Zvítězili jsme v soutěži a realizovali stavbu v rušném dopravním provozu a zajistili spolupráci i s firmou realizující výměnu plynového řadu, tedy jsme společně provedli zaasfaltování ulice Jiráskova a Komenského.

Stavba byla kontrolována odborným dozorem investora a spolupráce s investorem byla příkladná, plnili jsme všechny pokyny v oblasti bezpečnosti práce v dopravním ruchu a spolupracovali s firmou na výměnu plynovodu, abychom si na staveništi nepřekáželi a plnili uložené termíny

Již v loňském roce jsme zvítězili a dle dohody s investorem – obcí Chornice – začali realizovat stavbu ZTV v Chornicích, s názvem „Infrastruktura pro rodinné domy Chornice II. etapa“, pro výstavbu další části rodinných domů. Vedle vodovodu a kanalizace budujeme i dešťovou kanalizaci pro odvádění dešťových vod do vodoteče, realizujeme i plynovod a veřejné osvětlení a stavbu dokončíme v roce 2016 výstavbou komunikací. Zde navazujeme na spolupráci s investorem, kdy jsme pro něho budovali i 1. etapu infrastruktury pro RD.

V loňském roce jsme zahájili a letos realizujeme stavbu kanalizace v Zábřehu pro IMOS Brno, a. s., název stavby: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Morava II. etapa“. 1. etapa smlouvy byla na provedení kanalizace na ulici Jiráskova. Stavba kanalizace probíhala od listopadu 2014 a pokládka kanalizace končila v červnu 2015. Od července pak provádíme přípravu pro úpravu povrchů včetně osazení poklopů ve vozovce. Stavba byla prováděna z kameninového hrdlového potrubí, práce probíhaly v hloubce okolo 4 metrů a mnohdy stavbu komplikovaly křižující inženýrské sítě, v části trasy vedl v souběhu vodovod, který objednatel musel přeložit. I když práce probíhala v zimním období a v hloubkách mnohdy i pod 4,2 metru, nebyl výkop zvodněn, musel být řádně pažen po celou hloubku a délku výkopu, což zjednodušilo postup ve srovnání s prací v roce 2014 ve zvodněném prostředí v Moravské Třebové

Vzhledem k dobrým zkušenostem s naším postupem stavby, kdy nebyly shledány při kontrole významnější vady, byl tedy s objednatelem dohodnut další postup stavby, kdy jsme realizovali kanalizaci a vodovod v ulici Sušilova. Kanalizace byla ve výrazně menší hloubce, ale problém na této ulici byl, že stavba probíhala za provozu v blízkosti autobusového nádraží, což mělo vliv na postup stavby, rychlost postupu a zvláště bezpečnost práce, aby byl zajištěn průjezd, zabezpečen výkop a umožněn průjezd vozidel alespoň v jednom jízdním pruhu. Obdobný charakter měla 3. část stavby na ulici Postřelmovská, v blízkosti kruhového objezdu, kde stavba probíhala opět v hloubkách okolo 4 metrů a v blízkosti kruhového objezdu byl velký problém s křížení vozidel a velký problém opět s křížením inženýrských sítí, tentokrát souběh s plynovodem, vodovodem a při realizaci přípojek další křížení el. kabelů, plynu, telefonu apod. Pro dobré zkušenosti s naší firmou nám byly dále zadány úseky v ulici Na Stráni a Zahradní.

Postupně jsme museli, abychom plnili podmínky zadavatele, nasadit až 5 pracovních čet, které vedle výstavby kanalizačních řadů zajišťovaly provádění kanalizačních přípojek nebo přípravu pro úpravu komunikací před asfaltováním. Pro splnění úkolů a požadovaných termínů dokončení bylo nutné pracovat v prodloužených směnách, někdy i o víkendu. Letní, letos velmi teplé a slunečné počasí, způsobovalo problémy kvůli teplotám nad 30 °C, kdy bylo nutno zkracovat v odpoledních hodinách pracovní dobu, poskytovat ochranné nápoje a organizovat práci tak, aby maximum fyzické práce bylo prováděno v dopoledních hodinách a v odpoledních např. již jen závoz výkopu, hutnění a pod a to na všech realizovaných stavbách v Zábřehu i v Chornicích.

Přístupem našich pracovníků, stavbyvedoucích i mistra bylo zajištěno, že jsme mohli pokračovat i na dalších zakázkách, že objednatel byl s naší prací a přístupem spokojen. Ke splnění úkolů bylo nutno pronajmout bagr, hutnící válec a mnohdy i nákladní vozidlo k odvozu výkopu a dovozu štěrku z lomu, tak abychom byli schopni pracovat ve více četách a plnit náročné úkoly zadavatelů.

Chci poděkovat stavbyvedoucím Mirku Spáčilovi a Janu Ladrovi za organizaci staveb i všem pracovníkům v terénu, kteří pomohli dobrému jménu naší firmy u zadavatelů stavebních zakázek.

Ing. Pavel Binka, jednatel

Stavební vodohospodářská, s. r. o.
Olomoucká 139/4
571 01 Moravská Třebová
tel.: 461 329 230 , mobil: 602 356 505
e-mail: stavho@stavho.cz , www.stavho.cz