Konference Heluz představila řadu novinek

Potvrdila to nedávno proběhnuvší odborná online Konference HELUZ, na které specialisté  společnosti představili hned několik novinek. K nim patří kupříkladu nové digitální podklady Heluz pro navrhování a provádění staveb s názvy selektor konstrukcí (Heluz | Selektor konstrukcí ) a selektor detailů (Heluz | Selektor detailů), či nová řešení a přístupy v oblasti snižování  energetické náročnosti budov v návaznosti na navrhování nových staveb i se zdůvodněním,  proč Heluz zavedla test vzduchotěsnosti pro získání dotace Nová Zelená úsporám.  Další příspěvek byl věnován požární bezpečnosti a odolnosti staveb i v návaznosti na komínové systémy Ciko a  závěrečný blok konference se zaměřil na statiku staveb a konstrukcí.

Energetická náročnost budov a rodinných domů – žhavé téma současnosti
Jedním z klíčových témat konference společnosti Heluz bylo snižování energetické náročnosti budov. Hodnoty tepelné ztráty u domů stavěných ze systémů Heluz se dnes již zcela běžně pohybují na úrovni 15 - 30  kWh/m2 , což odpovídá nízkoenergetickému, resp. Pasivnímu standardu . Při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů je samozřejmě nutné dodržení celého souboru dalších opatření. Velký důraz je kladen nejen na vysoký tepelný odpor obvodového pláště budovy a jeho jednotlivé konstrukce (střecha, výplně otvorů, řešení tepelných mostů a dalších detailů), ale také na správné osazení domu v terénu, koncepci topného systému a doplňkových alternativních zdrojů energií. Takto stavěné domy se následně vyznačují maximálně úsporným provozem.

Systémy HELUZ pro výstavbu energeticky úsporných domů
Výrobce cihelných systémů HELUZ nabízí ve svém sortimentu ucelenou škálu produktů pro výstavbu rodinných domů s nízkou energetickou náročností. Správnou volbou jednotlivých prvků lze dosáhnout komfortního bydlení s nízkými náklady na vytápění a dlouhou životností.


Jak postavit energeticky úsporný dům ze systémů HELUZ?
Základem každého poctivého domu jsou cihly pro obvodové a vnitřní zdivo. Pro výstavbu těchto konstrukcí HELUZ nabízí kompletní řadu broušených cihel různých rozměrů. K nim patří zejména tepelně izolační cihly s integrovanou polystyrenovou tepelnou izolací s obchodním názvem HELUZ FAMILY 2in1 a broušené cihly HELUZ FAMILY. Pokud je Vaším cílem postavit rodinný dům v pasivním energetickém standardu, pak ze sortimentu HELUZ  vybírejte cihly HELUZ FAMILY s integrovanou polystyrenovou tepelnou izolací tlouštěk 500 a 440mm nebo zvolte broušenou cihlu HELUZ FAMILY největší tloušťky 500mm. Pro výstavbu domů v nízkoenergetickém standardu jsou výrobcem doporučeny cihly HELUZ FAMILY 2in1 tloušťky 380mm a dále pak cihla HELUZ FAMILY tloušťky 440mm. Energeticky úsporné domy lze stavět takřka ze všech ostatních cihel HELUZ určených pro obvodové zdivo, a to i z cihel nejmenších tlouštěk HELUZ UNI tl. 250mm nebo cihel HELUZ P15 30 tloušťky 300mm. Zdění broušených cihel probíhá na předem připravené či cementové tenkovrstvé malty.  Nedílnou součástí systému HELUZ je také řada doplňkových cihel pro snadné řešení detailů. Do sortimentu těchto cihel spadají  cihly pro provádění rohů, parapetů a ostění. Dále jsou to také broušené cihly pro snadnou výstavbu dělících příček a unikátní zvukově izolační broušené cihly, které významnou měrou přispívají ke zvýšení komfortu bydlení. Pro snadné překlenutí nadpraží stavebních otvorů nabízí značka HELUZ keramické překlady stínící techniky s integrovanou tepelnou izolací a montážním prostorem pro instalaci stínící techniky. Důležitou konstrukcí každé stavby jsou stropy. Pro jejich realizaci HELUZ disponuje dvěma stropními systémy. První z nich tvoří stropní panely HELUZ, které výrazně šetří pracovní čas a urychlují výstavbu. Druhý ze systémů pod názvem MIAKO  umožňuje stavebníkům velkou variabilitu a tím i šíři nejrůznějších individuálních způsobů řešení výstavby. Nedílnou součástí stavebního systému HELUZ jsou i bezpečné komínové komplety s možností připojení topných zdrojů na plyn i pevná paliva. Mimořádně důležitou roli ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů hraje také servisní a technická podpora před i v průběhu výstavby. Na tomto poli HELUZ stavebníkům nabízí širokou škálu služeb. K nim patří kupříkladu výpočet Vámi požadovaného materiálu na stavbu domu dle zaslané projektové dokumentace zdarma, ať již se jedná o cihly, překlady, stropy nebo komíny. Stav dodání Vaší zakázky pak můžete sledovat na online platformě HELUZ, díky čemuž máte dokonalý přehled o termínu dodání materiálu. Ten Vám v určeném čase bude zdarma dovezen až na stavbu. Zákazníci HELUZ mohou využívat i mnoho dalších atraktivních služeb. K nim patří kupříkladu Šeková knížka HELUZ s možností uplatnění slev na řadu materiálů a zařízení od spolupracujících firem, dále zajištění technické pomoci odborníky HELUZ přímo na stavbě, zapůjčení speciálního nářadí nebo zhotovení kladečského plánu pro výstavbu stropů. Mimořádně důležitou službou je pak zajištění  tzv. Bloower Door Testu. Ten slouží zejména k ověření kvality provedení stavby s ohledem na dosažení její předpokládané energetické náročnosti.


Nízkoenergetické a pasivní domy ze systému HELUZ s osvědčením Bloower Door Test

Cílem každého stavitele rodinného domu je navrhnout a postavit svůj rodinný dům tak, aby byl komfortní a vyznačoval se nízkými náklady na provoz. Bloower door test prokazuje tepelně technické vlastnosti obálky budovy a tvoří tak jednu z nutných podmínek pro získání dotace z programu Nová Zelená úsporám. Zkouška spočívá v měření průtoku vzduchu při tlakovém rozdílu mezi vnitřním a venkovním prostředím vyvolaném na několika tlakových rozdílech. Bloower door test se provádí podle normy ČSN EN ISO 9972. Obsahem metody jsou tři základní roviny pro měření:

1. Zkouška budovy v provozním stavu, která se provádí po celkovém dokončení stavby.
2. Kontrolní měření (zkouška obálky budovy), které se provádí po dokončení hrubé stavby, provedení hlavní vzduchotěsnící vrstvy, osazení všech výplní otvorů (okna, dveře, vrata, HS portály, komínové těleso, výlezy …) a většinou po provedení vnitřních omítek. Toto předběžné měření průvzdušnosti vzduchotěsnící vrstvy v průběhu stavby umožňuje snadnější opravu zjištěných netěsností než po dokončení budovy.
3. Měření v rámci programu Nová zelená úsporám
, což je zkouška, jejíž protokol se dokládá jako povinný doklad pro uznání dotace. https://novazelenausporam.cz/

Heluz Vám zajistí odborné provedení Bloower Door Testu
Bloower Door Test může provádět pouze osoba, která disponuje patřičným zařízením a oprávněním. Ve skutečnosti to znamená, že pokud má  Bloower door test sloužit jako relevantní podklad pro získání dotace Nová Zelená úsporám, pak jej musí provádět osoba, která je uvedena v registru NZÚ a může tato měření provádět. Povinnosti pravidelné kontroly podléhá i samotné zařízení, kterým je Bloower Door test prováděn. To musí být pro získání dotace Nová Zelená úsporám pravidelně minimálně jednou ročně kalibrováno. Velkým usnadněním pro zájemce o provedení Bloower Door Testu je, že měření provádí přímo certifikovaní pracovníci společnosti HELUZ. Společnost HELUZ nabízí provedení těchto měření kdekoliv v rámci celé ČR. K jeho realizaci postačí vyplnit objednávkový formulář, který je dostupný přímo na webových stránkách společnosti HELUZ Blower door test | HELUZ v sekci Služby.  Zájemci o dotace tak získají klíčový doklad pro zdárné vyřízení dotace Nová Zelená úsporám.

Závěr
Neustálé snižování energetické náročnosti budov je jedinou možností, jak se v budoucnu vypořádat s neúměrným růstem cen energií i dopady provozu budov na životní prostředí. Výrobce cihelných systémů pro hrubou stavbu – společnost HELUZ Cihlářský průmysl v.o.s. svými inovativními řešeními představenými na online Konferenci HELUZ znovu potvrdil, že jeho produkty a služby v této oblasti jsou na špičkové úrovni. Je tak zřejmé, že pro zákazníka hledajícího partnera k výstavbě nízkoenergetického či pasivního domu jsou výrobky se značkou HELUZ tou správnou volbou.

 

S využitím podkladů Heluz
Ivo Románek