Realizace plánů byla spíše pozvolná, avšak vývoj v posledních dvou až třech letech nekompromisně ukazuje na skutečnou potřebu kvalitativních změn. S ohledem jednak na zhoršující se stav klimatu a životního prostředí a také na finanční krizi, které do značné míry "zahýbaly" sebevědomím lidstva, je naprosto zřejmé, že je nutné vydat se cestou podstatně úspornější, výkonnější a pokornější.

Pro oblast silničního stavitelství je dnes již neoddiskutovatelné, že musíme najít cesty k materiálově a energeticky úspornějším konstrukcím, které však budou vykazovat vysokou výkonnost a dlouhou životnost. Jedná se o daleko širší využívání druhotných surovin, které povede k úsporám materiálů, a tak k ochraně životního prostředí, jedná se i o snížení spotřeby ropy a zejména závislosti na této surovině. Je rovněž zcela jasné, že musí dojít i ke změně v pohledu na kvalitu technologií a prací.

Skupina TOTAL se proto z výše uvedených důvodů systematicky věnuje výzkumu, vývoji a zavádění asfaltových pojiv, která mohou snahu o lepší životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj a současně o hospodárnost posunout vpřed. Řada výzkumných programů běží již několik let a výstupy jsou postupně zaváděny do praktického užívání.
Oblastí zájmů v souvislosti s asfaltovými pojivy je několik:

A. technologie za studena
V této oblasti probíhají práce na nových formulacích asfaltových emulzí, zejména pro emulzní mikrokoberce. Jedná se o možnosti náhrady některých typů emulgátorů za jiné na ekologicky šetrné bázi.

B. nízkoteplotní pojiva
V oblasti snižování teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí probíhají ověřovací zkoušky na pojivech, která umožní výrobu směsi při teplotách ≤ 120 °C. V běžné nabídce jsou dnes pojiva na bázi FTP, která jsou použitelná při teplotách ≤ 150 °C a realizována na trhu s označením AZALT TR, resp. Styrelf TR.

C. snižování emisí H2S
Postupně ve všech rafineriích, kde jsou vyráběny asfalty v rámci skupiny TOTAL, jsou dokončovány úpravy, které umožní skupině TOTAL dodávat celoplošně od roku 2010 asfalty s max. obsahem H2S ≤ 5 ppm, což je výrazný prvek pro snížení dopadů na životní prostředí. V některých rafineriích (např. TRM Leuna) jsou tato pojiva již nabízena k běžnému použití.

D. využití druhotných surovin
I v této oblasti běží paralelně několik vývojových úkolů. Pro trh v České republice je možná zajímavá informace, že ve skladu Kouřim bude instalováno nové multifunkční míchací zařízení s vysokou účinností, které mimo jiné umožní zpracovávání granulátu z odpadní pryže. Jedná se o společný projekt ČVUT a několika firem z Německa, Francie, Španělska a USA. Technologie umožní výrobu a použití CRmB se skladovací stabilitou a odstraní tak některé technologické problémy, které jsou známy u dosud testovaných technologií. Systém umožní přimíchávat cca 10 % drceného granulátu z odpadní pryže.
Dnes standardně nabízenými typy pojiv jsou speciální typy určené pro recykláž za tepla i za studena. Pojiva obsahují regenerační činidla a jejich formulace umožňují dosáhnout velmi dobrých výsledků při použití R-materiálu. Pojiva jsou dodávána na trh s označením Styrelf RC.

E. zvyšování výkonových parametrů
V uvedené oblasti se pozornost skupiny zaměřuje opět na několik oblastí. Jednou z nich je pochopitelně zlepšení přilnavosti ke kamenivu i v případě, že je používáno kamenivo se zhoršenou přilnavost. Byly ověřeny některé typy aditiv, které umožní průmyslovou výrobu a splňují podmínku tepelné stálosti. Tato pojiva jsou již nabízena běžně na trhu pod označením AZALT AP, resp. Styrelf AP.
Další oblastí je možnost využití aditiv, která zlepší výkonnost pojiva po celou dobu jeho životnosti. V současné době probíhá již druhý rok velmi úspěšné testování pojiv s přísadou PPA, která je jednou z možných cest. I zde se skupina TOTAL intenzívně angažuje a pojiva jsou ověřována na trzích v ČR, SR a Maďarsku.

F. bio-pojiva
V oblasti, která zatím na českém trhu nezaznamenala zájem uživatelů, jsou na základě výzkumu a vývoje dlouhodobě ověřována v některých zemích (Francie, Velká Británie, Dánsko, Rakousko) pojiva s bio-příměsemi. Typy Styrelf Bio jsou použitelné jak pro recykláž, tak i pro tenkovrstvé technologie (nátěry).

Jak je patrné z uvedené stručného přehledu některých programů v rámci skupiny TOTAL a spolupracujících partnerů, velmi intenzívně je vyvíjena činnost v oblasti trvale udržitelného rozvoje, zlepšení hospodárnosti a zvýšení výkonových parametrů dodávaných pojiv.
Množství kvalitativně dobrých typů ropy pro výrobu asfaltů se neustále dramaticky snižuje a je tedy nutné hledat možnosti pro zabezpečení rostoucích požadavků na konstrukce vozovek, aniž bychom zvyšovali negativní vlivy na životní prostředí.
Je důležité zdůraznit, že cesty existují. Jsou i možnosti pro další rozvoj, ale tento trend má pochopitelně svoji cenu. Ukazuje se však, že stále ještě nenastal zlom v myšlení a přístupu, který je zažitý a preferuje pouze extenzivní rozvoj množství jednoduchých materiálů za nejnižší cenu, které však požadavky na potřebnou kvalitu již nejsou schopny plnit. Je proto potřeba si uvědomit, že tato cesta je u svého konce a budoucnost bude patřit vysoce výkonným speciálním pojivům, které budou vyžadovat i kvalitní technický servis výrobce. Domníváme se, že jak v oblasti specialit, tak i v oblasti technického poradenství a servisu má TOTAL neustále určitý náskok.

Ing. Václav Valentin
TOTAL Bitumen


TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Kolbenova 5a/882, 190 02 Praha 9
tel.: 224 890 514, fax: 224 890 562