Můžete nám pane výrobní řediteli přiblížit rozsah činnosti firmy Rekomont, a.s.?

Vytvořené zázemí firmy skýtá velmi dobrou šanci k dalšímu příznivému rozvoji ve všech oblastech působení společnosti, ať již při realizaci staveb sestávajících z výstavby a rekonstrukcí objektů, výstavby kotelen, výměníkových stanic a dalších prací stavebního charakteru. Významnou náplň prací tvoří realizace inženýrských sítí. Mezi nejvíce frekventované sítě realizované firmou Rekomont a. s. patří: plynovody, produktovody, kanalizace a vodovody.

V úvodu hovoříte, že Vaše společnost zajišťuje výstavbu veškerých inženýrských sítí. Jakým kolektivem pracovníků disponujete? Jaké jsou jejich zkušenosti a kvalifikace? Jsou k daným činnostem speciální oprávnění?

Co se týče oblasti kvality, společnost Rekomont, a. s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001 a systému svařování kovových materiálů ČSN EN ISO 3834-2. Dále je držitelem certifikovaného systému environmentálního managementu organizace ČSN EN ISO 14001 a certifikovaného systému managementu bezpečnosti a zdraví při práci ČSN OHSAS 18001. Certifikace byla provedena Českým lodním a průmyslovým registrem, který je součástí skupiny Germanische Loyd Group.

Co se týká speciální odbornosti, je organizace certifikována v registračním systému GAS s. r. o. pro činnosti na plynárenských zařízení podle TPG 923 01-1,2:2009 v rozsahu: G-S5, P3, N, O. Jedná se o montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli v otevřených výkopech o světlostech bez omezení a provozním přetlaku bez omezení, montáže a opravy plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu v otevřených výkopech o průměru bez omezení, bezvýkopové rekonstrukce plynovodů prováděné metodou strojního vtažení PE potrubí o menším průřezu bez následné výplně meziprostoru o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení, opravy a údržba regulačních stanic plynu. Společnost Rekomont, a.s. je také držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu České republiky.
Již výčet výše uvedených certifikátů zabezpečuje, že stavby jsou prováděny odbornými osobami od autorizovaných techniků a inženýrů přes technology sváření až po revizní techniky jednotlivých specializací a v neposlední řadě osvědčení jednotlivých pracovníků vydávaných Technickou inspekcí České republiky a Báňským úřadem.

Můžete uvést nějakou významnou stavbu realizovanou v posledním období?

Z oboru stavebních prací bych zmínil akce: „Přístavba základní školy Dolní Beřkovice“, „Jídelna I. ZŠ Rakovník“, „Oprava a stavební úprava objektů B a D v TU v Liberci“, kde předmětem zakázky bylo provedení stavebně rekonstrukčních prací, dále „BB Centrum Praha“, „Rekonstrukce čistírny odpadních vod Hlavenec“, kde byla provedena výstavba nové kanalizační stoky a rekonstrukce čistírny odpadních vod. V plynárenství patří mezi zajímavé realizované stavby „Soubor liniových staveb zásobníku Třanovice“, „Vysočanská radiála“, kde byla v rámci nově budované dálnice prováděna výstavba VTL plynovodu. Mezi nejzajímavější akce tohoto roku mohu uvést „Rekonstrukci VTL plynovodu DN 200 Malšovice – Děčín“ a to z důvodu přechodu plynovodu přes řeku Labe.

Můžete nám stavbu přechodu plynovodu přes řeku Labe v Děčíně přiblížit?

Provedení stavby překopem bylo navrženo na základě vyhodnocení geo­logického průzkumu, ze kterého bylo možné vyvodit, že skladba podloží je pro provedení přechodu řeky Labe překopem vyhovující. Potřeba provedení nového přechodu řeky Labe v co nejkratším termínu vyplynula ze skutečnosti, že stávající potrubí VTL plynovodu bylo v místě přechodu řeky Labe uloženo na železničním mostě, který měl být zrekonstruován bez možnosti zachování uložení VTL plynovodu. Technické řešení bylo navrženo v souladu s platnými předpisy pro stavbu a provoz VTL plynovodů ČSN EN 1594, TG 702 04 včetně změny č.1, zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a Stavebního zákona č. 183/2006 Sb ve znění jeho komplexní novely zákonem č.35/2012 Sb. Při zpracování PD byl respektován Technický požadavek DSO_TX_B03_02-02 – Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodů a přípojek do 100 bar, jehož respektování požaduje RWE GasNet, s. r. o v oblasti své územní působnosti. Pro provedení shybky VTL plynovodu byl použit ocelový trubní materiál DN 200 dle ČSN EN 1208-2 se zesílenou PE izolací (DN 3 670) opatřený z důvodu mechanické ochrany PE izolace vláknito-cementovou ochrannou izolací FZM-S. Stavba byla provedena tak, že na předmontážní ploše na pravém břehu řeky Labe bylo nejprve provedeno svaření potrubní shybky VTL plynovodu DN 200 do oblouku, vzhledem omezení kolmé délky ohraničené z druhé strany říčkou Ploučnicí. Po svaření potrubí a provedení 100% RTG byla na potrubí provedena předběžná těstnostní zkouška vodou. Následně bylo provedeno otryskání potrubí, ruční doizolování svarových spojů PE izolací, elektrojiskrová zkouška izolace přístrojem s odvalovací pružinou a obetonování ochranné izolace FZM-S v místech svarů. Před zatažením a uložením potrubí do připravené rýhy ve dně řeky bylo potrubí ochráněno v celé délce dřevěnými latěmi a uloženo na pomocné ocelové konstrukce. Pomocné konstrukce byly rozděleny na dvě části. První část, tzv. čelo, tvořil svařenec plechů a I profilů v délce cca 40 m, druhou část, tzv. sáňky, tvořily podpěry svařené z plechů a I profilů o rozměru 2 m x 1 m. Tyto svařence byly po 6 m spojené pásovou tyčovinou, takže při vlastním zatažením byly silou namáhány pomocné konstrukce a vlastní VTL potrubí DN 200 se pouze „vezlo“. Pro urychlení prací byly již na předmontážní ploše na pomocné konstrukce namontovány zatěžovací betonová sedla. V souběhu s montážními pracemi probíhalo hloubení rýhy ve dně koryta pomocí podvodního dozeru Komatsu D155W. Rýha byla provedena postupně v celé šířce koryta na projektovanou hloubku uložení potrubí. Sklon stěny rýhy byl navržen 1:2,5. Zatažení potrubí bylo provedeno z levého břehu pomocí navijáku vyprošťovacího tanku. Před zatažením i po zatažení bylo uložení potrubí kontrolováno potápěči. Pro dobu potřebnou na zatažení potrubí do dna rýhy musela být přerušena lodní doprava. Vlastní zásyp rýhy probíhal jak pomocí podvodních dozerů Komatsu D 155, tak zásypem pomocí bagru umístěného na tlačné vaně 400 t tlačené remorkérem TR1. Po obsypu potrubí pískem byl proveden zásyp vykopanou zeminou a lomovým kamenem včetně úpravy břehových částí. Napojení nového potrubí shybky plynovodu na stávající potrubí plynovodu bude provedeno na odstaveném plynovodu (zajištěno pomocí trasových uzávěrů). V místě propojů budou konce stávajících plynovodů přerušeny pomocí balonovacích souprav. Po provedení propojení plynovodů bude opravena izolace potrubí, obsyp potrubí pískem a zásyp propojovacích jam zeminou. Velkou výhodou bylo, že pro provádění akce bylo po celou dobu příznivé počasí.

Co byste mohl dodat závěrem?

Jsme ryze českou společností bez zahraničního kapitálu, a tak jsme jistě právem hrdí na to, že se nám daří prosadit se v nelehkém konkurenčním prostředí. Cílem každé společnosti, tak samozřejmě i naším cílem, je zlepšovat kvalitu prováděných prací a zefektivňovat celý výrobní proces. Jsme si vědomi toho, že v této ekonomicky nelehké době vede cesta k rozvoji společnosti za pomoci spolehlivého partnerství se spolupracujícími firmami.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ivo Románek

Rekomont a. s.
Kbelská 581, 190 00 Praha 9 - Hloubětín
tel.: +420 286 028 611-2
e-mail: rekomont@rekomont.cz, www.rekomont.cz