Po několika letech, kdy nás trápilo sucho, bylo letošní léto chladnější a deštivější. Jak se změnily priority ve vodním hospodářství?

Máte pravdu, že letošní rok byl takový průměrný a normální. Takové roky včetně deštivého léta si řada z nás pamatuje z mládí. Z pohledu zemědělců a zahrádkářů se situace rychle normalizovala a mnozí si letošní úrodu chválí. Ale ve vodním hospodářství jeden rok není moc významnou veličinou. Jednoznačnou prioritou je zajištění zdrojů pitné vody pro obyvatelstvo a ty se během krátkého období nestačí doplnit. Zejména se to týká horizontů podzemní vody.

Ředitel a prokurista společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., pan Jiří Valdhans.


Jaký je stav těchto zdrojů v současnosti?

Povrchové zdroje se během tohoto roku doplnily, zásoby podzemní vody se doplňují jen zvolna. Ale celkově se situace zlepšila, nebylo nutno dovážet pitnou vodu cisternami do tolika obcí jako v předchozích letech. Řada obcí volí cestu zřizování nových vrtů, nebo prohlubování stávajících. To se mi zdá nesystémové a kontraproduktivní. Zdroje podzemní vody bychom měli šetřit. Budoucnost zásobování obyvatel pitnou vodou je v povrchové vodě, kterou je třeba zadržet v nádržích. A vzhledem k tomu, že rozložení srážek se časově i prostorově mění oproti minulosti, musíme se připravit na situace, kdy v jednom regionu bude sucho a v druhém bude vody dostatek. A z toho plyne rostoucí význam vodárenských soustav a jejich propojování. V některých případech je potřebné ty soustavy propojit, abychom dokázali pitnou vodu dopravit tam, kde je jí nedostatek.

Jsou připravovány nějaké nové projekty propojování soustav? A jaké investice si to vyžádá?

Délka přípravy takových projektů je v současné době podobná, jako je délka přípravy pro výstavbu jiných liniových staveb, jako jsou třeba dálnice. Dokud se nezmění legislativa v této oblasti, trvá příprava takových investičních akcí řádově deset let. Ani nový stavební zákon podle mne nedává příliš naděje na zlepšení, i když zkrácení lhůt přípravy bylo jedním ze základních pilířů jeho zadání. Naději vidíme v rámci zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby, kde bychom rádi prosadili stavbu vodárenských přivaděčů jako objektů základní vodohospodářské infrastruktury.

Zajištění zdrojů pitné vody pro naši populaci je jednoznačná priorita.


To nezní moc optimisticky. Co je tedy možné dělat v současnosti?

Cílem propojování soustav je umožnit co nejširšímu počtu obyvatel vodárenský komfort, na který jsou zvyklí. To znamená mít k dispozici pitnou vodu i v krizových situacích v dostatečném množství i kvalitě. Ale než dojde k propojování vodárenských soustav, je třeba nejprve rekonstruovat ty stávající. Většina páteřních vodovodů byla postavena v 70. a 80. letech minulého století a jejich životnost se blíží ke konci i vlivem tehdy použitých materiálů. Vlastníci těchto páteřních řadů jsou si tohoto stavu dobře vědomi a již několik let připravují jejich rekonstrukci.

Existuje nějaká rámcová představa o finanční náročnosti těchto staveb?

Průběžná obnova stávajících přivaděčů by vyžadovala ročně zhruba šest miliard korun, což je číslo, které vychází z jejich pořizovací hodnoty. Takové prostředky nejsou vlastníci této infrastruktury schopni sami vyprodukovat, aniž by se to významně projevilo na ceně vody, která by se stala pro obyvatelstvo neúnosnou. Proto je v tomto případě velmi důležitá role státu. Pro začátek je potěšitelnou zprávou, že ministerstvo zemědělství vyhlásilo v letošním roce dotační program na obnovu přivaděčů ve výši 500 mil. Kč. To se může zdát málo, ale je to dobrá zpráva pro vlastníky, kteří v uplynulých letech své projekty připravovali a jsou schopni rekonstrukce v krátkém čase zahájit. Současně je to dobrý signál pro ty vlastníky, kteří zatím s investicemi do přípravy projektů váhali.

Průběžná obnova stávajících přivaděčů by vyžadovala ročně zhruba šest miliard korun, což je číslo, které vychází z jejich pořizovací hodnoty.


Kolik takových připravených projektů existuje?

Pokud je mi známo, v současné době je sedm významných projektů ve fázi stavebního řízení a bude je možno brzy zahájit. Dalších deset až patnáct akcí je v takové fázi územní a projektové přípravy, že bude možno je zahájit v horizontu tří let.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil