Od té doby naštěstí žádné další větší povodně nepřišly a až letošní rok m připomněl, že matka příroda je nevyzpytatel. A i když letošní povodně měly jiný charakter vzniku, je dobré si připomenout, že ochrana území proti účinkům velké vody je stále aktuálním tématem, na kterém se neustále pracuje.

Na jihu Prahy byly letos zahájeny práce na další části ochranných opatření, mimo jiné i akce "Protipovodňová opatření na ochranu Hlavního města Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 14 Zbraslav - jih". Účelem stavby je ochránit městskou část Praha - Zbraslav v úseku od skalního výchozu nad lomem společnosti Průmysl kamene Zbraslav až po opěru mostu Závodu míru podél ulice K Přehradám před povodní, odpovídající úrovni hladiny Q100 = 2 870 m3s-1s rezervou + 0,30 metru. Průtok byl dodán ČHMÚ v říjnu 2005 na základě zapracování vlivu povodně ze srpna 2002 a hodnota průtoku je bez vlivu Vltavské kaskády.
Přípravné, projekční, legislativní a sledně stavební práce byly v souladu se Smlouvou o dílo uzavřenou mezi "Sdružením Zbraslav - SMP CZ, a. s. - PSVS, a. s." jako zhotovitelem a Hlavním městem Prahou jako objednatelem, zastoupeným mandatářem objednatele, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zahájeny protokolárním předáním a převzetím staveniště ke dni 21. ledna 2009. V souladu s uvedenou Smlouvou o dílo má být stavba dokončena a předána objednateli do 597 kalendářních dní od data převzetí staveniště. Termín dokončení a předání díla je tedy do 10. září 2010.

Stavba "Protipovodňová opatření na ochranu Hlavního města Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 14 Zbraslav - jih" je rozdělena do dvou stavebních objektů SO 10 a SO 11, drežních systémů D1 a D2 a souvisejících přeložek sítí PRE (nízkého a vysokého napětí), veřejného osvětlení a navazujícího nezbytného kácení zeleně s hradní výsadbou a architektonickým ztvárněním nadzemních pohledových částí protipovodňové stěny.

Stavební objekt SO 10 je rozdělen do 32 takzvaných opatření číslo 101 až 127c. Tato opatření jsou technicky řešena jednak jako železobetonové prefabrikované podzemní stěny s hloubkou založení od 8 do 10 metrů pod terénem s nadzemní částí tvořící ochranu před povodní s výškou přibližně 2,50 metru nebo jako železobetonové monolitické konstrukce doplněné tryskovou injektáží a mikropilotami zajišťujícími statickou stabilitu podzemní stěny. V místě křižovatky ulic K Přehradám a Žitavského a dále všude tam, kde je zapotřebí ponechat volné vstupy nebo vjezdy na přilehlé soukromé pozemky, tvoří nadzemní část opatření mobilní hrazení. To se skládá z jednotlivých vertikálních slupic v příslušné rozteči osazovaných do zabetonovaných ocelových patic s dosedacím prahem, horizontálních hradidel skládaných mezi slupice a systému vzpěr a zámků. V době, kdy nehrozí povodeň, jsou tyto komponenty mobilního hrazení uloženy v typizovaných kontejnerech a uskladněny v areálu, který v rámci celého Hlavního města Prahy obhospodařuje Útvar krizového řízení Magistrátu Hlavního města Prahy.

Stavební objekt SO 11 je tvořen Hradidlovou komorou DN 300 na místní kanalizační síti. Jejím účelem je pomocí zpětné klapky a hradidla zabránit vniknutí vody z Vltavy do kanalizace a současně umožnit přečerpávání dešťových vod z kanalizace do řeky nad hladinou při povodni. Závěrem stojí za zmínku navržené architektonické ztvárnění pohledových částí nadzemní protipovodňové stěny. To bude řešeno jednak obkladem z přírodního kamene, v některých částech pohledovým betonem opatřeným antigraffiti těrem a dále výsadbou popínavé zeleně, případně částečně obkladem ze dřeva. Celá linie protipovodňové stěny bude ukončena horní železobetonovou zákrytovou římsou. V posledním odstavci si dovolím odchýlit se od tématu. Nikdy bych nevěřil, co může v lidech vyprovokovat desetiminutové zdržení u semaforu cestou na chatu. Chápu, že vlivem krize i politické situace u s nervozita ve společnosti může růst, ale pokud mnozí z s nejsou schopni udržet nervy na uzdě a obětovat deset minut svého času, aby se jiné rodiny nemusely dívat na to, jak jim velká voda všechno bere, pak se vážně obávám, že cesta z krize bude velmi dlouhá, pokud ji vůbec najdeme. Myslete na to, až budete stát v nějaké zácpě kvůli nějaké investiční akci ve vašem okolí.

Ing. Jan Freudl
Ředitel divize
Vodohospodářské stavby
SMP CZ, a. s.