Použití litého asfaltu je různorodé – od obrusných vrstev silnic a dálnic přes budování architektonicky zajímavých chodníků či trvanlivých a odolných dopravních a skladovacích ploch až po ochranné vrstvy izolace mostních objektů.

Vzhledem k tomu, že veškeré účinky zatížení přenáší asfaltové pojivo, používají se asfalty tvrdé (TSA) či vysoce modifikované (PmB) ztužené navíc vyšším podílem vápencové moučky (tzv. filleru). Teplota ovzduší při pokládce litého asfaltu musí být min. -5 °C při pokládce na vozovkách, na nemotoristických komunikacích dokonce min. -10 °C. Pokud se litý asfalt použije jako ochrana izolace mostní konstrukce, nesmí být teplota ovzduší pod bodem mrazu.

Orlová – mateřská škola

Litý asfalt se vyrábí podle harmonizované normy ČSN EN 13108-6 a Ministerstvo dopravy ČR pro práci s ním vydalo Technické kvalitativní požadavky (Kapitola 8). Norma ČSN EN 13108 zavádí pro litý asfalt jakostní třídy I až V, přičemž v technické dokumentaci stavby by měl být vždy uveden požadavek projektanta na tuto jakostní třídu. Podle zařazení do určité jakostní třídy potom podléhá konstrukční vrstva z litého asfaltu specifickému systému zkoušení (mimo jiné se zjišťuje číslo tvrdosti a přírůstek čísla tvrdosti) a účelu použití.

Ostravská společnost JANKOSTAV má s výrobou a pokládkou litých asfaltů více než 25 let zkušeností. První kotel litého asfaltu zde byl uvařen již v roce 1991. V průběhu let firma provozovala souběžně tři mobilní vařiče litého asfaltu. Díky svým zkušenostem získala na Severní Moravě výhradní postavení v pokládce litých asfaltů. V současné době JANKO­STAV provozuje formou dceřiné společnosti Obalovna Ostrava s. r. o. obalovnu asfaltových směsí, která umožňuje i výrobu litých asfaltů. Ty se na rozdíl od běžných asfaltových směsí připravují za vyšších teplot (expediční teplota běžné směsi je do 180 °C, u litého asfaltu okolo 220 °C) a vyžadují delší přípravu (výkon obalovny je v té chvíli max. 50 t/h). Cena tuny litého asfaltu je zejména díky vysokému obsahu asfaltu a vyšší technologické náročnosti poměrně vysoká, na druhou stranu mají lité asfalty nejen v dopravním stavitelství své nezastupitelné místo, například díky své trvanlivosti.

Frýdek-Místek – rampa

Pro různé účely použití nabízí JANKOSTAV směsi:
-  MA 8 – chodníky a jiné nemotoristické komunikace,
-  MA 11 – ochranné vrstvy izolace na mostech, křižovatky, parkoviště, silnice a dálnice,
-  MA 16 – stejné použití jako u MA 11.
Pro pokládku litého asfaltu disponuje JANKOSTAV nejen četami vyškolených a zkušených asfaltérů, ale především potřebnou technikou, kdy najednou může být k zákazníkovi dovezeno až 26 tun směsi. Akční rádius ­JANKOSTAVu při pokládce litého asfaltu je zhruba do 100 km od obalovny v Ostravě-Kunčicích.

JANKOSTAV s. r. o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice
tel.: +420 596 237 018
e-mail: jankostav@jankostav.cz
www.jankostav.cz