Pozor, pro získání dotace Zelená úsporám musíme splnit podmínky, které předepisuje program Panel.

1. Najděte si odborníka na zpracování projektu
Odborník vám poradí, zda vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracuje vám projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti. Tohoto nepostradatelného člověka najdete v databázi České komory autorizovaných inženýrů a techniků (na www.ice-ckait.cz) nebo v seznamu České komory architektů (na www.cka.cz). Na zpracování projektu i potřebných výpočtů (tedy energetického hodnocení) můžete také zažádat o podporu, a to ve výši až 20 tisíc korun.

2. Vyberte si dodavatele a výrobek
Vámi vybranou investici musí provést fi rma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů. Výrobky či technologie, které chcete použít, musejí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií. Oba seznamy byly vytvořeny pro účely programu Zelená úsporám a jsou zveřejněné na jeho webových stránkách (www.zelenausporam.cz). Pokud si z jakéhokoliv důvodu chcete vybrat fi rmu, která v seznamu není, požádejte ji, aby se nechala do seznamu zapsat. Totéž platí pro výrobky a technologie, které může do seznamu nechat zaregistrovat výrobce nebo dovozce. Je to jednoduché a bezplatné.

3. Vyplňte žádost o podporu
Formulář získáte na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) nebo na webových stránkách programu www.zelenausporam.cz, kde je ke stažení. Žádost vyplníte bez problémů sami. Nedílnou přílohou žádosti je formulář krycího listu, v kterém se vyplňují technické údaje. Jeho zpracování je o něco složitější, proto ho vyplňuje vámi vybraný odborník s autorizací (viz krok číslo jedna).

4. S vyplněnými formuláři přijďte na
krajské pracoviště SFŽP, či do banky Tam předložené dokumenty posoudí a potvrdí, což může trvat zhruba dva týdny. Krajské pracoviště vás poté vyzve, abyste si posouzené dokumenty vyzvedli. Pokud v nich budou chyby, pracovníci KP vám poradí, jak je odstranit. K posouzeným dokumentům přidáte vyplněnou žádost včetně ostatních požadovaných příloh a předáte je pracovníkovi ve vybrané bance, čímž se podání žádosti završí. Podávání žádosti o podporu v oblasti C je postup jednodušší - všechny dokumenty najednou předložíte pouze v bance.

5. Přibližně do 10 týdnů od podání žádosti obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory
Vyrozumění bude kromě jiného obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. Pokud se při samotné realizaci opatření neodchýlíte od původního záměru a uděláte vše správně, není důvod, abyste nedostali plnou dotaci. Musíte však počítat s tím, že poskytovaná částka podpory nemůže překročit výši investičních nákladů.

6. Prokažte ukončení realizace opatření
Po dokončení investiční akce zajděte do SFŽP, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Jak? Předložíte buď kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, nebo předávací protokol, anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu.

7. Zhruba do dalších čtyř týdnů vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních
Všechny tři kopie smlouvy podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit notářem. Dvě kopie smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR (přímo na odbor GIS). Podpora pak bude přibližně do měsíce převedena na váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti. Ale pozor - nezapomínejte, že musíte být majiteli účtu, na který mají peníze přijít.


www.zelenausporam.cz, dotazy@zelenausporam.cz