S ohledem na to se legislativa fasádních zateplovacích systémů ETICS průběžně upravuje, a to směrem k používání nehořlavých anorganických tepelných izolací. Aplikovány by měly být nejen v dělicích protipožárních pásech, ale nejlépe v celé ploše fasády. Kritickým místem z tohoto pohledu dosud zůstávala spodní „soklová“ část fasádních systémů, kde není vhodné používat relativně měkké tepelné izolace z minerálních vláken.
Požár budovy, pokud se jej nepodaří uhasit včas, obvykle končí katastrofou. Obzvlášť pokud při něm dojde k úmrtí osob. Nejvíce obětí (až 70 %) paradoxně nemá na svědomí samotný oheň, ale vznikající kouř a toxické zplodiny. Ty také hasičům výrazně komplikují záchranu osob a likvidaci požáru. Při návrhu ETICS by proto měla být vždy preferována pasivní protipožární ochrana, tedy používání požárně odolných materiálů, schopných udržet v případě stěn teplotu chráněných částí pod hodnotou 140 °C.

Jak bylo zmíněno, bylo až dosud problémem vyhovět tomuto požadavku v případě tepelné izolace soklu budovy. Na tuto část fasády jsou totiž kladeny specifické nároky. Je nejvíce mechanicky a vlhkostně namáhaná, další významné riziko poškození hrozí tepelné izolaci soklu při styku se zeminou, a to od biologických škůdců – hmyzu a hlodavců. Tepelné izolace z minerálních vláken nejsou z uvedených důvodů v tomto místě vhodným řešením. Hrozí jim navlhnutí při ostřiku soklu vodou, a protože jsou měkké, tak také poškození průrazem či prokopnutím. Proto se k izolaci soklu používal polystyren. Nyní ale na trh přichází řešení, které vyhoví jak nárokům tepelné, tak protipožární ochrany.

Skladba soklu


Jeho základem jsou desky z pěnového skla FOAMGLAS, které jsou dle EN 13501 klasifikovány jako tepelná izolace s třídou reakce na oheň A1, tj. jako zcela nehořlavé. Při použití ve fasádním soklu může tento tepelně izolační materiál dokonce zvýšit požární odolnost nosné konstrukce stavby. Jeho dřívějšímu uplatnění ve fasádách ale bránily jeho specifické vlastnosti, které nekorespondovaly zejména s omítkovinami běžně používanými v exteriérových kontaktních zateplovacích systémech ETICS. Desky z pěnového skla FOAMGLAS jsou totiž sice současně zcela nehořlavé, mají nulovou nasákavost (a proto i velmi dobré a trvale konstantní izolační vlastnosti) a odolávají všem biologickým škůdcům, ale pevné a tuhé jsou extrémně. Právě v tom je skryto riziko. V situacích, kdy by kontaktně nanesená exteriérová povrchová vrstva (omítka) měla výraznější objemové změny (venkovní teploty se běžně pohybují v rozmezí -20 °C až +60 °C), došlo by u většiny standardních „ETICS“ omítek při nanesení na desky z pěnového skla k jejich „ustřižení“ smykem, způsobeným jejich roztažností.


Mechanické kotvení desek Foamglas


Ve spolupráci s dodavatelem zateplovacích systémů ­WEBER byl proto v Německu vyvinutý a následně úspěšně otestovaný kontaktní zateplovací systém, který uvedené potíže eliminuje. Spojení speciálních materiálů ­WEBER a pěnového skla Foamglas je unikátní tím, že je mezi nimi dokonalá kompatibilita i po stránce objemových změn. Funkčnost tohoto systému byla ověřena sérií testů v klimatické komoře i na již realizovaných referenčních stavbách. Pro zajištění funkčnosti tohoto řešení je ale nezbytně nutné přesně dodržovat specifikované typy materiálů a nelze jeho jednotlivé komponenty zaměňovat!

Nanášení výztužné vrstvy webertherm 307


V systému se kombinují tepelné izolace z pěnového skla ­FOAMGLAS v oblasti soklu s deskami z minerálních vláken v ploše fasády. Toto řešení umožňuje provést povrchovou úpravu fasády jak průběžně (při shodné tloušťce tepelné izolace soklu a fasády), tak s odskokem (menší tloušťkou tepelné izolace soklu).
Další výhodou soklu z pěnového skla FOAMGLAS je možnost nepřerušeného napojení této parotěsné a vodotěsné tepelné izolace na stejný materiál izolující stěny suterénu, což umožňuje výrazně zvýšit hydroizolační bezpečnost celé spodní stavby (viz Česká hydroizolační společnost, Směrnice 1 - Hydroizolační konstrukce H3.5).
Popsané technické řešení již bylo zpracováno i pro Českou republiku.

Bližší informace získáte u technického oddělení výrobců FOAMGLAS a WEBER, nebo u konzultačních techniků Stavebnin DEK, které jsou dodavatelem tohoto systému pro Českou republiku.

Zdroj: Pittsburgh Corning

Technické konzultace:
FOAMGLAS, tel.: +420 731 138 978, e-mail: konzultace@foamglas.cz


PITTSBURGH CORNING CR, s. r. o.
IP Verne, Průmyslová 3, 431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: +420 731 138 978
e-mail: jan.vychytil@foamglas.com
www.foamglas.com