Pro města a obce je důležitá důkladná příprava potřebných dokumentů. Jedná se o tzv. pasport, generel, plán obnovy a energetický audit. Co to přesně je?

Cílem pasportu veřejného osvětlení je zjištění současného stavu soustavy veřejného osvětlení ve městě či v obci a provedení její inventarizace. Cílem generelu je zatřídit stávající komunikace, pěší zóny a cyklistické stezky do příslušných tříd osvětlení a tím určit požadavky na osvětlení dané komunikace dle norem. Generel stanoví světelně technické parametry veřejného osvětlení bez ohledu na jeho skutečný stav. Cílem plánu obnovy je poukázat na možnosti ekonomických úspor ve vztahu k novým technologiím používaných ve veřejném osvětlení a stanovit možnou ekonomickou návratnost vložených investic. Energetický audit bývá vyhotoven tzv. před a po. Ve variantě „před“ jsou spočítané náklady na energie při současném stavu sítě veřejného osvětlení, ve variantě „po“ spočítá náklady nově navrženého optimálního řešení včetně identifikace energetických úspor.

A jak nejvýhodněji veřejné osvětlení optimalizovat?

Podle Ing. Jiřího Vavrdy, ředitele Divize automatizace silniční dopravy společnosti AŽD, je nejvhodnější cestou provádět vedle běžných oprav a údržby soustavy veřejného osvětlení i postupnou výměnu technicky zastaralých zařízení.

Možnosti technického řešení v oblasti veřejného osvětlení, které se dají aplikovat na LED svítidla nebo výbojková svítidla, jsou následující. Podle norem je nutné u LED svítidel dodržet maximální teplotu chromatičnosti, 2700 Kelvinů. To je teplota, která ideálně potlačuje modrou složku světla a tím snižuje negativní vliv veřejného osvětlení na lidi a zvířata.

-  Instalace nových LED svítidel - přináší vyšší provozní účinnost, úsporu elektrické energie a úsporu nákladů na údržbu.
-  Instalace nových modernějších výbojkových svítidel – garantuje lepší světelně technické parametry a úsporu nákladů na údržbu.
-  Instalace výkonových přepínačů do výbojkových nebo do LED svítidel - umožňují v pevně daném časovém úseku, většinou v nočních hodinách, přepínat jednotlivá svítidla do nižšího výkonu nebo je stmívat.
-  Centrální napěťová regulace – pracuje na principu plynulého snižování výstupního napětí na hodnotu až 190V v pevně daném časovém úseku. Tím je snižován příkon svítidel na dané větvi a uspořena tak elektrická energie.
-  Dohledová pracoviště, vzdálený přístup – umožňuje šetřit náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení formou aplikací ovládání funkcí rozvaděče veřejného osvětlení, odečtu elektroměrů.

Mezi nejvýznamnější zakázky společnosti AŽD patří „Optimalizace provozu, výměny osvětlovacích těles a řízení systému“ v Týništi nad Orlicí, Valašském Meziříčí a v jihomoravském Kyjově. Tyto akce byly spolufinancovány právě z dotačního programu EFEKT. Dále je to renovace veřejného osvětlení v Kašperských Horách za účelem snížení světelného znečištění. „Zde byl kladen důraz na použití svítidel s možností kvalitního směrování světelného toku a nastavení požadované teploty chromatičnosti s ohledem na fakt, že se město nachází v CHKO Šumava“, dodal Vavrda. Doplnil také, že od roku 2010 AŽD dlouhodobě zajišťuje přenesenou správu a postupnou obnovu  veřejného osvětlení ve městě Boskovice. To znamená především správu a údržbu samotné soustavy, správu dodávky a spotřeby elektrické energie, vedení pasportu, generelu, plánu obnovy a vydávání různých vyjádření za účelem stavebního řízení. V rámci obnovy soustavy veřejného osvětlení probíhá kontinuálně ve městě výměna svítidel, stožárů, instalace napěťových regulátorů či renovace rozvaděčů, do kterých jsou instalovány vlastní řídicí systémy pro zajištění dispečerských a dohledových funkcí.

V rámci zakázek veřejného osvětlení AŽD zajišťuje projektovou činnost, administraci dotačních titulů, komplexní realizační činnost, integraci do stávajících systémů, servisní a údržbovou činnost a výše zmíněnou přenesenou správu.