Použitím broušených cihelných tvarovek při stavbě komínového tělesa je zajištěna jeho součinnost s okolním zdivem z důvodů stejných fyzikálních vlastností použitého materiálu. Nevznikají trhliny vlivem rozdílné tepelné roztažnosti, stejnorodý podklad pod omítku již nepotřebuje žádnou penetraci nebo jiné úpravy. Broušené keramické komínové tvarovky spojované lepidlem zajišťují přesnost a rychlost výstavby komínového tělesa. Odpadá nutnost vyrovnávání každé jednotlivé vrstvy a tím se zvyšuje rychlost zdění oproti ostatním systémům o více než 50 %. K největším výhodám cihelných komínů HELUZ patří vysoký tepelný odpor komínových tvarovek oproti běžným materiálům komínového pláště a díky tomu jsou výrazně sníženy tepelné ztráty objektu komínovým tělesem.

Nabízené komínové systémy obsahují veškeré prvky a příslušenství, které jsou pro správnou funkci každého komínu nezbytné. Unikátní konstrukce broušených keramických komínových tvarovek se zadním odvětráním komínového tělesa zajišťuje optimální funkci komínu. Lze postavit komínové těleso s libovolným počtem průduchů při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek. Půdorys jednoprůduchového komínového tělesa je 400 x 400 mm, dvouprůduchového 800 x 400 mm. Každý další průduch prodlouží komínové těleso o 400 mm. Je možné navrhnout i víceprůduchový komín s volnou celou nebo poloviční šachtou pro odvětrání nebo rozvody TZB.

Komínové systémy HELUZ prošly státní zkušebnou i zkušebnami v zahraničí a mají vystavené Osvědčení o shodě řízení výroby (certifikát). Kromě předepsaných zkoušek jsou prováděny i další zkoušky, jako například poslední zkouška provedená u Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě v jejich akreditované laboratoři Výzkumně energetického centra a za účasti Společenstva kominíků ČR. Tato byla zaměřená na ověření funkčnosti – přivádění spalovacího vzduchu ke spotřebiči komínovým tělesem a potvrdila v praxi, že i tento způsob přívodu vzduchu je plně funkční. V současnosti jsou připravovány další zkoušky, které by měly ukázat cestu dalšího vývoje komínových systémů.

V současnosti společnost HELUZ dodává na trh 7 typů komínových systémů. Systém KLASIK s vnitřní šamotovou vložkou pro pevná paliva, systém PLYN s plastovou vložkou určený pro plynná paliva, zejména pak pro kondenzační plynové kotle, a finančně nejvýhodnější systém MINI PLAST. Tento je předurčen pro zabudování do vnitřních příček zdiva a je opět určen hlavně pro moderní plynové kondenzační kotle.

S postupným klesáním výstupních teplot spalin od kotlů, hlavně na dřevo, biomasu, peletky a podobně, se společnost HELUZ v poslední době věnovala rozvoji komínových systémů s vnitřní izostatickou a tenkostěnnou vložkou. Tyto moderní vložky mají daleko lepší parametry než vložky dosud používané. Jsou nenasákavé, takže se mohou použít i pro trvale mokrý provoz. Nevadí jim přímý kontakt s plamenem a ani tepelné šoky při neopatrném zatápění. Tyto vložky také velmi dobře snáší vysoké provozní teploty (při zkouškách až 1100 °C). Mají hladký vnitřní povrch, takže zlepšují odvod spalin od spotřebiče a v daleko menší míře dochází k usazování sazí na jejich stěnách. Výsledkem je pak i jejich snadné čištění. Dalším znakem tenkostěnných rour jsou jednostranná rozšířená hrdla umožňující vytvoření těsnějších a trvanlivějších spojů. S těmito novými keramickými vložkami společnost HELUZ nabízí systémy IZOSTAT a MULTI. Nejnovějšími komínovými systémy jsou pak IZOSTAT DUO a MULTI DUO. Tyto systémy jsou dvouvrstvé a neobsahují tepelnou izolaci, jejíž funkci převzala nová vylepšená obvodová cihelná tvarovka. Tato má tři řady svislých dutin a tím i lepší tepelněizolační vlastnosti.

Pokud se zákazník rozhodne pro komínový systém od společnosti ­HELUZ, může si vybrat ze široké škály průměrů vnitřních vložek a stejně tak i z mnoha variant nadstřešních částí komína. Díky variabilitě cihelné komínové tvarovky je možné sestavit komín s libovolným počtem průduchů a vystrojit je jakýmkoliv typem vnitřní vložky, případně je použít jako prázdnou šachtu pro nejrůznější další využití.

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
zákaznická linka: 800 212 213, infolinka komíny: 800 101 121
e-mail: info@heluz.cz , www.heluz.cz