Vládním usnesením 741/1999 o Rozvoji dopravních sítí v České republice do roku 2010 byla odsouhlasena dálniční síť ve variantě zahrnující i dálnici D3. Dálnice D3 přebírá funkci kapacitního spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech, napojuje oblast Tábora a Českých Budějovic na republikovou síť dálnic a rychlostních silnic a ve směru na jih na silniční a dálniční síť v Rakousku přes hraniční přechod Dolní Dvořiště. Navržená trasa D3 leží na hlavním mezinárodním silničním tahu E 55. Ten vede ze Skandinávie přes Spolkovou republiku Německo, Českou republiku, Rakousko a Itálii do Řecka. Celý tento tah je v provozu v dálničních kategoriích jednotlivých států kromě úseku Drážďany – Praha a Praha – Linec.

Výstavbou dálnice D3 se podstatně odlehčilo dopravnímu zatížení původní silnice I/3 a to hlavně v úseku Tábor – Soběslav, kde intenzity dopravy v roce 2010 dosahovaly v profilu Sezimova Ústí až 30 500 vozidel/den, z toho 4 200 nákladních vozidel/24 h.
Technický stav stávající silnice I/3 a její směrové vedení byly s ohledem na dopravní zátěže a bezpečnost silničního provozu nevyhovující.

Výstavbou dálnice došlo k podstatné úspoře času (cca 30 %), úspoře pohonných hmot (cca 15 %). Dále se podstatně snížil dopad dopravy na životní prostředí v přilehlých obcích a ­městech.

Stavba D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí byla zahajována po částech v letech 2008 – 2010 podle termínu vydaných stavebních povolení. Stavba byla uvedena do provozu 06/2013.

Stavba 0306
Stavba je rekonstrukcí stávající silnice I/3 – obchvatu Tábora, včetně mimoúrovňové křižovatky Čekanice. Součástí stavby je především kompletní výměna konstrukcí vozovek včetně kompletní obnovy odvodnění, systémů SOS, bezpečnostních zařízení a dopravního značení.

V současné době je provedena pouze rekonstrukce levého jízdního pásu ve směru na Prahu. Rekonstrukce pravého jízdního pásu byla provedena pouze částečně a dostavba je blokována soudními spory s majiteli přilehlého Motocentra. Je to jediná chybějící část stavby Tábor – ­Soběslav.

Kategorie komunikace    D26,5/100
Celková délka stavby     5,064 km
Počet rekonstruovaných mostů     1 ks
Mimoúrovňových křižovatek    1 ks

Stavba 0307
Předmětem této stavby byla část trasy dálnice D3 úsek Tábor – Soběslav. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D27,5/120 v délce 16,295 km s živičným krytem vozovky, nezbytným odvodněním a s vybavením systémem SOS.
Stavba navazuje v km 79,125 na stávající provozovaný úsek čtyřpruhové komunikace na jihovýchodním okraji Tábora, na okraji městské části Měšice v místě stávající křižovatky se silnicí I/19. Přestavba křižovatky na dálniční MÚK je součástí stavby 0307. Trasa dálnice stavby 0307 je vedena mezi Táborem a Soběslaví východně od stávající silnice I/3, v souběhu s touto silnicí ve vzdálenosti 1,25 km až 2,5 km, východně od Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí a Soběslavi. Trasa dálnice je vedena volným, nezastavěným územím s četnými vodními plochami rybníků, po zemědělských pozemcích. Trasa dálnice kříží silnici první třídy I/19 a silnice druhé třídy II/409 a II/135. V místě křížení těchto komunikací jsou mimoúrovňové křižovatky.

Jedná se o běžnou dálniční stavbu ve volném terénu s poměrně četnými kříženími stávajících silnic, místních komunikací, polních a lesních cest, s řadou malých mostních objektů a s pěti velkými mosty (most přes údolí Kozského potoka, most přes výpust rybníka Starý Kravín a biokoridor, most přes rybník Koberný, most přes Myslkovický potok a biokoridor a most přes údolí Černovického potoka), nenáročnými přeložkami inženýrských sítí až na rozsáhlou přeložku tranzitního plynovodu DN 700 s doprovodným kabelem. Poměrně složitý je systém odvodnění daný konfigurací terénu.

Celková délka úseku 0307A    16 295 km
Kategorie dálnice    D 27,5/120
Počet mimoúrovňových křižovatek    3 ks
Počet dálničních mostů    12 ks
Počet nadjezdů přes dálnici    21 ks

Stavba 0308
Stavba dálnice D3 – 0308A je 7,652 km dlouhý úsek navazující mezi Soběslaví a Zvěroticemi na stavbu 0307 Tábor - Soběslav. Rozhraní staveb je těsně za MÚK Soběslav ve staničení 95,420. V km 104,135 na stavbu 0308A navazuje stavba 0308C. Stavba dálnice D3 – 0308B je 1,063 km dlouhý úsek stavby 0308, jehož dominantou je dálniční most v inundačním území Lužnice. Most přechází stávající silnici I/3, železniční trať ČD České Budějovice – Praha a údolí řeky Lužnice.

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí nad Lužnicí překračuje nejen inundační území řeky Lužnice a samotnou řeku, ale také stávající silnici I/3 Tábor – České Budějovice, trať ČD české Velenice – Praha. Přemostěna je též soustava čtyř linií VVTL plynovodů DN 700, DN 800, DN 1000, DN 1400, včetně doprovodných dálkových kabelů, ve správě Transgas Praha a vysokotlaký plynovod DN 150 ve správě Jihočeské plynárenské a. s.

Jsou navrženy dva samostatné mosty s délkou nosné konstrukce pravého mostu 1044,3 m, levého mostu 1060,6 m, staničení křížení se silnicí I/3 je 101,682, staničení křížení s tratí ČD 101,632. Konstrukce obou mostů je shodná, jedná se o jednokomorový předpjatý nosník výšky 2,4 m, v hlavním poli přes řeku Lužnici s náběhem o maximální výšce 3,7 m. Nosná konstrukce mostu je uložena na ložiskách, tvoří ji jeden spojitý nosník. Pravý most má 21 polí, levý 22 polí o proměnném rozpětí od 30 do 65 m.

Celková délka stavby    7,652 km
Počet mimoúrovňových křižovatek    2 ks
Počet dálničních mostů    9 ks
Počet nadjezdů nad dálnicí    5 ks

Přestože oblast zasáhla těsně před otevřením na začátku června roku 2013 povodeň, byly veškeré škody odstraněny a stavba byla dne 27. června 2013 uvedena do provozu. Otevřena byla dálnice v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí v celkové délce 25 km. Souvislý úsek dálnice D3 se uvedenou stavbou prodloužil na 42 km.

Ing. Miroslav Hanžl

Valbek, spol. s r. o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 103 336, fax: +420 485 103 346
e-mail: info@valbek.cz , www.valbek.cz