V úvahu připadá rovněž monolitická varianta jako skrytý průvlak nebo strop s ocelovými trapézovými plechy. Při montáži stropu z betonových dílců se na příruby spodní pásnice uloží stropní panely, provede se dovyztužení spřahovací a kleštinovou výztuží a nosník se zabetonuje. Vytvoří se tak únosná spřažená stropní konstrukce s rovným podhledem, tedy bez vyčnívajících trámů.

Oblast použití
Delta nosník se uplatní především u staveb s většími rozpony stropních desek (6-15 m) při současném požadavku rovného podhledu a minimalizace tloušťky stropní konstrukce. Vhodnost použití nosníku pro dané návrhové zatížení a rozpony lze orientačně ověřit porovnáním s křivkami na grafech. Na obr. 2 a 3 je pro ilustraci uveden příklad využitelnosti různých průřezů nosníku pro návrhové zatížení 10 kN/m2. Délky dutinových panelů nutno konzultovat s výrobcem.

Výhody použití Delta nosníku
- Stropní deska bez viditelných průvlaků umožňuje vytvoření rovného podhledu, který zajišťuje bezproblémové vedení instalací pod stropem, jednodušší montáž příček v místě průvlaků, flexibilitu a variabilitu při následných úpravách. Napojení na sloup lze řešit skrytou konzolou.
- Nižší celková tloušťka stropní konstrukce umožňuje snížit celkovou výšku budovy, popř. lépe využít obestavěný prostor.
- Nižší konstrukční a světlá výška podlaží přináší úspory materiálu na svislé konstrukce sloupů, stěn, příček a obvodového pláště či schodiště a na rozvody technických zařízení v budově. V nosnících lze vytvářet otvory pro prostupy instalací.
- Snížení světlé výšky (a tím i plochy obvodového pláště) přináší úspory energie při vytápění, větrání a chlazení budovy.
- Velká únosnost stropních panelů v kombinaci s Delta nosníkem nabízí možnost větších rozponů s úsporou sloupů a základových konstrukcí.
- Výhodou je rovněž vysoká požární odolnost bez dodatečných opatření (až 180 min.), které je dosaženo vloženou protipožární výztuží.
- Dalšími nezanedbatelnými výhodami jsou rychlost výstavby, minimalizace mokrých procesů, menší nároky na opatření při práci v zimním období, úspora pracovní síly na stavbě, práce bez bednění, bez nutnosti podpírat strop, podpírá se pouze nosník v místě uložení, aby se zamezilo kroucení (platí pouze pro prostý nosník).
- Součástí dodávky Delta nosníků je technická podpora projektantům a zpracování výrobní dokumentace.

Delta nosník - zajímavé řešení pro střední a velké rozpony s malou tloušťkou stropů

 

 

Závěr

Delta nosník je výrobek se specifickými parametry, který přináší úspory investičních a provozních nákladů, pokud je vhodně použit. Je důležité seznámit se blíže s vlastnostmi tohoto výrobku a s výhodami, které nabízí. Společnost Peikko poskytuje zdarma konzultace a technickou podporu zájemcům o tuto technologii. Cílem je posouzení vhodnosti výrobku pro konkrétní projekt a jeho technická a ekonomická optimalizace v konstrukci již ve fázi přípravy projektu.


Peikko Czech Republic s.r.o.
Saveljevova 18/1629, 147 00 Praha 4 - Braník
tel.: +420 244 466 217, fax: +420 244 461 536
e-mail: infocz@peikko.com, www.peikko.cz