Stavební vodohospodářská realizovala tuto stavbu mimo čerpací stanice v Boršově, jejímž dodavatelem byla firma Fortex-AGS ze Šumperka. Šlo o výstavbu gravitační kanalizace a výtlaku v Boršově u Moravské Třebové a gravitační kanalizace v městské části Udánky.

U gravitační kanalizace šlo v Udánkách o výstavbu velkých délek s minimálním spádem, a to v hloubkách většinou pod 4 metry a sklonu okolo 4,6 promile. Velkým problémem byla hladina spodní vody. Geologie v ­projektu ukazovala na napjatou hladinu podzemní vody v Udánkách. Celkem bylo v Udánkách realizováno 1 624 metrů kanalizace, přičemž část trasy o délce 598 m (trasa od šachty Š 206 po Š 32) vedla v hloubkách od 4,8 do 3,6 metru s hladinou podzemní vody cca 1,2-1,5 metru pod terénem.

Trasa vedla podél Udánského potoka a biocentra, kde přítok vody byl tak vydatný, že kapacitně nestačila soustava kalových čerpadel. Bylo nutné zapojit hydročerpadlo s výkonem 3 m3/min, aby bylo možné hladinu podzemní vody snížit pod základovou spáru. Pro ochranu nízko založené okolní zástavby byly využity hydrovrty s hloubkou 6-9 metru tak, aby krátkodobě snižovaly hladinu podzemní vody v místě realizace, aniž by ovlivnily podloží pod rodinnými domy. Vysoký přítok vody zpomaloval postup stavby, kdy v geologii šlo především o zvodnělé jíly, které byly v hloubkách okolo 4 metrů nahrazovány zvodnělými štěrkopísky, mnohdy konzistence tekoucích písků. Tlaky zvodnělého jílu byly na používané pažicí boxy tak velké, že vytahování těžkých pažicích boxů z hloubek okolo 4 metrů musely často provádět 2 bagry s možností jeřábování.

Problematika jílů a slabé konstrukce vozovky v tloušťce okolo 10-20 cm způsobovala praskání vozovky, poklesy prasklých částí vozovek a tvorbu kavern. I tato problematika zpomalovala postup výstavby. Díky slabé zimě na přelomu roku 2013-2014 a zapojení všech 3 stavebních čet, které má firma k dispozici, byla kanalizace včetně přípojek dokončena do stanoveného termínu, tj. k 31. 8. 2014.

„Akce je dotována z programu ­OPŽP se splatností faktur 90 dnů, což bylo na hranici platební schopnosti naší firmy. Velmi kladně hodnotím spolupráci s projektantem, firmou VODAM, i se správcem stavby - sdružením VRV- Proma. Ta se projevila především v době řešení problémů na stavbě díky neočekávaným skutečnostem souvisejícím s realizací stavby, s podzemní vodou a realizací protlaku, který nebyl součástí dodávky, ale do kterého se námi realizované potrubí mělo propojit jak výškově tak i směrově“, doplňuje závěrem ředitel firmy Stavební vodohospodářská, Ing. Pavel Binka.

Díky této stavební akci společnost získala neocenitelné zkušenosti s realizací stavby financované z evropských zdrojů, s provedením stavby v nízkém spádu, ve velkých hloubkách a pod hladinou podzemní vody. Do budoucna tyto cenné zkušenosti pomohou firmě realizovat i obdobné stavby, ať již v roli dodavatele či subdodavatele.

Stavební vodohospodářská, s. r. o.
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová
tel.: 461 329 230, mobil: 602 356 505
e-mail: stavho@stavho.cz