Městem Třinec prochází železniční trať o dvou kolejích, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru (Mosty u Jablunkova – Cheb). III. železniční koridor představuje tedy kromě významného vnitrostátního spojení také tranzitní spojení Žiliny s Norimberkem. Z důvodů neodkladných oprav železniční tratě v úseku mezi stanicemi Bystřice nad Olší – Český Těšín rozhodl investor zpracovat dokumentaci „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“.

V rámci postupného projednávání různých stupňů dokumentace vyplynulo, že musí být:
-    zajištěna stavební připravenost pro zřízení budoucí zastávky Třinec – Lyžbice (Třinec – Centrum), tak aby nedošlo k omezení či narušení provozu na dráze, poškození již zrealizovaných stavebních či provozních objektů,
-    umožněn přístup pro pěší, ale i pro dopravu jak osobní, tak i nákladní do lokality „za železniční tratí“
-    kladen důraz na vzhled konstrukcí z důvodu návaznosti lokality na náměstí T. G. Masaryka.
Ze závěrečné zprávy inženýrsko-geologického průzkumu vyplývá, že vlastní konstrukce jak podjezdu, tak i mostu se bude nacházet v prostoru levobřežní části údolní terasy řeky Olše. Předkvartérní podloží je tvořeno sedimentárními horninami. Litologicky zcela převažují jílovce s různým stupněm zvětrání (R6-R2). Kvartérní pokryv tvoří na bázi terasové štěrky údolní terasy (vlhké až plně nasycené vodou), nadložní pokryv je hlinitopísčitého charakteru. Převážná část železobetonových konstrukcí podjezdu se bude nacházet ve štěrkách a zbývající část v horní vrstvě jílovců.
Podzemní voda mělkého oběhu kvartérního původu je vázána na vrstvu terasových štěrků, který tvoří kolektor s průlinovým typem propustnosti. Podle laboratorního rozboru vykazuje podzemní voda v daném prostoru velmi vysoce agresivní účinky pouze vůči ocelovým konstrukcím.

Navržené technické řešení mostního objektu pro železniční dráhu
Most byl navržen pro přemostění konstrukce podjezdu a pro převedení dvou kolejí včetně nástupiště (úhel křížení os 80°). Pro každou kolej byla navržena samostatná nosná konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky. Úložné prahy mostu jsou podepírány velkoprofilovými pilotami. Z důvodu výstavby podjezdu bude zajištěna nepropustnost zeminy mezi pilotami souvislou stěnou vytvořenou z navzájem se překrývajících sloupů, které budou vytvořeny pomocí technologie tryskové injektáže (TI). Nepropustná stěna bude zavázána do nepropustného podloží. Tato nepropustná stěna bude doplněna po obvodu stavební jámy jak pilíři, tak lamelami stejnou technologií TI v rámci výstavby podjezdu z důvodu zajištění „suché stavební jámy“ pro výstavbu železobetonových konstrukcí podjezdu.

Navržené technické řešení silničního podjezdu pod železniční tratí.
Propojení mezi okružní křižovatkou a ulicí Šeříkovou bylo navrženo silniční komunikací kategorie MO2k 7/730 s jednostranným obousměrnným cyklistickým pásem a chodníkem pro pěší. Návrh směrového vedení osy komunikace byl tvořen:  
-    levostranným obloukem se symetrickými přechodnicemi,
-    pravostranným obloukem se symetrickými přechodnicemi,
-    přímou o délce cca 170 m.

Podélný profil komunikace je navržen s ohledem:
-    na napojení do stávající okružní křižovatky,
-    na trasu stávající kanalizace,
-    na směrové a výškové vedení železniční dráhy,
-    na návaznost na ulici Šeříkovou.

Odvedení povrchových vod bude zajištěno prostřednictvím odtokových linii jak vedoucích podél vozovky komunikace (tzv. obrubníkové odvodnění), tak podél chodníku (žlábek s mřížkou). Systém liniového odvodnění byl na obou koncích podjezdu doplněn linií vedoucí napříč komunikací. V nejnižším místě jsou odtokové linie propojeny sběrným potrubím do přečerpávací stanice, která je součástí dilatačního celku 10.

Železobetonová konstrukce podjezdu byla navržena v délce cca 180 m s rozdělením na 17 dilatačních celků. Pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště zastávky „Třinec – Lyžbice“ byly zřízeny železobetonové konstrukce pro schodiště a pro výtah, které jsou součástí dilatačních celků 7 a 9. Pro propojení tras chodníku bylo zřízeno železobetonové schodiště v dilatačním dílu 4.

Pro nejníže položené dilatační díly 8 až 11 bylo navrženo zajištění polohy proti vlivu podzemní vody pomocí mikropilot (4 ks / železobetonový díl).

Z vnější strany je železobetonová konstrukce opatřena souvrstvím vodotěsné izolace proti stékající vodě a tlakové vodě s tvrdou ochrannou vrstvou a z vnitřní strany je konstrukce opatřena souvrstvím vodotěsné izolace proti stékající vodě s tvrdou (vodorovné plochy) či měkkou ochrannou vrstvou (svislé plochy). Při návrhu souvrství izolace bylo přihlédnuto k možnému výskytu bludných proudů.

Stav výstavby jednotlivých objektů:
-    Mostní objekt železniční dráhy: stavba objektu ukončena v roce 2012 (v režimu zkušebního provozu).
-    Železobetonová konstrukce podjezdu: stavba zahájena v roce 2012 a předpokládané dokončení stavby 2013.
-    Zastávka Třinec – Lyžbice: předpokládá se ukončení stavby v 6/2013 (uvedení do zkušebního provozu).

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26, 611 36  Brno
tel.: 972 625 804, fax: 541 211 310
e-mail: sudop@sudop-brno.cz, www.sudop-brno.cz