„I“ prvek obecně snižuje objem použitého řeziva a zároveň přináší inovovaný přístup v aplikaci foukaných izolací do obvodových plášťů budov. Technologie umožňuje flexibilní tloušťky izolace v obvodovém plášti.

Stavební prvky vhodné pro pasivní domy se v posledních dvaceti letech díky technickému pokroku a snaze o inovaci neustále zlepšují. Zájem o zdravý životní styl vede stále více k používání přírodních stavebních materiálů, které minimalizují zdravotní a životnostní rizika spojená s kondenzací par v domě (např. použitím přírodní izolace Climatizer Plus).
Požadavky normy ČSN 73 0540 – 2 či evropské legislativy se stále zpřísňují a jednotlivé konstrukce tak musí vykazovat neustále nižší hodnoty součinitele prostupu tepla U [W/m2.K].

„I“ nosník jako základní stěnový prvek s plnou stojinou (zdroj: Palco).Standardní instalace „I“ dřevěného prvku do obvodového pláště. Nosný stěnový prvek tvoří komory pro instalaci výplňové tepelné izolace. Variantní úpravou lze získat také obvodový plášť s odvětrávanou fasádou.

Tepelně technické posouzení variant obvodového pláště

Významným přínosem konstrukčního systému „I“ stěnového nosníku je variabilní tloušťka izolace, která se dá flexibilně přizpůsobit legislativním požadavkům. U „I“ nosníků odpadá problém dalších přídavných potřebných izolačních vrstev, jelikož prostor pro tepelnou izolaci je možno vyrobit v různých tloušťkách. To znamená žádné omezení pro stavitele v budoucnosti!  

Pravděpodobný vývoj tepelně izolačních standardů konstrukcí a klíčových parametrů pro obálky moderních novostaveb s výhledem do roku 2050.

 Jaká je ideální tloušťka tepelné izolace?

U běžných a dodatečně zateplovaných budov se optimální tloušťka izolace volí na základě návratnosti vložených finančních prostředků. U budov s nízkou energetickou náročností je prvotním hlediskem co nejvyšší energetická úspora. Ze závislosti velikosti součinitele prostupu tepla na tloušťce tepelné izolace je patrné, že při větších tloušťkách se hodnota součinitele prostupu tepla už příliš nemění. Z čehož vyplývá, že maximální rozumná tloušťka tepelné izolace na obvodové svislé konstrukci je cca do 500 mm.

Graf závislosti přibližné hodnoty součinitele prostupu tepla na celkové tloušťce svislé konstrukce budovy.Obvodové svislé konstrukce budov v pasivním standardu mají ideální tloušťku tepelné izolace v rozmezí tl. 250 až 450 mm (viz červená oblast v grafu).

Hodnota U = 0,15 W/(m2.K) je všeobecně doporučována pro konstrukce obvodových plášťů budov v pasivním standardu. Pro ­detailnější analýzu pláště z pohledu stavebně tepelné techniky byla provedena série výpočtů pro obvodové pláště tloušťky 205 až 755 mm s foukanou tepelnou izolací Climatizer Plus v tloušťkách 150 až 700 mm. Zbývající šířku tvoří dřevovláknitá deska tl. 40 mm z exteriérové strany a OSB deska tl. 15 mm. Tato skladba byla zvolena jako základní pro celkové zhodnocení optimalizovaného dřevěného „I“ prvku v obvodovém plášti dřevostaveb s výplňovými izolacemi.

Teplotní 2D pole pro charakteristický výsek základní skladby obvodového pláště s „I“ nosníkem.Pasivní a nulový standard do roku 2050

Obvodové pláště s uvedenou skladbou v tloušťkách 205 až 755 mm dosahují přibližně součinitele prostupu tepla U = 0,26 až 0,06 W/(m2.K). Již při celkové šířce konstrukce 305 mm lze prohlásit obvodový plášť za vhodný pro stavby v pasivním standardu. Velice efektivní z pohledu současné doby se jeví konstrukce v šířce 305 až 505 mm. S výhledem do let 2030 až 2050 se předpokládá větší prosazování těchto obvodových plášťů s cílem dosáhnout ve výstavbě tzv. „nulového standardu“. Nemalou roli jistě budou hrát právě obvodové pláště staveb.

V současné době již není možno vyrábět dřevěné sloupky adekvátní šířky, které jsou potřebné pro uváděnou tloušťku izolantů obálek budov v pasivním standardu. Sloupkové systémy již v budoucnosti nebudou perspektivní pro „nulový standard výstavby“, a proto je nutné zavádět nové technologie, které umožní flexibilní tloušťky izolace v obvodovém plášti.

Autor: Ing. Jiří Labudek, Ph.D.Zdroj: Disertační práce „Optimalizace obvodového pláště dřevostaveb v pasivním standardu s výplňovými izolacemi,
VŠB Technická univerzita Ostrava, Stavební fakulta, 2012

CIUR a. s.
Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 901 411, 800 888 959, GSM: 737 250 055
e-mail: info@ciur.cz, www.ciur.cz