Naprosto nezbytné je však věnovat pozornost i otázkám odvádění dešťových vod v intravilánech obcí, kdy dopady zejména bleskových povodní jsou značné. Proto byla tato investiční opatření začleněna do Operačního programu Životní prostředí na roky 2014 – 2020 v prioritní ose 1 (Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní). Prioritou je dosažení cílů Směrnice 2007/60/ES
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, tedy omezení rizika nepříznivých dopadů povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Hlavními cíli pak bude zajistit povodňovou ochranu intravilánu a podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Sweco Hydroprojekt je plně vybaven na tento druh projektové přípravy. Zpracováváme veškeré mapové podklady (mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik), jsme vybaveni matematickými modely pro zjišťování účinků zvýšených hladin v tocích, posuzujeme možné škody, pomocí modelů pak hledáme optimální technické řešení pro každou lokalitu. Umíme vyjádřit dopady zvýšených hladin na úroveň spodních vod, posoudit vliv stokové sítě na tok a opačně během povodňové situace. Příprava projektové dokumentace je vždy komplexním dílem, kdy např. v případě měst musíme nalézt řešení, které bude respektovat nejen technické aspekty, ale např. požadavky památkové ochrany (Třebíč, Terezín) nebo orgánů ochrany přírody (Vlašim, Zálezlice). Největším problémem je však obvykle vypořádání majetkových vztahů.

Protipovodňová ochrana Terezín
Projekt (investor Povodí Ohře, státní podnik) je příkladem realizace velmi složité protipovodňové ochrany, protože řešení spočívalo v použití celé řady velice různorodých – i atypických – technických opatření (objektů a provozních souborů), které jsou situovány ve velkém počtu – navzájem i velice vzdálených – lokalit. Specifikem a komplikací byla i skutečnost, že veškerá navržená opatření podléhala několikastupňovému schvalování orgánů ochrany památek. Komplikace s tím spojené bylo nutné řešit i v průběhu výstavby, kdy bylo nutné např. reagovat i na nepředvídané nálezy historických konstrukcí pod povrchem terénu. Stavba byla komplikována i požadavky orgánu ochrany přírody. Ještě nedokončenou stavbu prověřila povodeň v červnu 2013, kdy velká voda (odpovídající návrhové) otestovala opatření ve východní části města. Voda se tehdy za použití provizorních opatření nedostala ani do ulic centrální části města.

Projekt je zároveň příkladem našeho komplexního přístupu, kde jsme zajistili od studie proveditelnosti v roce 2007, přes DUR (2008) a DSP (2011) po realizační dokumentaci (2012) a dokumentaci skutečného provedení (2014). DSP a realizační dokumentaci zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt ve sdružení s firmou AZ Consult, která také zajišťovala průzkumné práce. Sdružení zabezpečovalo také veškerou inženýrskou činnost. Stavba, která byla dokončena v letošním roce, zajišťuje protipovodňovou ochranu centrální části města Terezín (tzv. Velké pevnosti) do návrhové úrovně povodně na Labi ze srpna 2002 s 40cm převýšením a ochranu východní části města (tzv. retranchementu) do návrhového průtoku Q50 (v Labi i Ohři) opět s 40cm převýšením.

Protipovodňová ochrana obce Zálezlice
Projekt protipovodňové ochrany území obce Zálezlice (investor Povodí Labe, státní podnik) proti velké vodě je zcela jiným projektem. Ikona českých povodní z roku 2002, kdy bylo zaplaveno 60 rodinných domů a škody na infrastruktuře dosáhly celkem
150 mil. Kč, je nyní ochráněna homogenní zemní hrází celkové délky 1536 m a maximální výšky 4,50 m. Hráz tvoří dvě ramena v pravém úhlu, návodní líc je krytý štěrkopískovým filtrem a je ohumusován a zatravněn, vzdušný líc je opevněn kamenným záhozem s následným ohumusováním a osetím. Míra ochrany odpovídá úrovni hladiny při povodni 2002. Objem hráze přesahuje cca 80 000 m3.

Projekt byl komplikován rozsáhlým záchranným archeologickým průzkumem, který provedl Archeologický ústav Akademie věd ČR v Praze. Na dotčené ploše bylo prozkoumáno celkem 123 zahloubených objektů, byla zachycena hospodářská část rovinného sídliště knovízské kultury z mladší doby bronzové, tj. z období cca 1250 – 920 př. n.l.

Projekt byl rovněž v červnu 2013 prověřen velkou vodou, která však i přes nezměrnou snahu dodavatele překonala nedokončený protipovodňový val a obec byla zaplavena znovu. Škody byly ale výrazně nižší než při povodni v roce 2002. K obnovení prací vedoucích k dokončení stavby bylo možné přistoupit až na konci července 2013.

Budoucnost
Prioritou společnosti Sweco Hydroprojekt je poskytovat svým zákazníkům v oblasti protipovodňové ochrany kvalitní a komplexní služby. Důkazem toho jsou realizované projekty po celé ČR a dlouholetá spolupráce se stálými zákazníky. Naše aktivity jsme rozšířili i do zahraničí a i tam oceňují technickou vyspělost projektů, moderní a ekologické přístupy a úroveň našich komplexních služeb.

Sweco Hydroprojekt a. s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4
e-mail: praha@sweco.cz, www.sweco.cz