Před zahájením výstavby byl zdejší železniční přejezd neuralgickým bodem dopravy. Stažené závory byly v obou ulicích příčinou dlouhých kolon. "Silniční podjezd je další z významných staveb Brna. Pomůže brněnské dopravě a obnoví poměrně velkou část provozu v Sokolově a části Bohunické ulice. Pro obyvatele této oblasti Brna však nastane zlepšení až poté, co bude postavena plánova spojka velkého městského okruhu mezi Kšírovou a Heršpickou ulicí," uvedl při otevření podjezdu brněnský primátor Roman Onderka.

Jed se vlastně o celou soustavu mostů, opěrných zdí, odvodnění a komunikací. Podjezd vede pod čtyřmi železničními a jedním silničním mostem, protože v místě křížení vede železniční koridor z Brna do Břeclavi, z nějž odbočuje trať na Střelice. Silniční most slouží pro místní komunikaci. Nový podjezd je určen nejen pro motoristy, ale také pro pěší a cyklisty.

městek generálního ředitele SŽDC Ing. Miroslav Konečný uvedl: "Zprovozněním podjezdu byla dokončena první význam stavba v rámci přestavby brněnského železničního uzlu. Podjezd bude sloužit široké veřejnosti a je symbolickou spojnicí města, které, byť protkáno soustavou železničních tratí, zůstane díky němu kompaktní."

Místo stavby se nachází na území archeologického zájmu. Ředitel výstavby za OHL ŽS, a.s., Richard Hubík, k tomu řekl: "To potvrdily výkopové práce, během nichž byly nalezeny kosterní pozůstatky, dle archeologů 2 500 - 3000 let staré." Podjezd byl budován v husté městské zástavbě, což výrazně ovlivnilo průběh realizace. Vlastnímu zahájení výstavby podjezdu předcházely rozsáhlé demolice v Severní a Sokolově ulici, odstranění letových dřevin a likvidace černých skládek, velké množství přeložek inženýrských sítí a kabelových tras, i přes velkou snahu někdy těžce identifikovatelných.

Plynulý postup prací narušovala vysoká hladina spodní vody a nevymístěný objekt výrobního provozu přímo uprostřed staveniště. "Veškeré práce také probíhaly za plného železničního provozu, což bylo organizačně značně ročné. Věřím, že stejně úspěšně bude dokončena celá I. etapa přestavby odstavného draží," řekl Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Vozovka podjezdu byla navržena pro provoz osobních a lehkých kladních vozidel. Nový podjezd má pro motoristy v každém směru jeden jízdní pruh, přičemž je v něm zakázáno předjíždění a rychlost je omezena na 40 km/h. Výška podjezdu je 4,35 m, sklon stoupání při vjezdu je necelých 7 %, při výjezdu přes 8,5 %. Oddělený, tři metry široký koridor je určen pro pěší a cyklisty a v provozu je již od července tohoto roku, motoristům začal podjezd sloužit 2. října v 15 hodin.

Celkové klady dosáhly necelých 413 mil. Kč bez DPH a byly hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě smlouvy se SŽDC přispělo statutární město ­Brno na realizaci mimoúrovňového křížení silnice se železnicí částkou téměř 224 mil. Kč. Zhotovitelem bylo sdružení Brněnský drak, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. a SKANSKA DS a.s.,
projekt zpracoval SUDOP Brno. Stavba podjezdu byla zahájena v říjnu roku 2007 a práce na ní trvaly 2 roky. Dokončení celé I. etapy je plánováno na květen příštího roku.

Základní údaje:
Oficiální zev celé stavby:Brno - 1. část odstavného draží, I. etapa
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa Olomouc
klady:412,954 mil. Kč bez DPH (z toho činí příspěvek statutárního města Brna téměř 224 mil. Kč)
Zhotovitel: Sdružení Brněnský drak, jehož členy jsou
OHL ŽS, a.s. a Skanska DS a.s.
Termín zahájení výstavy: říjen 2007
Termín ukončení podjezdu: říjen 2009


www.ohlzs.cz