Dle nedávného průzkumu, který iniciovala společnost Wavin Ekoplastik, plánuje celých 75 % českých obcí investovat do výstavby moderních opatření. Zájem obcí o modernizaci kanalizačních sítí, zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod či výstavbu prvků, které dokáží v krajině a zejména na zemědělských plochách zadržet vodu, dokládá i zájem obcí o dotaci Ministerstva zemědělství. To v tuto chvíli eviduje žádosti s náklady přes 3,1 miliardy korun.

„Zájem o podporu rozšiřování infrastruktury vodovodů a kanalizací, včetně zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kvalitní pitné vody, je enormní. Od r. 2017 bylo prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zemědělství investováno na tato opatření 2,3 mld. Kč, připraveny jsou další projekty za 0,5 mld. Kč a v rámci poslední výzvy evidujeme žádosti s celkovými náklady převyšujícími částku 3,1 mld. Kč. Ministerstvo zemědělství se bude snažit posílit rozpočet určený pro vodní hospodářství například i možným úvěrem od Evropské investiční banky,“ říká Ing. Jiří Duda, ředitel Odboru vodovodů a kanalizací z Ministerstva zemědělství ČR, jež bylo partnerem průzkumu.

Kromě modernizace kanalizační sítě se obce stále častěji zajímají i o budování retenčních a vsakovacích nádrží a o architektonické úpravy, které by přinesly více zelených a vodních ploch a podpořily vsakování srážkových vod. O těchto opatřeních uvažuje 75 % respondentů průzkumu, což se dle Davida Pence ze společnosti Wavin Ekoplastik začíná projevovat i na zesíleném zájmu o zasakovací a reteční boxy: „Zájem o tento typ řešení bezpochyby ještě poroste, a to nejen ze strany soukromých investorů, ale i samotných obcí. Dobrý příklad v tomto ohledu představuje sousední Německo, které již několik let návrat vody přírodě považují za svou prioritu. V České republice v tomto ohledu významně pomáhá legislativa, která všem novým stavebníkům nakazuje, aby ekologicky řešili sběr i vsakování srážek spadlých na jejich pozemek. Jsem přesvědčen o tom, že je jen otázkou času, kdy se problematice začnou systematicky věnovat i obce, pro něž v současné době prioritou zůstává zejména zkapacitnění kanalizační sítě.“


Toto tvrzení potvrzují i zjištění průzkumu. Vyplynulo z něj, že jen každý čtvrtý představitel českých municipalit vnímá kanalizační síť ve své obci jako dostatečnou. Pro více než polovinu obcí je ovšem rozvoj kanalizační sítě urgentní a důležitý. Starostové obcí v průzkumu shodně konstatovali, že finanční prostředky věnované do obnovy vodovodů  závisí kromě velikosti obce, často také na schopnosti úředníků získat poskytovanou dotaci.

O průzkumu
Průzkum, který iniciovala společnost Wavn Ekoplastik, přední český výrobce plastových potrubních systémů,  realizovala agentura Strateggo na podzim loňského roku. Průzkumu se zúčastnilo 107 českých měst nad 8.000 obyvatel. Partnery průzkumu bylo Ministerstvo zemědělství ČR, Vysoké uční technické v Brně a Sovak.

O společnosti Wavin Ekoplastik
Společnost Wavin Ekoplastik je největší český výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, kanalizace, topení a plynu. Přední pozici si drží i na celoevropském trhu. Více informací naleznete na www.wavin.cz.