodinných domů.

První volbu v tomto ohledu představují nosné překlady HELUZ FAMILY 3in1.  Jedná se o nejnovější generaci překladů určených pro jednovrstvé zdivo z broušených cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Umožnují snadnou instalaci vnější stínící techniky jako jsou žaluzie, screeny, či rolety a mají v sobě již zabudovánu tepelnou izolaci pro zamezení vzniku tepelných mostů. Žaluziové a roletové překlady jsou určeny zejména do zdiva se zateplením, kde je lze předsadit o 15 cm před zdivo. Kupříkladu lze využít skladbu cihly HELUZ UNI 30 + překlad + cca 18 cm zateplení, aby zateplení skrylo i překlad.  Odlišný způsob řešení s omezenou možností využití prefabrikovaných prvků vyžaduje překlenutí rohového okna bez sloupku. V tomto případě mohou být překlady vytvořeny železobetonovým věncem nebo jsou s ním spřaženy.  Použity mohou být překlady ocelové, železobetonové monolitické nebo prefabrikované. Překlady je nutné navrhovat na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti, kterým se rozumí zejména omezení velikosti limitního průhybu. Předcházeno je tím nadměrným deformacím samotné nosné konstrukce a zároveň zajištění malého průhybu, který je důležitý pro správné osazení okenního rámu. Dále je samozřejmě nutné posuzovat únosnost zdiva v ostění.  Pokud je součástí překladu stínící technika je návrh složitější tím, že do šířky zdiva je nutné zakomponovat nejen samotný překlad, ale také schránku stínící techniky a tepelnou izolaci. Ale i tyto požadavky se dají v jednovrstvém zdivu dobře vyřešit.

Řešení rohového okna bez sloupku v jednovrstvém zdivu HELUZ
Častým požadavkem architektů u návrhů rodinných domů je integrace rohového okna do nosného obvodového zdiva domu. Pro menší světlé rozměry rohového okna bez sloupku je možné použít železobetonový překlad, který je vybetonován do U věncovek. Výhodou tohoto řešení je, že není nutné provádět bednění překladu, což je hlavní předností tohoto řešení. Z důvodů nižší účinné výšky překladu je však toto řešení vhodné pouze u rozpětí rohových oken maximálně do světlosti 1m (myšleno jedna strana okna). I toto řešení však umožňuje vložení schránky pro instalaci stínící techniky.

Pro větší světlé rozměry rohového okna je vhodnější volba vyztužení a vybetonování překladu do již připraveného bednění. Tím je dosaženo vyšší účinné výšky překladu, což umožňuje překlenutí větších rozponů. Další variantou řešení překladu nad rohovým oknem bez sloupku při potřebě vyšších rozponů je použití ocelových svařovaných válcovaných nosníků, které jsou pomocí spřahovací výztuže vetknuty do železobetonového věnce, který se po vybetonování stává nedílnou součástí konstrukce stropu. Uvedená řešení nabízejí velkou konstrukční variabilitu, jak tento detail vyřešit v jednovrstvém zdivu.


Navrhujte vnitřní nenosné příčky snadno a bezpečně -  selektorkonstrukci.heluz.cz

Přehled parametrů zdiva, technické informace, dokumenty a pomůcky pro navrhování konstrukcí jsou uvedeny v prostředí excelové pomůcky společnosti HELUZ na selektorkonstrukci.heluz.cz. Pro snadný výpočet rozměrů příček, který je kromě samotných rozměrů stěny podmíněn jejím kotvením k okolním konstrukcím,  lze tuto excelovou pomůcku HELUZ s úspěchem využít.  Výpočet je prováděn v souladu s normou  ČSN EN 1996-3 a je určen pro posouzení rozměrů a kotvení vnitřních příček, které nejsou zatíženy svislým zatížením, a na které působí omezené boční zatížení pouze osobami či drobným nábytkem. Po zadání geometrie stěny, kterou tvoří světlá výška příčky – h, světlá délka příčky – l a tloušťka příčky t, Vám pak pomůcka vyhodnotí, zda je návrh v pořádku popř. si volbu zakotvení příčky (nejčastěji A nebo C) lze navolit tak, aby byly zajištěny stabilita a bezpečnost při užívání příčky. Tento princip platí i pro navrhování kotvení příček stavěných z akustických cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21. Jedná se o broušené cihly s vyšším útlumem zvuku, které jsou určeny pro realizaci vnitřních nenosných akustických příček. I k jejich bezchybnému zdění je možné využít příručku pro správné navrhování a provádění zdiva a excelový nástroj společnosti HELUZ, který je k dispozici na selektorkonstrukci.heluz.cz.

S využitím materiálů HELUZ Cihlářský průmysl v.o.s.
Ivo Románek