Terminál byl slavnostně otevřen v prosinci roku 2018. Stavba byla financována pomocí Evropského fondu pro regionální rozvoj a proplacená dotace činila 100 mil. Kč. Celkové náklady stavby byly 169 mil. Kč vč. DPH.

Umístění stavby a dopravní řešení zůstalo beze změny a ctí předchozí projekt vypracovaný společností Sudop Praha. Terminál je situován v bezprostřední blízkosti hlavního plzeňského vlakového nádraží ve stejné výškové úrovni jako železniční nástupiště. Autobusový terminál tak pomyslně rozšiřuje železniční stanici o další nové nástupiště, ovšem sloužící výhradně autobusové dopravě. Další části stavby však prošly několika změnami a to v průběhu dalších stupňů projektové dokumentace. Výsledný návrh vzešel z průběžných jednání, vedených se zástupci města Plzeň.
Zastřešené ostrovní nástupiště s deseti odjezdovými stáními leží na uměle vytvořené platformě vytvořené ze zhutněného násypu mezi novými železobetonovými opěrnými zdmi. Takto vytvořená rovina navazuje na stávající kolejiště přilehlé k žst. Plzeň hlavní nádraží, a vytváří tak optické spojení s vlakovým nádražím. Z bezpečnostních důvodů je kolejiště od autobusového terminálu odděleno plotem z červených lícových cihel. Tento cihlový materiál v podobě obkladových pásků provází celou stavbu, jako doplněk ostatních stavebních objektů v terminálu.
Dopravní napojení z terminálu je na ulici Šumavská a to jedním vjezdem a výjezdem společným pro osobní automobily, autobusy a trolejbusy. Pro pěší je spojení možné úrovňově do ulice Šumavská společně vedle vjezdu pro automobily. Mimoúrovňově mohou pěší využít dvojici podchodů, variantně s eskalátorem nebo s výtahem. Výtah je součástí podchodu na východní straně terminálu, který spojuje přímo všechna železniční nástupiště. Druhý podchod s eskalátory spojuje krytou komunikaci pro pěší na západní straně terminálu, která nabízí možnost jít dále do centra města, nebo přístup na železniční nástupiště a do hlavní odjezdové haly vlakového nádraží. Toto krátké spojení a přestup mezi autobusy a vlaky v řádu několika minut je největší předností této dopravní stavby.
Pro stavbu bylo potřeba zrealizovat cca 140 m dlouhou opěrnou zeď proměnné výšky od 2,0 do 8,5 m ze železobetonu. Výrazným architektonickým prvkem je obložení zdi z lomového kamene. Obložení je charakteristické pro veškeré opěrné zdi navazující na stavbu terminálu BUS. V obkladu jsou integrovány veškeré elektrikářské rozvaděče s atypickými dvířky a veškeré dešťové svody za odnímatelnými mřížkami. Přírodní žulou je terminál charakteristický, žula je použitá jako dlažba na nástupišti, obklad na pevné schodiště, přídlažby komunikací, obrubníky a sokly. Žulový obklad je chráněn proti graffiti obnovovacím nátěrem.


Pro cestující a řidiče autobusů je k dispozici přízemní provozní objekt na východním konci nástupiště. Ten navazuje na konec hlavního zastřešení, je zde veřejné wc, denní místnost pro řidiče a datová místnost pro technologie. Technickou zvláštností je způsob založení objektu na stávající konstrukci podzemních stěn podchodu SŽDC, který byl vybudován v předstihu. Z tohoto důvodu je založení kombinací základové desky s mikropilotami a sloupy nového objektu jsou fixovány smykovými trny do stávající stěny SŽDC. Konstrukce objektu je zděná z broušených tepelně izolačních cihel v kombinaci se železobetonovými sloupy podepírajícími železobetonovou stropní desku. Střecha je vykonzolovaná a plní částečně funkci zastřešení nástupiště. Nad vnitřními místnostmi je střecha zateplená s extenzivní zelení, zbylá část střechy je pouze s hydroizolační fólií odolnou UV záření. Celá fasáda je obložená cihelnými páskami světle červené barvy v německém formátu, výplně otvorů jsou hliníkové v barvě antracit. Vytápění je teplovodní podlahové, pomocí tepelného čerpadla umístěného na střeše objektu. Vybavení veřejných wc je antivandal provedení v nerezu, velkoformátový keramický obklad a použité je speciální osvětlení znemožňující intravenózní aplikaci návykových látek, vstup je také kontrolován pomocí elektronického turniketu. Přestože nebyl veliký prostor pro nejmodernější technologie, objekt je navržen s minimálními tepelnými ztrátami, využívá k vytápění teplotu venkovního vzduchu a zelená střecha napomáhá akumulaci dešťové vody.

Hlavní, exponovaná konstrukce zastřešení je ve tvaru klasického „véčka“, jako většina železničních přístřešků. Svým tvarem tedy odkazuje na sousední železniční stanici a tvoří s ní harmonický celek, přestože materiálové provedení zastřešení terminálu je novodobě a moderně pojaté. Nosná konstrukce je ocelová svařovaná a vychází z tvarového řešení architekta. Svými rozměry bylo nutné konstrukci sloupů rozdělit na dvě části: část kalicha s patní kotevní deskou, a část šikmého rozevření se středním nosníkem. Pod nosnou šikmou konstrukcí jsou skryté rozvody elektro, osvětlení a vedení datových kabelů. Opláštění je realizované ze sendvičových hliníkových panelů ve stříbrné barvě s integrovaným zapuštěným osvětlením. Panely jsou upevněny skrytým kotvením s průběžnými spárami. Neviditelné spoje podhledu vytváří čisté linie a dávají vyniknout geometricky čistému designu.


Nový autobusový terminál u hlavního vlakového nádraží v Plzni přispěje nejen ke zefektivnění autobusové dopravy v okolí Plzně, ale zejména zvýší komfort cestujících. Vždyť místo zdlouhavého přejíždění tramvají trvá dnes přestup z autobusu na vlak a opačně pouhé 4 minuty.
Výhledově v místě BUS terminálu u přilehlé žst. Plzeň hlavní nádraží vznikne nadzemní multifunkční objekt, který v sobě bude obsahovat informační dopravní centrum. Toto infocentrum bude sloužit nejen železniční dopravě, ale bude informovat cestující o kompletní nabídce autobusových linek a trolejbusů. Samozřejmostí bude předprodej jízdenek a ostatní služby související s plzeňskou veřejnou dopravou. Budoucí realizace navazujícího objektu kompletně završí přeměnu okolí železniční stanice, a vznikne tak kompaktní veřejný prostor, sloužící pro potřeby cestujících.

Ing. arch. Lukáš Jedlička

METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
tel.: 296 325 152
www.metroprojekt.cz