Vedle těchto budov existuje také velké množství památkově chráněných objektů. Jedná se o kostely, zámky, hrady, kláštěry, staré původní měšťanské domy, ale také ostatní stavby, jako sklady, sýpky. Pro všechny výše uvedené stavby je společné bohaté využití dřevěného materiálu, který se hojně využívala i dnes využívá na nosné, dělící a interiérové konstrukce. Velkou popularitu získalo využívání podkrovních prostor, kde jsou stávající nevyužité půdní prostory přestavovány nejčastěji na prostory pro bydlení, ubytování nebo kanceláře. Dřevo je přírodní, velmi příjemný materiál, a je častým přáním investorů a architektů zachovat dřevo v interiéru v jeho přirozené podobě. Z důvodů respektování požadavků na požární bezpečnost při provádění novostaveb a zejména rekonstrukcí je nutné často dřevo chránit proti účinkům požáru. Promat systém nabízí vypořádat se s těmito požadavky protipožárním obkladem nebo vodorovnou mebránou.

1

Nátěr na dřevo PROMADUR® - bezbarvý

Dřevo je hořlavý materiál, chovající se při požárů mnohem lépe než například ocel. Vlivem vyšších teplot na dřevní hmotu dochází k úniku plynů, zpočátku nezápalných. Dochází pouze k vysušování dřeva. Dřevní hmota začne odhořívat po částečném vysušení a po dosažení teploty okolo 300 °C. Tato teplota udává hranici mezi zuhelnatělou dřevní hmotou a neporušeným dřevem. Tato zuhelnatělá vrstva zabraňuje přístupu kyslíku a tím zpomaluje hoření dřeva. Tyto vlastnosti však mají limitující možnosti.Při rekonstrukcích objektů, kde je požadavek zachovat původnívzhled dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva protipožárním nátěrem, který by splnil následující požadavky:

– zvýšení požární odolnosti,
– snížení indexu šíření plamene po povrchu,
– zlepšení třídy reakce na oheň.
Tyto vlastnosti zajistí protipožární nátěr PROMADUR® transparent, který se nanáší na povrchy dřeva v gramážích podle požadavků, které jsou výsledně od dřevěné konstrukce požadovány.

2

PROMATECT® - obklad dřevěných prvků

3

V těch případech, kde není požadováno zachování vzhledu dřeva, je možné zvýšit požární odolnost dřevěných konstrukcí obkladem deskami PROMATECT®-H a PROMATECT®-L. Výhodou tohoto řešení je dosažení vysoké požární odolnosti a to až o + 114 minut. K dalším výhodám patří také možnost chránit dřevěné konstrukce i v exteriéru nebo v prostředích, kde nátěrem to není možné. Povrchová úprava je možná formou nátěrů interiérových nebo exteriérových. Je možné provádět i tenkovrstvé omítky ve skladbách dle konkrétního systému.

4