Technologický rozvoj společnosti a inovace produktů

Zahájení výroby cihel Porotherm T Profi v České republice předcházela rozsáhlá investice společnosti Wienerberger. Plně automatická linka na plnění cihel minerální vatou, jejich balení a přípravu k distribuci byla instalována a uvedena do zkušebního provozu koncem roku 2013. V současnosti je již linka schopna dosahovat 100 % plánované kapacity a je připravena na start prodeje výrobků v České republice, s možností exportu do Polska a na Slovensko. Projekt byl realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou ­CzechInvest – Operační program Podnikání a inovace – program inovace – Inovační projekt – číslo projektu 4.1.IN04/896.

„Zařízení dodala německá firma WKB, která do projektu zapracovala moderní prvky, jako roboty, které s přesností na milimetr dokáží opakovat jednotlivé úkony. Kameru, která v průběhu výroby snímá a vyhodnocuje, zda cihelné polotovary mají předepsaný tvar otvorů a v případě zjištění neshody linku včas zastaví. Řezací stolice na minerální vlnu, která je vyzbrojena noži s tzv. servopohony, což umožňuje z místa obsluhy na dotykovém ovládacím panelu měnit délku přířezů vlny po milimetrech. Fóliovací stroj, který má integrovaný radar, díky kterému dokáže na každou paletu s výrobky připravit přesný rozměr pytle ze stretch-hood-fólie. Velkou výhodou tohoto typu fólie je „předpětí“, které si zachovává po celou dobu skladování a transportu až na stavbu ke konečnému zákazníkovi, takže výrobky se při přepravě nemohou uvolnit a vzájemným třením poškodit,“ říká o nové lince ředitel novosedelské cihelny Richard Korenko.

Vyspělá technologie výroby zaručuje spolu s vysokou kvalitou vstupních materiálů vznik špičkových výrobků. Konkrétně v návaznosti na požadované tepelněizolační vlastnosti zdiva mají cihly z novosedelské hlíny velmi nízkou tepelnou vodivost keramického střepu za současného zachování dostatečně vysoké pevnosti a únosnosti. Kvalita těžené cihlářské hlíny patří mezi nejlepší v celé skupině Wienerberger AG. Jako tepelná izolace je do dutin cihel strojově vkládána hydrofobizovaná minerální vata, která vyhovuje vysokým nárokům z hlediska tepelněizolační ochrany a podporuje akustické i protipožární vlastnosti keramického zdiva.

Zdění cihel Porotherm T Profi na montážní pěnu

Zdění cihel Porothemt T Profi na montážní pěnu

Nový sortiment keramického zdiva Porotherm T Profi české produkce obsahuje základní cihelné bloky a dvojbloky polovičních cihel ve formátech pro zdivo tloušťky 50, 44, 38 a 30 cm (např. Porotherm 50 T Profi a Porotherm 50 T Profi 1/2).
Společně s cihlami Porotherm T Profi domácí produkce bude od 1. dubna 2014 zavedena na trh i nová technologie zdění na lepidlo Porotherm Dryfix.extra. Lepidlo Porotherm Dryfix.extra je na vzdušné vlhkosti tvrdnoucí hmota, dosahující již po 20 minutách vysoké pevnosti spoje. Lepidlo má konzistenci blízkou již známé zdicí pěně a nanáší se jednoduše v pruzích na čtyři vnitřní keramická žebra pomocí aplikační pistole.
Technologie zdění na lepidlo Dryfix.extra zajišťuje velmi rychlou a snadnou výstavbu stěn za úspory až poloviny času oproti běžné technologii zdění. Při samotném zdění není potřeba přívod vody ani elektřiny, není potřeba míchačka ani stavební rozvaděč. Ušetří se tedy nejen čas, ale i náklady na výstavbu. Díky eliminaci tepelných mostů v ložných spárách poskytuje zdivo maximální tepelnou ochranu. Suché zpracování cihel s lepidlem Dryfix.extra umožňuje zdění i v zimním období až do -5 °C.
Keramické bloky jsou broušené, s ložnou spárou tloušťky do 1 mm. První vrstva cihel se vyzdívá na dokonale vodorovnou vyrovnávací vrstvu zakládací malty Porotherm Profi AM. Následující vrstvy zdiva se již kladou na lepidlo pro zdění Porotherm ­Dryfix.extra, použitelná je ale samozřejmě již zavedená technologie zdění na celoplošnou tenkovrstvou maltu Porotherm Profi.

Vlastnosti cihel plněných minerální vatou
Plnění přísných podmínek energeticky efektivní výstavby na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí zajišťuje tepelná izolace ve formě kamenné vlny integrované uvnitř dutin. Prostup tepla stěnou U se pohybuje v hodnotách od 0,14 do 0,22 podle tloušťky použitého zdiva a s rezervou vyhovuje zpřísněným požadavkům na obálku budov, upravených prováděcí vyhláškou k Zákonu o hospodaření energií s platností od 1. 4. 2013. Technologie cihel plněných minerální vatou je tak jasnou odpovědí na požadavky v budoucnu kladené na domy s téměř nulovou potřebou energie.

Neméně důležitá vlastnost keramického systému je dobrá tepelná akumulace, která umožňuje uložit přebytky tepla z vytápění v topném období, prodlužuje topné přestávky a zachovává teplé povrchy při větrání. Vlastnosti cihelného zdiva stabilizují vnitřní prostředí i v letním období. Optimální akumulace keramických stěn dokáže odebírat přebytečné teplo z interiéru a jako středně těžké stěny k tomu využívají noční chladnutí vzduchu jak větráním interiéru, tak ochlazováním vnější stěny z exteriéru.
Výborné tepelněizolační schopnosti cihel zajišťují dostatečně vysoké povrchové teploty obvodové konstrukce a za správného provedení konstrukčních detailů eliminují vznik tepelných mostů. Nevzniká tak riziko kondenzace vodní páry na podchlazeném povrchu konstrukce a nedochází ke vzniku plísní.

Vlastnosti obou vstupních materiálů ale nefungují jen jako samostatné jednotky, naopak se vzájemně doplňují a podporují. Cihelná tvarovka tvoří pro výplň z minerální vaty ideální ochranu před vnějším prostředím, a zajišťuje tak velmi vysokou životnost stavby včetně samotné tepelné izolace. Stěny jsou chráněny proti biotickému napadení a mechanickému poškození.
Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací. Vysoká požární odolnost je dána tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou materiály nehořlavé a jsou zařazeny v nejvyšší třídě reakce na oheň - A1.
Statické a protipožární hodnoty neovlivňuje pouze materiálové složení zdiva, ale také konstrukce samotného bloku. Velká tloušťka obvodových i vnitřních žeber zaručuje bezpečné přenesení zatížení od vodorovných konstrukcí a příznivě také ovlivňuje chování při seizmickém zatížení.
Uspořádání vnitřních žeber garantuje kontakt celé plochy keramiky mezi jednotlivými vrstvami zdiva a tím využití naprosté většiny plochy cihelného střepu pro přenesení svislého zatížení. Tím se cihly T Profi liší od běžného zdiva a vykazují vyšší únosnost i při relativně menší uváděné pevnosti.

Cihly plněné minerální vatou a voda
Mokré procesy probíhající při výstavbě domu vnášejí vlhkost téměř do každé navazující konstrukce, pokud ale cihelný střep vlhkost absorbuje, dokáže ji také přirozeně a rychle odvádět do vnějšího prostředí. Minerální vata integrovaná v dutinách cihly je hydrofo­bizovaná, tzn. že ani v případě mokré cihelné tvarovky nenasákne minerální izolace žádnou vlhkost z keramického střepu, což bylo ověřeno i praktickou zkouškou výrobcem. Zároveň nepohlcuje vzdušnou vlhkost ani vodní páry při jejich prostupu stěnou.

Výrobky z kamenné minerální vlny jsou charakteristické velmi nízkým difuzním odporem, stejně tak jako výrobky z cihelného střepu. Díky tomu může vodní pára procházet volně stěnou až na vnější líc stavební konstrukce. Cihly plněné minerální vatou jsou tedy v celém svém objemu paropropustné, odvádějící vzdušnou vlhkost vznikající v průběhu výstavby i následným užíváním domu.

Přírodní materiály zajišťují zdravé bydlení a mohou být dokonale recyklovány. Jejich použití je ekologicky i energeticky šetrné.
Nová řada cihel plněných minerální vatou byla vyvinuta za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP Projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných vlastností staveb“.

www.wienerberger.cz

 

www.porotherm.cz