Po úspěšném zvládnutí zkušebního provozu byla v průběhu roku 1962 zahájena výstavba haly pro výrobu svařovaných sítí, byly zprovozněny stroje a začátkem roku 1963 zahájena výroba svařovaných sítí. V letech 1977-79 byl strojní park dále doplněn.

Koncem 70. let byly na válcovně započaty zkoušky výroby žebírkového drátu, do té doby se výroba soustředila na hladký drát. V roce 1982 byla zahájena výroba žebírkového drátu.
Po roce 1985 dochází k většímu rozvoji výroby žebírkového drátu, která dnes obnáší cca 98 % celkové produkce drátu společnosti.

Výroba svařovaných sítí spadala do výrobního programu státního podniku Železárny Prostějov. V roce 1985 začal podnik své výrobky vyvážet také do zahraničí, mimo jiné i do Německa, kde začal spolupracovat s podnikatelskou skupinou Max Aicher. Na základě smlouvy s Fondem národního majetku přešla výroba sítí a drátu koncem roku 1993 do skupiny Dipl. Ing. Max Aichera, vládního stavebního rady. Firma Železárny Annahütte se tím zařadila do skupiny firem Max Aicher.


V roce 1991 bylo započato s certifikací výrobků.
Od roku 1992 po dnešek byla výroba postupně rozšířena.

K dnešnímu dni patří Železárny Annahütte spol. s  r. o. k největším výrobcům sítí a drátu v České republice. Výrobky firmy Železárny Annahütte jsou certifikovány v České a Slovenské republice, Rakousku, Polsku, Německu a Maďarsku.

Ekonomické výhody výztužných sítí

Základní výhoda svařovaných sítí spočívá v úspoře individuální manuální práce při výstavbě. Tato individuální práce je nahrazena průmyslovou přípravou sítí, jejíž cena roste daleko pomaleji než náklady na mzdy ve stavební výrobě. Kromě úspor na mzdách jsou zde ještě další úspory, které by měly výrazně ovlivnit podnikatelské rozhodování.

Jsou to:
-    menší počet odborného a pomocného personálu,
-    menší nároky na zařízení staveniště,
-    zkrácení prostojů zvedacích zařízení,
-    zkrácení pronájmů nebo zry­­chlení obratu zvedacích zařízení,
-    zrychlení obratu finančních prostředků vázaných ve výrobě,
-    kratší doba výstavby.

Kromě ekonomických předností používání svařovaných sítí lze uvést i řadu technických výhod.


Technické výhody výztužných sítí:
-    vyšší pevnost materiálu,
-    výhodnější rozložení materiálů ve vyztužovaných průřezech,
-    výhodnější rozložení materiálů pro omezení šířky trhlin betonu,
-    velmi dobrá soudržnost sítí s betonem v důsledku profilovaného povrchu drátů a přivařených příčných prutů,
-    krátké kotevní délky,
-    vytváření prostorově tuhých a stabilních výztužných košů, které při betonáži vykazují tvarovou stálost.

Uživatelské zpracování svařovaných sítí

Úpravou standardních svařovaných sítí stříháním a ohýbáním pro sloupy, průvlaky apod. se dosahuje maximálního a mnohostranného využití v betonovém stavitelství.
Rovinné svařované výztužné sítě vyráběné firmou Železárny-Annahütte, spol. s r. o. se především používají pro vyztužování:
-    střešních, stropních i základových konstrukcí,
-    železobetonových a předpjatých nádrží kanálů,
-    železobetonových opěrných zdí a železobetonových stěnových konstrukcí,
-    průmyslových podlah, betonových vozovek a letištních přistávacích ploch,
-    třmínkových výztuží prutových prvků,
-    lemování okrajů, spojení rohů – sítě se obvykle ohýbají do tvaru U,
-    fixování výztužných sítí u horního povrchu deskových konstrukcí.

Dále se sítě mohou uplatnit při vyztužování tunelů, potrubí, skořepin apod.

Železárny-Annahütte, spol. s r. o.
Dolní 100, 796 01 Prostějov
tel.: +420 582 312 746
e-mail: annahutte@annahutte.cz
www.annahutte.cz