Cílem projektu s názvem „Křižatky kanalizace a přívod vody z Popovic“ je výstavba tlakové kanalizace v městské části Králův Dvůr - Křižatky v délce 4,47 km včetně 92 čerpacích jímek, technologického vystrojení a výstavby vodovodního přivaděče z městské části Králův Dvůr - Popovice v délce 1,25 km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 12,72 t/rok CHSKCr a 5,92 t/rok NL. Realizací tohoto projektu bude vytvořen předpoklad pro připojení 300 EO na vyhovující ČOV. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Slavnostní zahájení proběhlo v červnu a zúčastnil se ho poslanec Richard Dolejš, zastupující jako předseda krajské komise pro rozvoj měst a obcí Středočeský kraj,
Ing. Martin Pecha, projektový manažer Státního fondu životního prostředí, Petr ­Vychodil,
starosta města Králův Dvůr a další hosté.

Celý projekt sestává ze tří stavebních objektů SO 01 kanalizace, SO 02 přívod vody z Popovic a SO 04 Homogenizace vozovek. Objekt SO 01 kanalizace se skládá z výstavby nového rozvodu tlakové kanalizace v délce 3,007 km, dále pak vybudování 1,456 km přípojek ukončených 96 čerpacími šachtami včetně technologického vystrojení. Objekt SO 02 spočívá ve vybudování 1,234 km výtlačného řadu, vybudování podzemní čerpací stanice, ve které budou umístěny armatury a čerpadlo, výstavbě odpadního potrubí, elektropřípojky, signalizace a položení ovládacího kabelu z čerpací stanice do stávající vodárny.

Vlastní realizace byla zahájena počátkem června. Hned v úvodu výstavby jsme se začali potýkat s problémem zachování dopravní obslužnosti jednotlivých částí Křižatek a to v souvislosti s kamionovou dopravou z lomu Vápenka Čertovy schody. Původní dopravní opatření totiž nepočítalo s provozem třiceti až čtyřiceti 60t kamionů z lomu a do lomu. Na základě požadavku autobusového dopravce jsme museli vyřešit problém, jak bezpečně svést tuto dopravu tak, aby byla maximálně snížena rizika nehody při možném míjení autobusu a kamionu na úzké silnici III. třídy. Tuto podmínku nebylo možné vyřešit bez toho, aniž by těžká kamionová doprava byla dočasně vedena sousedními obcemi. Pro toto jediné možné řešení bylo nutné získat souhlas okolních obcí, což nebylo vůbec jednoduché.

Zahájení vlastních výkopových prací začalo v červenci po odsouhlasení nového dopravního opatření. Při těchto pracích vznikají nemalé problémy, protože se zde nachází velké množství starých a ani v dostupné dokumentaci neoznačených podzemních sítí. Například vodovod byl vybudován v poválečném období a neexistují od něj žádné archivní podklady o jeho poloze. V těchto případech využíváme pro identifikaci sítí místních pamětníků, kteří nás průběžně informují o možných trasách vedení. V současné době je položeno cca 1,5 km kanalizačního potrubí a 0,6 km vodovodního přivaděče. V jednotlivých nemovitostech jsou osazeny čerpací jímky a od druhé poloviny září bude zahájena montáž technologie těchto jímek včetně napojení na zdroj el. energie. Přes počáteční zpoždění se zahájením výkopových prací se podařilo dobrou organizací práce a maximálním využitím pracovní doby počáteční skluz vyrovnat a dnes jsou práce 10 dní před plánovaným harmonogramem. Celkový termín dokončení stavby 30.5.2011 bude dodržen stejně jako postupové termíny dokončení vodovodního přivaděče 15.11.2011 a tlakové kanalizace stanovené na 6.12.2011.
Stavbu realizuje sdružení firem pod názvem „Technická vybavenost Křižatky“. Vedoucím účastníkem je společnost ISCO spol. s r.o., druhým účastníkem je společnost Aqualia Infra­structuras inženýring, s.r.o.

ISCO, spol. s r.o.
Střešovická 906/66, 162 00  Praha-Střešovice
tel.: 235 361 516, mobil: 737 256 222, 605 816 397
fax: 257 212 456
e-mail: isco@isco.cz , www.isco.cz