Jedná se zejména o zpracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP), zadávací dokumentace stavby (ZDS) pro výběr dodavatele a dokumentace pro provedení stavby (DPS).

Dále zajišťujeme formou inžený­ringu také realizaci staveb, autorský dozor (AD) a další výkony specializovaných činností v procesu investiční výstavby.
Uvedené činnosti zajišťujeme jednak pro zákazníky v ČR, ale také pro zahraniční partnery.
Rozhodující část činností naší společnosti tvoří příprava a realizace projektů pro různá průmyslová odvětví. Jedná se většinou o významné tuzemské i zahraniční společnosti.
Další významnou oblastí se stává příprava projektů, zajišťujících energetické úspory, a to zejména přípravu a realizaci projektů úspor energie a využití tepla u nepodnikatelské sféry.

V tomto článku bychom rádi prezentovali významné projekty, na jejichž přípravě a realizaci jsme se podíleli v letech 2007-2009 (dokumentace projektu, realizace a inženýring). Některé projekty dále uvedené budou dokončeny v roce 2010. Jedná se o prezentaci projektů s rozpočtovými náklady nad 300 000 Kč.
Fenoménem současného procesu přípravy a realizace projektů, spojených s výstavbou je na straně jedné časově náročný proces přípravy a schvalování projektu, vyžadující velkou součinnost všech specialistů zákazníka, ale i projektové a inženýrské společnosti. Tato fáze často trvá i několik měsíců a generuje potřebu zpracování velkého množství technicko-ekonomických informací, hodnocení variant řešení, porovnání konstrukčních systémů apod. Všechny tyto materiály jsou zpracovávány nad rámec standardní Feasibility study.

To vyžaduje nasazení řady specialistů, protože výsledkem musí být relevantní podklady, na základě kterých je možno rozhodnout o zvolené variantě řešení ještě před zahájením vlastních prací na dokumentaci projektů.

Jedná se zejména o:
- vyhodnocení zvolených lokalit pro výstavbu (industrial area, zelená louka, existující areál),
- vyhodnocení a optimalizace navržené technologie,
- optimalizaci technologického Lay­outu,
- posouzení navržené logistiky a její optimalizace,
- optimalizaci materiálového toku, vazby na dopravní systém, dostupnost komunikací případně železniční dopravy,
- vazby generelu na intravilán a extravilán,
- vlivy a vazby na ŽP, EIA,
- zvolení optimálního konstrukčního systému pro výstavbu vč. cenového porovnání navržených variant (návrh nových objektů s využitím OK, kombinace OK a ŽB konstrukce, použití ŽB monolitu nebo skeletu),
- optimalizace časového plánu vč. čerpání rozpočtových nákladů (RN) v průběhu realizace.

Všechny tyto aspekty je nutné dokonale vyhodnotit a přijmout finální rozhodnutí pro daný projekt (tzv. final cut).
Na straně druhé, po dosažení schválení projektu je situace zcela jiná a jediným kritériem je připravit dokumentaci projektu včetně všech potřebných veřejno-právních řízení tak, aby bylo možné v co nejkratším termínu projekt realizovat a zahájit výrobu. To vyžaduje velké nasazení pracovních týmů, vysokou míru koordinace, využívání nejmodernější IT a SW pro dosažení požadovaných termínů a především kvality.

To znamená, že navržený, vyprojektovaný a realizovaný projekt musí garantovat splnění technických a kapacitních parametrů, vyplývajících ze zadání zákazníka, ale také musí plně akceptovat podmínky určené stavebním povolením. Zde bývá mnohdy fatální chybou zvolený výběr hlavního nebo generálního dodavatele (GD) projektu. Jedná se zejména o stanovení kritérií a jejich váhy pro konečné rozhodnutí a výběr dodavatele. V této oblasti převládá u nás pouze jediné kritérium, a to cena.Ta je samozřejmě velmi významná, ale podle mezinárodních standardů by neměla mít věší váhu než 50 %.

Naopak velmi významně by výběr měly ovlivnit kritéria jako reference, kvalita a výhodné možnosti financování. Zde je vhodné znovu připomenout jeden z velmi významných atributů pro realizaci každého projektu - A successful project requires a partnership and cooperation between Buyer and Seller.Our success is your success. Tato filosofie by měla ovlivnovat každé rozhodnutí o realizaci projektu.

Splnění všech výše uvedených podmínek je většinou velmi komplikované a přináší často kompromisy a modifikace řešení, které korigují již navržené a odsouhlasené finální řešení. Hlavní výhodou naší společnosti je skutečnost, že pro velkou část zákazníků pracujeme již řadu let a velmi efektivně využíváme ověřené "standardy".

Jedná se většinou o standardy, používané velkými koncerny, které mají velmi podrobně propracovaný způsob a metody pro přípravu a realizaci projektů (např. Engineering Design Manual - Civil Engineering Systems (CES)). Zde je nutné upozornit, že řada těchto standardů překračuje platné předpisy v EU a vyžaduje zabezpečit projekt nadstandardními prvky, fabrikáty a zabezpečovacími systémy, které vyplývají pouze z interních manuálů společností, pro které jsou projekty připravovány. Takové řešení však podle našich zkušeností přináší nárůst RN projektu v rozsahu 20-70 % pro vybrané segmenty projektu. Tato opatření jsou používána zejména pro energetiku, a to pro rozvody elektrické energie (VN, trafostanice, NN a celý systém distribučních rozvaděčů).

Také oblasti bezpečnosti práce, bezpečného provozu a údržby výrobních pomocných i administrativních celků, ochrany zdraví, podmínek pracovního a životního prostředí jsou předmětem těchto speciálních řešení.
Zvláštní pozornost je věnována také komplexnímu řešení zabezpečení celého areálu nově budovaného závodu. Zde je velmi často používán integrovaný systém MM8000 fy Siemens Building Technologies Division.
Znalost těchto standardů a postupů nám v mnoha případech pomáhá zpracování dokumentace projektu, zejména dokumentace pro provedení stavby (DPS), značně urychlit.

V další části článku Vás seznámíme s přípravou a realizací vybraných projektů:

1. Continental HT Tyres, Otrokovice
Projekt: Výroba High Tech II, Rozšíření lisovny, konfekce

Jedná se o přístavbu výrobní haly navazující na již vybudované provozy pro výrobu HT pneumatik ve které jsou nainstalovány vulkanizační lisy společně s konfekčními hnízdy, které je zásobují surovými plášti.
Přístavba výrobní haly navazuje na stávající objekt v jeho jihozápadní části. Půdorysné rozměry přístavby jsou 34,1 x 67,8 m, výška je 8,9 m. Nosná konstrukce haly je navržena jako prostorový skelet s betonovými svislými prvky doplněné i zajišťujícími horizontálními betonovými prvky a s ocelovou konstrukcí pro vlastní střešní plášť. Obvodový plášť stejně jako střecha jsou navrženy z panelů Trimo.

2. Barum Continental Otrokovice
Projekt: Rozšíření kapacity míchání směsí - II. etapa

Tento projekt navazuje na I. etapu výstavby a vytváří podmínky pro instalaci dalších hnětičových linek. Součástí výstavby je také rozšíření skladovacích kapacit a to rozšířením etážových i halových částí již vybudovaných objektů. Pro uvolnění staveniště je třeba provést rozsáhlé demolice stávajícího skladu kaučuku.
Objekt přípravny směsí zahrnuje:
- halovou část půdorysných rozměrů 36,2 x 12,6 m výšky 28,7 m pod vazník s jeřábovou dráhou (nosnost mostového jeřábu 40 t) a hnětičovými podestami,
- etážovou část o 4 podlažích půdorysných rozměrů 36,2 x 39,2 m, výška posledního stropu 29,45 m,
- mezisklad směsí přes tři podlaží etážové části.
Halová část přípravny směsí je navržena jako montovaný železobetonový skelet (prefabrikovaný sloup výšky 30 m montován ze dvou částí).
Etážová část skeletu je navržena jako prostorový monolitický železobetonový rám se stropními deskami křížem armovanými.
V halové části jsou připraveny základové stolice pro hnětičové linky. Stolice jsou navrženy jako prostorové rámy-tlusté desky uložené přes vodorovné průvlaky na sloupy. Stolice jsou založeny na základových deskách.
Základy pro etážový a halový skelet jsou navrženy na vrtaných velkoprůměrových pilotách.
Obvodový i střešní plášť je montovaný ze sendvičových panelů s minerální výplní. Rozšíření výrobního monobloku gumárenských směsí si vyžádalo i rozšíření skladu kaučuku.
Rozšířená hala skladu kaučuku o rozměrech 36,2 x 31,1 m má světlou výšku pod vazník 10 m.
Nosná konstrukce je navržena jako příčná vazba jednolodní haly navazující konstručně na montovaný skelet halové části přípravny směsí.

3. Barum Continental Otrokovice
Projekt: Sklad pneumatik

Výstavba nového skladu pneumatik v areálu BA-CO Otrokovice.

4. Continental Matador Rubber Púchov
Projekt: Přípravna směsí

Výstavba nové přípravny směsí vč. skladovacích kapacit v halovém a etážovém přístavku.

5. Fatra Napajedla
Projekt: Vytlačovací linka HIF - 2

Jedná se o zajímavý technologický projekt, který řeší realizaci nové vytlačovací linky HIF v areálu a.s. Fatra Napajedla. Jedná se o komplexní řešení stavební a technologické části projektu s tím, že pro řešení jsou využity částečně existující etážové budovy (konstrukční systém je železobetonový skelet), vybudované firmou Baťa v 1. polovině minulého století. Zbývající část technologie je umístěna do nově vybudovaných halových objektů. Jedná se o halu s rozpětím 24 m, výška 6,5 m po vazník, rozměr 60 x 24 m. Konstrukční systém využívá použití železobetonových sloupů, ocelových vazníků a celý objekt (tj. obvodový plášť i střecha) je kompletován panely firmy Kingspan. Objekt skladu HIF je navržen halový, rozpon 42 m, výška po vazník 10,5 m, rozměry 60 x 42 m. Konstrukční systém tvoří železobetonové sloupy, ocelové vazníky. Kompletace objektu je provedena panely firmy Kingspan.

6. Škoda Auto Mladá Boleslav, závod Kvasiny
Projekt: SK 461

Projekt SK 461 řešil umístění nové svařovací linky Unterbau (UB, tj. podlahy) pro nový automobil ŠKODA SUPERB - B6. Nová svařovací linka je situována v původně logistickém prostoru, který sousedí se stávající svařovnou B5. Logistický přístavek původně nebyl určen pro svařovnu, což si vyžádalo specifické řešení ocelových konstrukcí pro technologii. Projekt na straně BP řešil návrh ocelových konstrukcí pro kladkostrojové drážky robotů a plošiny pro umístění rozvaděčů a VZT jednotek. Součástí projektu ocelových konstrukcí byly také konstrukce pro svařování v ručních pracovištích. Všechny ocelové konstrukce byly kotveny do podlahy. Dále BP řešil průmyslové rozvody pro následující média: tl. vzduch 6 a 12 bar, chladící vodu, technické plyny - Argon, Corgon. V rámci průmyslových rozvodů byly řešeny odbočky a nadimenzování filtračních stanic pro tl. vzduch a chladící vodu. Dále bylo řešeno dispoziční umístění a potřebné vybavení rozvaděčů HIP (Hallen­installationsplatte) a RIP (Roboterinstallationsplatte) a napojení těchto rozvaděčů na roboty a další zařízení. Součástí svařovací linky jsou robotická pracoviště, ve kterých je osazeno celkem 40 ks robotů KUKA KR 210, resp. KR 240, KR 360, KR 500. Dále jsou součástí svařovací linky ruční pracoviště, která jsou osazena ručními svařovacími kleštěmi, resp. ručními lepícími nebo bolzen pistolemi. Součástí projektu SK 461 byly také ocelové konstrukce pro dopravní techniku. Byly zde konstrukce pro skidovou dráhu v rámci linky SK 461. Pro zakládání prázdného skidu v prostoru UB I a odvádění plného skidu z prostoru linky UB II na linku karoserie.

7. Retrim - CZ, Zlín
Projekt: Morava - výrobní hala

Jedná se o připravovaný projekt v lokalitě Holešov-Všetuly. Projekt řeší "Relocation" tj. přemístění výroby PVB folií ze Zlína do nově vybudovaného závodu.
Jedná se o výstavbu závodu na "zelené louce", a to v rozsahu "BATTERY LIMIT". Nový závod je zcela autonomní jednotkou, která zahrnuje:
- inženýrské sítě,
- energetiku,
- výrobní provozy,
- pomocné provozy,
- sklady,
- vývojové, laboratorní a zkušební provozy,
- sociální zařízení,
- administrativní budovu,
- kompletní zabezpečovací systém EPS/EZS

Nově budovaný komplex je I. etapou plánované výstavby v dané lokalitě.
Přípravu tohoto projektu včetně zpracování dokumentace projektu zajištujeme s využitím Systému 3D modeling, a to SW fy Bentley AutoPLANT. Tento postup zajistí přípravu dokumentace projektu včetně všech potřebných koordinací, řešení kolizí a především přinese zpracování ucelených částí projektu ve stupni VDD. Tato skutečnost přinese podstatné urychlení realizace a také uspory RN projektu.