V roce 1910 firma Sika vstoupila na stavební trh s výrobkem, který v té době znamenal průlom v používání stavební chemie v oblasti dopravních staveb. Pomocí nového výrobku pro těsnění betonových konstrukcí Sika® 1 se podařil vyřešit problém průsaků v nově budovaném tunelu Sv. Gotharda ve Švýcarsku. Tento úspěch byl signálem pro rozvoj firmy Sika a pro vývoj dalších materiálů stavební chemie až po současnost, kdy firma Sika zaujímá přední místo ve vývoji, výrobě a prodeji materiálů stavební chemie v rámci celého světa.

Firma Sika CZ, s.r.o. jako dceřiná společnost mateřské švýcarské společnosti Sika AG pro trh v České republice je schopna dodat komplexní materiálové systémy pro dopravní stavby jako jsou tunely, mosty, přístavy atd.

V letošním roce nastaly největší změny v oblasti ochrany a oprav železobetonových konstrukcí.
Od 1.1.2009 vstoupila v platnost nová harmonizovaná evropská norma pro opravu a ochranu železobetonových konstrukcí ČSN EN 1504. Stávající normy neharmonizované s normou ČSN EN 1504 byly staženy na konci roku 2008 s tím, že označení CE je povinné. Norma obsahuje 10 částí.
Normy v jednotlivých částech a zásadách stanovují požadavky na materiály a podrobně popisují problematiku oprav a ochrany železobetonových konstrukcí.
Dá se říci, že zjednodušují rozhodovací proces investorů, realizačních firem i dodavatelů materiálů při výběru produktů, protože EN 1504 sjednocuje požadavky na materiály a sjednocuje i zkušební metodiku, takže materiály jsou jasně identifikovatelné a porovnatelné.

Firma Sika dnes nabízí materiály plně v souladu s touto harmonizovanou evropskou normou EN 1504.

Sanační a nátěrové systémy:

Pro opravy mostních objektů firma Sika CZ, s.r.o. dodává sanační systém Sika® MonoTop® - ucelený systém pro sanaci žbk - ochrana výztuže a spojovací můstek Sika® MonoTop®-610, reprofilační malta pro ruční nebo strojní nanášení, např. Sika® MonoTop®-412 N a finální jemná stěrka Sika® MonoTop®-620. Pro konečnou povrchovou úpravu a sjednocení ploch se používá trvale pružný nátěr Sikagard®-675 W Elastocolor nebo Sikagard®-550 Elastic (nátěry typu OS-B a OS-C). Vlastnosti sanačního systému (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, statický modul pružnosti, smrštění apod.) a nátěrového systému (difúzní odpory vůči prostupu vodních par a CO2) vyhovují požadavkům TKP 31 ŘSD ČR i harmonizované normě ČSN EN 1504.
Pro zvýšení ochrany betonářské výztuže v oblasti mostních staveb firma Sika dodává tzv. Sikagard® Betonimmun® systém, který svými vlastnostmi nahrazuje až 4 cm krytí betonu. S výhodou je ho možné použít na podhledech mostních objektů a nahradit tzv. hrobečky ze sanační malty.
Jedná se o pružný strukturovaný ochranný nátěrový systém používaný zejména při sanacích betonových konstrukcí. Překlenuje trhliny.
Významným prvkem komplexní sanace železobetonových konstrukcí je použití migrujícího inhibitoru koroze Sika® Ferrogard®-901, který ochrání ocelovou výztuž i na místech, která nebyla sanována klasickou metodou.
Významnou referencí v oblasti sanací mostů je rekonstrukce Štefánikova mostu v Praze, kde byla použita celá řada materiálů - zesilovací systém Sika® Carbodur® na bázi uhlíkových vláken, Sika® Ferrogard®-901, Sikagard®-702 W - hydrofobní impregnace a Sikagard® Betonimmun® systém, sanační malty a protikorozní nátěrový systém zábradlí SikaCor® EG systém nebo pružné tmelicí a těsnicí materiály řady Sikaflex®.
V současné době probíhají sanační práce na estakádě v Děčíně za použití stejných materiálů jako v předešlém případě.

Novostavby:

Přísady do betonů:
Materiály Sika mají široké uplatnění i v rámci nových staveb. Významné místo v podvědomí stavbařů mají přísady do betonových směsí. Nejznámější je řada vysoce kvalitních ztekucovačů pro transportbetony Sika® Viscocrete®, jako např. Sika® ­Viscocrete® 1020 X - velmi účinný univerzální ztekucovač pro transportbetony. Stále více se dostává do podvědomí i přísada Sika® Control 40, která minimalizuje tvorbu trhlin v betonech a maltách. Zvyšuje kohezi v pórech a tím snižuje kontrakce způsobené úbytkem vody, což výrazně snižuje délkové změny - redukce smrštění až o 30 %.

Podlévání mostních ložisek:
Firma Sika dodává na mnoho staveb zálivkové vysoko-pevnostní materiály pro podlévání mostních ložisek. Jsou to materiály na bázi metakrylátových pryskyřic Sikadur®-12 Pronto, který je vhodný pro použití v teplotách i pod bodem mrazu, a materiály na bázi epoxidu Sikadur®-42 HE. Materiály jsou vhodné pro železniční i silniční mostní stavby. Jsou charakteristické vysokou pevností v tlaku cca 100 N/mm2, nízkým modulem pružnosti i vysokým elektrickým odporem. Příkladem použití jsou mosty v rámci dostavby úseku dálnice D8 Lovosice - Prackovice na mostě Opárno, nebo na stavbě č. 514 silničního okruhu kolem Prahy.

Systémy vodotěsných izolací:

Pro zhotovení epoxidových pečeticích vrstev pod různé typy bitumenových modifikovaných izolačních pásů jsou ze sortimentu firmy Sika schváleny MD ČR materiály Sikagard®-186 nebo Sika® ­Ergodur®-500.

Jako alternativu k pásovým bitumenovým izolacím nabízí firma Sika moderní hydroizolační systém na polyuretanové bázi - Sikalastic®, nanášený stříkáním za horka. Tento systém aplikovaný speciálním strojním stříkacím zařízením je schválen MD ČR a úspěšně používán na dálniční a silniční síti již delší dobu. V posledních letech byl aplikován na významných dálničních mostech, např. na D8 - most přes Rybný potok (11 000 m2), na D3 na ­mostě ­Rzavá (8000 m2), na mostním díle roku 2007, most přes Antošovické jezero (17 000 m2), nebo při rekonstrukci na významném mostě pardubického kraje, "Wonkově mostě" v Pardubicích (8 000 m2). V loňském roce byl úspěšně použit pro izolaci estakády v Děčíně na cca 10 000 m2.
Na železnici byl polyuretanový systém Sikalastic® v rámci schvalovacího procesu úspěšně použit pro izolaci železničního ocelového mostu ve Stříbře.
Pro železniční mostní objekty je schválen GŘ - DDC ČD stěrkový systém na bázi kombinace epoxidových a polyuretanových pryskyřic Sika® Elastomastic TF a to pro ocelové i betonové podkladní konstrukce. Významná reference roku 2008 je např. ocelový most v Sokolově.
Pro oblast přímo pojížděných izolací silničních mostů neexistuje k dnešnímu dni legislativní rámec (norma, TKP, TP), v současné době se připravují TP MD ČR - "Přímo pojížděné izolace na mostech pozemních komunikací". Mají být vydány během roku 2009. Při jejich zpracování (systémy na ocel) se vychází z předpisu ZTV-ING, ZTV-RHS-ST a ze systému Sika® Elastomastic TF firmy Sika CZ, s.r.o. a v tomto předpisu budou stanoveny kvalitativní požadavky na přímo pojížděné izolační systémy. Významnou referencí tohoto přímo pojížděného hydro­izolačního systému v zahraničí je most ve Vídni, který je zatěžován provozem cca 100 000 vozidel za 24 hod.

Do oblasti izolací lze zahrnout i pochozí izolace lávek pro pěší a cyklisty, kde se uplatňuje systém, který je založen na kombinaci epoxidové penetrace Sikafloor®-156, polyuretanové vodotěsné stěrkové vrstvy Sikafloor®-350 a pružné epoxidové pečeticí vrstvy Sikafloor®-354 s odolností vůči UV záření, chemickým rozmrazovacím látkám a mechanickému zatížení.

Tunelové stavby:

Rozvoj dopravní infrastruktury v ČR se neobejde bez tunelových staveb a to na silniční i železniční síti, včetně pražského metra.
Geografická poloha mateřské firmy Sika ve Švýcarsku předurčila, že celá historie firmy je úzce spjata s tunelovými stavbami. Bohaté zkušeností mateřské firmy jsou plně využívány i v podmínkách České republiky.

Firma Sika je významným dodavatelem přísad do betonových směsí aplikovaných technologií mokrého stříkání, které se využívají pro betonáže tunelových ostění. Bezalkalický urychlovač Sigunit®-L53 AF umožňuje vysokou výkonnost betonáže, nízké spady, vysokou pevnost a vodotěsnost při vysoké redukci vodního součinitele. Pro výrobu kvalitní betonové směsi pro stříkaný beton i pro definitivní betonáže ostění se používají superplastifikátory Sika® ViscoCrete®.
Pro těsnění tunelů firma Sika CZ, s.r.o. dodává dvouvrstvé těsnicí fóliové systémy Sikaplan® WP 2100-HL (Sikaplan Tunel 9,6) na bázi PVC nebo FPO a další těsnicí systémy, jako jsou těsnicí pásy do dilatačních a pracovních spár, typu AR-40, DR-25, FA-100/30 apod., těsnicí expanzní materiály - tmely a profily typu SikaSwell® nebo systém pro dodatečné těsnění Sikadur®-Combiflex® Plus.
Svými dodávkami materiálů se firma Sika CZ, s.r.o. podílela v posledních letech na stavbách tunelů trasy metra IV. C1 nebo IV. C2, silničního tunelu Klimkovice na D47, tunelů Panenská a Libouchec na D8 a v neposlední řadě na stavbě tunelu Valík na obchvatu Plzně.
V současné době jsou materiály Sika používány na stavbě silničního tunelu "Blanka" v rámci pražského městského okruhu nebo na stavbě č. 513 na jižní části silničního okruhu kolem Prahy.
V silničních tunelech Panenská, Libouchec, Valík a Klimkovice byl použit také antireflexní nátěr (odrazná vrstva) definitivního ostění tunelu, Sikagard® Wallcoat. Pro drobné opravy a sanaci ostění byly vybrány sanační malty pro ruční zpracování SikaTop®-122 SP, Sika® MonoTop®-620 nebo, v případě nízkého krytí výztuže, akrylátovými pryskyřicemi modifikovaná cementová stěrka SikaTop®-107 Seal.

Protikorozní systémy ocelových mostních konstrukcí:

Firma Sika CZ, s.r.o. kromě systémů na betonové konstrukce dodává i kompletní systémy protikorozní ochrany ocelových mostních objektů. Příkladem jsou sanace silničních ocelových mostů přes řeku Ohři v Lounech, nebo přes řeku Labe u Neratovic, tzv. "most Štěpán". Použit byl vysoce odolný systém protikorozní ochrany SikaCor® EG System - kombinace základních protikorozních vrstev s epoxidovou mezivrstvou a polyuretanovým vrchním nátěrem. Na dálnici D8 byl použit pro protikorozní ochranu tzv. Hraničního mostu systém Sika® Poxicolor®. Protikorozní nátěrové systémy jsou schváleny i pro mostní objekty na ČD - hezkými referencemi jsou např. most v Klášterci nad Ohří nebo v Děčíně přes Ploučnici apod.

Závěr:

Nabídka materiálů Sika pro dopravní stavby v České republice je velmi široká. Nedílnou součástí pro správnou funkčnost zvolených materiálů a systémů je jejich správná aplikace.
Koncem minulého roku byly uvedeny do provozu v rámci firmy Sika CZ, s.r.o. dvě školicí pracoviště, která jistě přispějí ke zkvalitnění přípravy aplikačních firem pro práci s materiály Sika. Firma Sika CZ, s.r.o. provádí bezplatné zaškolování projektantů, pracovníků aplikačních firem a technické i poradenské služby přímo na stavbách. Podrobné informace o materiálech a kontaktech na technické kanceláře působící na celém území ČR jsou k dispozici na internetové adrese www.sika.cz

Ing. Roman Drašner
ředitel obchodní jednotky
průmyslových a dopravních staveb


Sika CZ, s.r.o. - dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, 602 292 457
e-mail: sika@cz.sika.com, http://www.sika.cz