Silnice dnes vychází z Prahy, prochází Horoměřicemi, dále přes Černý Vůl, Velké Přílepy, Tursko a přes Kralupy nad Vltavou pokračuje dále na Velvary. Komunikace je využívána jak pro lokální, tak i pro radiální a tranzitní dopravu a vykazuje velké množství bodových závad, nevhodné šířkové poměry a vysokou nehodovost. Při současném trasování přes jednotlivé obce má negativní vliv na zdraví a bezpečnost obyvatel. Cílem studie je odvést tranzitní dopravu a částečně i radiální dopravu na novou komunikaci.

Územně technická studie na celou trasu zpracovaná v roce 2007 měla za úkol stabilizování a zpřesnění polohy směrového vedení trasy dle trajektorie uvedené ZUR Středočeského kraje tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 73 6101. Předmětem této je navrhnout optimální variantu k základní trase posouzené v oznámení EIA. Celé propojení je navržené v kategorii S 9,5/80, v místech vhodných mezi křižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S 13,5/80. Kategorijní šířka silnice odpovídá jejímu dopravnímu zatížení, významu a dále zohledňuje skutečnost, že dojde ve výhledu k výraznému poklesu intenzit na přeložce po dostavbě severozápadního segmentu silničního okruhu kolem Prahy. Celkovou realizací celého propojení silnice II/240 v úseku Kralupy nad Vltavou – rychlostní silnice R7, v návaznosti na úsek silnice II/101 mezi dálnicí D8 a městem Kralupy nad Vltavou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu v extravilánu a intravilánu přilehlých obytných celků, dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v obytných souborech a dále dojde také ke zlepšení životního prostředí v obcích. Vymístěním tranzitní dopravy z nevyhovujících komunikací dojde ke snížení hluku, vibrací, prašnosti a snížení znečištění emisemi z automobilové dopravy.

Tato vlastní technická studie řeší přeložku silnic pouze v rozsahu I. etapy (D7 – Tursko) a III. etapy (Kralupy nad Vltavou – D8). Na II. etapu (Tursko – Kralupy nad Vltavou) je vydáno již pravomocné územní rozhodnutí.

I. etapě jsou zapracovány požadavky obce Tuchoměřice a Středokluky s napojením na D7. Jedná se o úpravu, kdy je křížení komunikace II/240 navrženo jako nadjezd nad D7 v místě jejího nejhlubšího zářezu v prostoru východně od stávajícího areálu společnosti Hörmann v místě stávajících nezastavěných pozemků. Poloha sjezdu a založení jednotlivých větví respektuje výhledové rozšíření D7 do kategorie 3+3 (D 33,5/120). Západní strana je za nadjezdem nad D7 doplněna o okružní křižovatku o poloměru 30 m. Do této okružní křižovatky je zaústěna nově silnice II/240, sjezdová a nájezdová větev na D7 a přeložka III/2405. Parametry okružní křižovatky umožňují zaústit další komunikační rameno ze zastavitelných ploch situovaných v severozápadní části podél rychlostní komunikace D7. Okružní křižovatka je opět doplněna o bypass ve směru předpokládané nejvyšší dopravní zátěže II/240 – D7 směr Praha. Na východní straně je sjezd z D7 zakončen v okružní křižovatce o poloměru 30 m. Do této okružní křižovatky je zaústěna i propojovací komunikace od stávající silnice III/0077 a nově silnice II/240. Celá okružní křižovatka je situována v násypu cca 3 m nad stávajícím terénem z důvodu navazujícího nadjezdu nad D7. Pro odlehčení dopravního zatížení navržené okružní křižovatky navržen bypass ve směru D7 – přeložka II/240.

Silnice II/240 je z okružní křižovatky vedena levostranným obloukem o R = 50 m a následně pravostranným obloukem R = 250 m do souběhu se stávající silnicí III/0077. Poloha maximálního souběhu je definována jednak tvarem zářezového tělesa v km 1,0 a jednak volným prostorem mezi jednotlivými komunikacemi pro pás oddělující zeleně z hlediska bezpečného psychologického trasování komunikace. Před železniční tratí je vložený levostranný oblouk o R = 800 m, čímž se komunikace dostává do krátkého souběhu s logistickým areálem. Následně navazuje pravostranný oblouk o R = 850 m, kterým komunikace mimoúrovňově překonává železniční trať č. 121 a komunikaci III/0071. Dále prochází mezi obcemi Lichoceves, Velké Přílepy a Svrkyně, následně obchází z levé strany kopec ERS a přilehlý Kozinecký háj, prochází prostorem mezi Turskem a Holubicemi, poté se napojuje na II. etapu stavby – obchvat Kralup.

Křižovatky jsou navrženy jako mimoúrovňové, je dodržena minimální vzájemná vzdálenost křižovatek (1,5 km) dle ČSN pro rychlost 80 km/h.

V návrhu je použito takových směrových a výškových prvků, aby byl v co možná největší délce zajištěn rozhled na předjíždění. Pro zvýšení komfortu jízdy a umožnění předjíždění pomalu jedoucí dopravy je navrženo v mezikřižovatkových úsecích střídavé uspořádání jízdních pruhů 2+1. Projekt je proveden na návrhovou rychlost 80 km/hod a základní parametry odpovídají dle ČSN směrodatné rychlosti 80 km/hod.

Návrh nivelety silnice II/240 je omezen mnoha limitujícími podmínkami. Jedná se zejména o požadovaná mimoúrovňová křížení se železnicí, nové mimoúrovňové křižovatky a také požadavek na mimoúrovňové křížení s některými silnicemi III. třídy a účelovými komunikacemi. Největší navržený podélný sklon je 3,34 %. Nevyžaduje, aby byl doplněn přídatný pruh ve stoupání. Nejmenší podélný sklon je navržen 0,5 %. Problémy s výškovým vedením nejsou ani u napojovaných a křižujících komunikací.

III. etapa stavby je vedena v trase přeložky silnice III/00811 a začíná na druhém konci obchvatu Kralup nad Vltavou. Následně pokračuje pravostranným obloukem o poloměru 600 m, ve kterém po mostním objektu přechází stávající silnici III/00811. Za mostním obloukem pokračuje plnohodnotné doplnění MÚK se stávající silnicí III/00811. Trasa dále pokračuje přímým úsekem severovýchodní stranou kolem Chvatěrub a Kozomína k nadjezdu přes železniční vlečku Úžice – Aero Vodochody. Následně je ukončena za levostranným obloukem o poloměru 600 m v okružní křižovatce se silnicí II/608 u dálnice D8.
Návrhová kategorie zmiňované III. etapy stavby je navržena v kategorijní šířce S 9,5/70 se směrodatnou rychlostí 70 km/h, která je určující pro návrhové prvky trasy. Křižovatka se silnicí III/00811 je navržena jako mimoúrovňová. Křižovatka se současnou silnici II/608 je navržena jako okružní křižovatka o průměru 35 m. Vzdálenost křižovatek je necelých 1,3 km, je tedy dodržena minimální vzájemná vzdálenost křižovatek (1,0 km) dle ČSN pro rychlost 70 km/h. Při sjednocení parametrů návrhové rychlosti pro všechny 3 úseky na 80 km, by bylo nutno pro tento úsek žádat o odchylné řešení nebo hledat jiné řešení MÚK v km 0,6 se silnicí III/00811 a III/2429.

Návrh nivelety silnice II/101 vychází z podélného profilu obchvatu Kralup. V násypu je silnice dále vedena tak, aby se postupně mimoúrovňově křížila se stávající silnicí III/00811, železniční tratí č. 092, silniční rampou a příjezdovou účelovou komunikací. Poté se niveleta snižuje na úroveň stávajícího terénu. Před železniční vlečkou v km 2,02 se niveleta zvyšuje do výše nadjezdu a následně klesá až do místa okružní křižovatky se silnicí II/608. Největší navržený podélný sklon je 4,00 %. Nevyžaduje, aby byl doplněn přídatný pruh ve stoupání. Nejmenší podélný sklon je navržen 0,72 %.

Pro konstrukci zemního tělesa se předpokládají normové sklony svahů dle ČSN 736133. Sklony svahů v zářezech jsou zatím předpokládány 1:2, budou upřesněny podle výsledků dalších stupňů geotechnického průzkumu. Svahy zemního tělesa i svahy zářezů budou ohumusovány a osety. Na vyšších násypech a v hlubších zářezech budou provedeny vegetační úpravy. Při výsadbě keřů a stromů budou použity domácí druhy dřevin a bude přihlédnuto k bezpečnosti provozu a podmínkám pro výsadbu uvedených v ČSN 73 6101. V rámci studie byl proveden orientační výkaz výměr. Tyto hodnoty je potřeba považovat pouze za přibližné, jelikož není k dispozici pedologický průzkum ani podrobný geotechnický průzkum, není dořešeno využití vytěženého materiálu do aktivní zóny, není znám rozsah rekultivací a úpravy terénu včetně případných protihlukových valů. V I. etapě se jedná o 540 000 m3 výkopu a 536 000 m3 násypu, ve III. etapě se jedná o 25 000 m3 výkopu a 218 000 m3 násypu.
Vedení přeložky II/240 v úseku I. etapy výstavby zahrnuje technické požadavky ze „Závěru zjišťovacího řízení“, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství dne 18. 1. 2016. II. etapa má již vydané pravomocné územní rozhodnutí a III. etapa má tolik limitujících faktorů, že je v daném prostoru možné pouze jedno základní technické směrové a výškové řešení. V průběhu prací na studii proběhlo několik jednání především za účasti zástupců Středočeského kraje, KSÚSSK, přilehlých obcí a zpracovatele studie. Postupně byly zapracovávány požadavky dotčených účastníků z jednotlivých jednání a byla hledána kompromisní varianta možného řešení. Lze konstatovat, že jednání byla zdlouhavá a nalezení shody mezi jednotlivými oprávněnými zájmy si vyžádalo několikanásobné přepracování směrového, výškového ale i technického návrhu. Prvotní cíl spočívající v dosažení souhlasu převážné většiny obcí s podobou navržené přeložky trasy silnice II/240, byl splněn.

 

 

 

VPÚ DECO PRAHA a. s.
Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6
tel. 220 188 301
www.vpupraha.cz