Její specialitou je ale výroba a osazování dilatačních závěrů V1 – V3 s určením pro silnice I. – III. třídy. Pro všechny tyto účely je velice dobře technicky, dopravně i mechanizačně vybavena. Vlastní dvě provizorní mostní konstrukce o délkách do 22 m a různé typy provizorních lávek pro pěší.

Historie mostních závěrů „MAKOS“

Mostní závěry v různých variantách byly vyráběny od roku 1979 firmou VEB AUTOBAHNBAU KOMBINAT v Magdeburgu v bývalé NDR. Mostní závěry byly odzkoušeny vysokou školou stavební v Magdeburgu, kde proběhly veškeré zkoušky a byly plně využívány na dálniční síti v NDR. Po zániku NDR byla tato výroba zrušena. Od roku 1980 byly mostní závěry na doporučení VŽKG – projekce Brno a Ostravských komunikací dováženy pro mostní objekty, u kterých se výrazně projevoval vliv poddolování. V současné době je na mostních objektech Severomoravského kraje osazeno přibližně 280 těchto mostních závěrů. Některé z nich jsou v provozu již více než 25 let a fungují bez zjevných vad a poruch. Po roce 1990 se výrobou a osazováním těchto závěrů začala zabývat stavební firma MAKOS a. s., která vyrábí a osazuje dilatační závěry V1 – V3 s určením pro silnice I. – III. třídy.

Dilatační závěr V1, Kroměříž


Hlavní účely mostního závěru


Mostní závěr slouží k přemostění dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí a opěrou mostu, mezi dvěma mostními konstrukcemi, případně mezi nosnou konstrukcí a přilehlou konstrukcí komunikace. Důvodem pro použití mostního závěru u mostních konstrukcí jsou základní fyzikální vlastnosti oceli, tzn. délková změna působením teplotních vlivů, dále pak vlastnosti betonu, čili jeho smršťování a dotvarování a také ostatní vlivy jako pootočení konstrukce od zatížení a případné vlivy poddolování. Použití mostních závěrů umožňuje mostní konstrukci volně se roztahovat i smršťovat.

Dilatační závěr V2, Ostrava–RudnáCo musí splňovat mostní závěr dle ČSN 73 6201


-  Musí umožňovat volný pohyb nosné konstrukce.
-  Nesmí být nadměrně poškozován přejíždějícími vozidly.
-  Musí umožňovat kontrolu, údržbu a opravy konstrukce závěru.
-  Musí zabraňovat pronikání vody a nečistot k nosné konstrukci a podpěrám mostu.
-  Musí zamezit vnikání případných bludných proudů do nosné konstrukce.
-  Musí zaručovat odpovídající emisi hluku při přejezdu vozidel.
-  Musí zajistit plynulý a bezpečný přejezd vozidel.
-  Musí zajistit dodržení navrhovaných parametrů komunikace z hlediska dopravního zatížení a prostorového uspořádání.
-  Musí zajistit dostatečné upevnění k nosné konstrukci a opěře mostu, případně ke konstrukci vozovky.
-  Musí zajistit trvalé napojení izolace nosné konstrukce na konstrukci závěru a případné odvodnění povrchu izolace před závěrem.

MAKOS a. s.
Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: 596 762 930
e-mail: makos@makos.cz
www.makos.cz