V neposlední řadě se také řadí k nejvýznamnějším provozovatelům specializované autodopravy v naší republice. Profesionální přístup a kvalita služeb je garantována odbornou kvalifikací pracovníků a dlouholetou praxí v oboru. Redakce Stavebních a investorských novin navštívila tuto společnost a požádala pana Ing. Pavla Halaše, MBA – výkonného ředitele o rozhovor.

Vážený pane řediteli, v pozici výkonného ředitele jste vystřídal pana Bc. Pavla Hrušku. V jakém stavu a kondici jste firmu Česká voda – Czech Water, a. s. převzal?

Díky erudici mého předchůdce byla společnost ve výtečné kondici. Tato skutečnost ode mě paradoxně vyžaduje vyšší nasazení. Bylo třeba se nejen přizpůsobit zavedenému systému, ale vtisknout mu vlastní směry řízení a hledat  další možnosti zlepšování efektivity našich procesů. Vzhledem k velmi širokému spektru oborů naší společnosti si dovedete asi představit, jak hektických 16 měsíců mám za sebou.

Realizovali jste nebo realizujete v současné době nějaké zakázky, které jsou technologicky zajímavé?

Ano. Několik zajímavých zakázek jsme v nedávné době realizovali nebo realizujeme. V současné době se chýlí ke konci rekonstrukce čerpací stanice Flora, kterou naše společnost kompletně zajišťuje. V rámci zásobování obyvatel Prahy pitnou vodou se jedná o důležitý objekt, který zásobuje téměř 130 tisíc občanů.

V rámci této stavby bylo také instalováno zařízení pro desinfekci pitné vody, které je v České republice stále poměrně ojedinělé. Jedná se o plně automatické zařízení pro elektrochemickou výrobu chlornanu sodného reaktorem s membránou a jeho dávkování. Tato technologie je zajímavá i svým výkonem, kdy každý z dvojice elektrolyzérů je schopen vyrobit až
1 000 g/hod Cl2 a každé ze šesti dávkovacích podtlakových čerpadel, sdružených do tří dávkovacích jednotek, je schopno dávkovat až 100 l roztoku chlornanu za hod. Důvodem instalace tohoto druhu zařízení bylo kromě technologických důvodů i eliminování rizik spojených se skladováním a manipulací s chlórem.

Můžete nám také krátce představit některou z nejnáročnějších realizovaných zakázek?

Nejobtížnější na našich projektech je vždy skutečnost, že je provádíme bez přerušení provozu nebo jen s jeho malým omezením. Naší největší a nejnáročnější nedávno dokončenou akcí je jednoznačně dodávka a instalace kompletní technologické části akce na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze na Císařském ostrově s názvem ÚČOV – zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace.

Provedení nás zaměstnalo téměř po dobu celého minulého roku. V rámci této realizace byla v přízemí stávající budovy strojovny odstředivek provedena výměna dvou odvodňovacích odstředivek za nové o větším výkonu. Jen pro ilustraci, o jak velká zařízení jde, činí hmotnost každé odstředivky s rámem 23 tun. S ohledem na skutečnost, že základový rám odstředivek jsme museli kotvit do původní stropní konstrukce objektu, jsme velkou pozornost věnovali eliminaci vibrací ve všech provozních režimech a zamezení přenosu případných dynamických účinků na skelet budovy. Doprava odvodněného kalu od odstředivek do kontejnerů a do stávajícího kalového sila se provádí pomocí nově osazených pístových čerpadel na husté látky, která dokáží dopravovat kal při vysokém provozním tlaku. Pro eliminaci zápachu ve strojovně odstředivek jsme navíc instalovali novou výkonnou vzduchotechniku napojenou na dvě plně automatické dezodorizační jednotky o celkovém výkonu 17 000 m3/h čištěného vzduchu. V současné době jsou dodaná a instalovaná zařízení ve zkušebním provozu.

Vím, že Česká voda – Czech Water, a. s. také rozšířila své služby o výrobu komponentů pro vodní hospodářství. Proč jste k tomuto kroku přistoupili?

Hlavním důvodem bylo zefektivnění našich činností, spojené s větší flexibilitou a zárukou kvalitních dodávek. Vlastní výroba nám umožňuje pružně reagovat na vzniklé potřeby nejen u standardních výrobků, jako je například potrubí, příruby nebo montážní vložky, ale hlavně při potřebě atypických rozměrů, kusových výrobků nebo konkrétních tvarovek.

Dodáváte tyto výrobky pouze v rámci společnosti Veolia, nebo i dalším firmám?

Největší podíl výroby zatím dodáváme v rámci skupiny Veolia, avšak jak se možnosti naší výroby dostávají do povědomí našich obchodních partnerů, tak přibývá i nezanedbatelné množství dodávek pro externí odběratele.


V čem je Vaše výroba zajímavá?

Mezi ne zcela obvyklé vybavení patří například plazmové CNC pálící centrum, které zvládne pálit plechy podle typu až do 300 mm tloušťky nebo trubky až do průměru 1000 mm. Dalšími zajímavými stroji je čtyřválcová CNC zakružovačka nebo karusel do průměru 1850 mm.


Můžete nám ještě na závěr představit moderní trendy ve specializované autodopravě, které využíváte?

Zde bych představil dva směry, které v současnosti rozvíjíme. Při obnově autoparku osobních vozidel jsme se zaměřili na nákup moderních CNG vozidel, tedy vozidel na stlačený zemní plyn, jejichž největší výhoda spočívá ve snížení emisních limitů, snížení nákladů na pohonné hmoty, vyšší bezpečnost danou lepšími fyzikálními vlastnostmi zemního plynu.

Dalším důležitým směrem rozvoje, který podporujeme, je z jiné oblasti autodopravy a týká se elektronického monitorování vozidel, elektronických záznamů o provozu vozidla a automatické připojení/odpojení cisternových přívěsů pro nouzové zásobování pitnou vodou v případě havárií a výluk.

Vozidla společnosti jsou osazena hardwarovými komponenty pro monitorování polohy a k tvoření elektronického záznamu o provozu. Elektronické doklady jsou denně pořizovány do systému, ve kterém jsou následně zpracovávány.

Za nejnovější úpravu považujeme automatické připojení/odpojení cisternových přívěsů identifikačním zařízením, které slouží k přesnému monitorovaní lokality v mapovém podkladu. Tato informace je přenášena na webové stránky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (www.pvk.cz), kde je zobrazena v „mapě havárií a výluk“ a tím dostupná široké veřejnosti

Děkujeme za rozhovor

Ing. Jaroslav Pospíšil
Stavební a investorské noviny

Česká voda – Czech Water, a.s.
Ke Kablu 971, 102 00  Praha 10
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz, www.cvcw.cz