Silnice I/50 má vazbu na dálniční síť ČR a od svého začátku v km 210 dálnice D1 u Holubic pokračuje východním směrem přes Slavkov u Brna, Bučovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Starý Hrozenkov k hranicím se Slovenskem. Celková délka tahu je 101,646 km.

V průběhu posledních 20 let došlo k modernizaci silnice, u některých z měst a obcí na trase byly vybudovány obchvaty. Jedním z nevyhovujících míst na stávající silnici I/50 vzhledem k požadavkům současné dopravy je vedení silnice zástavbou města Bučovice. V současnosti vede silnice I/50 průtahem města po uličních komunikacích v nevyhovujících směrových a rozhledových poměrech. V centrální části města denně projíždí podle celostátního sčítání z roku 2010 množství vozidel přesahující hodnotu 13 000 vozidel za 24 hod. v obou směrech. Z hlediska obslužnosti území se kromě silnice I/50 vyskytují v zájmové oblasti i silnice II/431 (4131 vozidel za 24 hod.), spojující významná regionální centra Vyškov a Kyjov, dále silnice III/0507 na Mouřínov a silnice III/0506 s připojením místní části Marefy na silnici I/50. Ve směru od Rousínova má přímé napojení na silnici I/50 silnice III/0478. Významné postavení z hlediska vlivu na silniční dopravu má železniční trať Brno – Vlárský průsmyk. Železniční trať před začátkem i koncem města vede v těsném souběhu se silnicí I/50 a řekou Litavou.

Během zpracování studie účelnosti a proveditelnosti v roce 2012 bylo prověřeno celkem 12 variant. K dalšímu zpracování byly vybrány varianty „J“ a „L“, přičemž varianta „L“ zasahovala do katastrálního území Nevojic. Z jednání zastupitelstva obce Nevojice dne 16.12.2013 však vzešlo stanovisko, aby obchvat Bučovic nebyl řešen v katastrálním území Nevojic. Po zhodnocení možností řešení obchvatu s tímto omezením vzešel požadavek pracovní skupiny Zastupitelstva města Bučovice k obchvatu Bučovic na technické prověření možnosti ukončení navržené varianty „J“ ze studie STÚP z března 2012 s využitím oddálení železniční trati od Vícemilic. K novému řešení ukončení varianty „J“ proto bylo využito přeložky železniční trati, zpracované v předešlých projektových dokumentacích. Přeložka trati je zahrnuta v platném územním plánu města Bučovice. Části trasy se nacházejí v záplavovém území a na několika místech i v jeho aktivní zóně. S ohledem na množství příčných překážek  a křížení železniční  trati je nutné vedení trasy estakádami.

V roce 2016 bylo zahájeno zpracování technické studie přeložky silnice I/50 vycházející z varianty „J“.

Přeložka silnice I/50 je hlavním stavebním objektem a je navržená v kategorii S11,5/80. Trasa přeložky začíná v místní části Marefy, pravostranným obloukem pokračuje přes nově navrženou křižovatku s místní komunikací. V navazujícím úseku přechází estakádou řeku Litavu a železniční trať. Před obcí Kloboučky přeložka podchází most na silnici III/0507 a následně kříží potok Rybníček. Dále trasa prochází úzkým hrdlem volného prostoru mezi stávající průmyslovou zástavbou mezi jižním okrajem města Bučovice a severním okrajem části obce Kloboučky, kde je navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/431. Před navázáním na stávající komunikaci v místní části Vícemilice je navržena estakáda ve formě protisměrných oblouků stejného poloměru 500 m, která překračuje řeku Litavu, polní cesty a přeložku železniční trati. Navrhovaná přeložka železniční trati vychází z platného územního plánu města Bučovice. Před koncem trasy je navržena křižovatka se stávající silnicí I/50 s napojením místní části Vícemilice. Výškové vedení trasy nejvíce ovlivňuje dvojí mimoúrovňové křížení s 2-kolejnou železniční tratí. Podélný sklon je navržen v rozmezí 0,5 % – 3 % s maximální výškou násypu 15 m v místě překročení železniční tratě a maximální hloubkou zářezu 15 m v místě křížení se silnicí II/431. Podle schválené kategorizace MD ČR ze dne 15. 9. 2010 s výhledem do roku 2040 je uvažováno s kategorií sil. I/50 (E 50) S 11,5/90. Parametry návrhu trasy splňují normové hodnoty i pro tuto kategorii.

Mezi další významné objekty stavby patří:
Most přes Žlebový potok v km 0,929 – přesypaná konstrukce – ocelová klenba typu Tubosider š. 3,30 m, délka 47,00 m,
Most přes řeku Litavu, železniční trať a polní cestu – monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 9 polích (18,9 + 5 x 27 + 31 + 27 + 18,9), celkové délky 242 m,
Most přes údolí potoka Rybníček – monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 7 polích (19,6 + 5 x 28 + 19,6), celkové délky 202 m,
Most přes silnici II/431 v km 3,473 – monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 3 polích (14 + 20 + 14), celkové délky 49,30 m,
Most přes potok Kloboučka v km 3,566 – přesypaná ocelová konstrukce Tubosider š. 3,30 m, délka 41,00 m,
Most přes polní cesty, řeku Litavu, železniční trať a svodnici – monolitická konstrukce z předpjatého betonu. Most (estakáda) o 12 polích (31,5 + 3 x 33 + 7 x 31 + 31,5), celkové délky 389 m,
Most na silnici III/0507 v km 2,383 – monolitická konstrukce z předpjatého betonu o 3 polích (14 + 20 + 14), kat. S 7,50/80, délka mostu 49,30 m.    

Součástí stavby je i přeložka železniční trati o celkové délce 1,730 km, objekty protihlukových stěn celkové délky 2,170 km a přeložky inženýrských sítí (el. vedení VVN, VN, metalické sdělovací kabely, dálkové optické kabely, plynovod VTL, STL a další).

Ing. Tomáš Jakl, Ing. Pavel Vacek

Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel.: +420 603 144 799
e-mail: projekce@linioplan.cz , www.linioplan.cz