Píšeme rok 2009, výroba a používání výrobků s obsahem azbestu je již několik let zakázána, ale přesto, pokud si dáte tu práci a rozhlédnete se kolem sebe, nebudete mít mnoho práce najít ve své blízkosti eternitovou krytinu. Krytinu nemusíte hledat pouze na střechách. Tradiční česká tvořivost dokázala z těchto výrobků postavit např. bytelné oplocení, nebo dokonce kompletní obvodový plášť budov.

Eternit je cementová deska s příměsí azbestových vláken (8-12 %), která se používala v ČR od 30. let minulého století. Pro svou odolnost vůči povětrnostním vlivům, ohni i vodě se tento výrobek stal ve své době velmi vyhledávaným stavebním materiálem. Popularita eternitu tak způsobila, že se s tímto produktem, jakožto zdrojem potencionálního azbestového nebezpečí, setkáváme téměř na každém kroku a pravděpodobně se ještě několik desítek let setkávat budeme.

Pravidla soužití s eternitovou střechou
Eternitová krytina patří do skupiny tzv. silně vázaných azbestů. V praxi to znamená, že azbestová vlákna jsou pevně zakotvena v pojivu (v našem případě cement) a že riziko samovolného uvolňování vláken do ovzduší je poměrně malé. Toto tvrzení ale platí pouze v případě, že vaše eternitová střešní krytina je v relativně dobré fyzické kondici. Eternit, který vykazuje známky zvětrání, nebo mechanického poškození, rozhodně nelze považovat za bezpečný. Rovněž stáří krytiny hraje důležitou roli. Za 20 i více let od položení krytiny na střechu dochází k uvolňování azbestových vláken do ovzduší v důsledků povětrnostních vlivů.

 

Odborné odstraňování eternitových ekologických zátěží

 

Je tedy eternitová střecha bezpečná?Pokud shledáte svou střechu za výše uvedených podmínek jako nenarušenou a vyhnete se mechanickým zásahům do krytiny, nehrozí vám, ani vašemu okolí bezprostřední nebezpečí. Vyvarujte se však jakékoliv manipulace s vaší střechou. Např. při mechanickém odstraňování mechorostů a následném čištění střechy za pomoci tlakové vody (v současné době běžná a tolerovaná praxe) dochází k uvolňování respirabilních azbestových vláken a kontaminaci okolního prostředí. Z ekologického hlediska je tedy bezpečnější ponechat střechu porostlou mechem, než provádět likvidaci těchto porostů. Rovněž jakýkoliv mechanický zásah do eternitové krytiny (např. výměna prasklých šablon, vytvoření otvorů pro anténní svody atp.) je hlediska uvolňování vláken do ovzduší velmi nebezpečný. Ponechání vaší střechy bez zásahu vám pak zaručí její relativně dlouhou životnost.

Čas na novou střechu
Pokud dozraje čas na výměnu vaší eternitové střechy za novou, nebo váš dům prochází celkovou rekonstrukcí, je zapotřebí vědět, jak postupovat, abychom svým konáním nezpůsobili kontaminaci okolního prostředí azbestovými vlákny. Pro rekonstrukci, nebo odstranění eternitové střešní krytiny (a samozřejmě jakékoliv jiné manipulace s azbestovými materiály) je nutné získat stavební povolení od místně příslušného stavebního úřadu a ohlásit práce s azbestem na nejbližší územní pracoviště Krajské hygienické stanice. Povinné náležitosti tohoto hlášení najdete ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.

V České republice jsou stavebníkovi k dispozici odborné firmy, které se odstraňováním azbestové zátěže zabývají profesionálně. V případě, že si na odbornou likvidaci vaší střechy objednáte takovouto firmu, zbavíte se všech starostí s papírováním a otázkou likvidace azbestového odpadu. Firmy odstraňující azbest jsou vybaveny profesionální technikou a dokáží odstranit vaši střechu v krátkém časovém úseku. Přesto stále na našem trhu existují firmy, které slovo "odborná" používají v názvu firmy pouze pro vylepšení image. Při výběru firmy zohledňujte především profesionalitu, reference, předložené pracovní postupy a znalost legislativy. Mějte na paměti, že se jedná o práce s vysoce nebezpečným materiálem, který nesprávnou manipulací může přímo ohrozit zdraví nejen dělníků, vykonávajících likvidační práce, ale především vaše zdraví a zdraví vašeho nejbližšího okolí.

Základní pracovní postup firmy, odstraňující vaši eternitu střechu by měl být rámcově následující:
1. Předložení povolení o zacházení s nebezpečným odpady
2. Odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS
3. Vymezení kontrolovaného pásma se zamezením přístupu nepovolaných osob (v kontrolovaném pásmu se smí pohybovat osoby vybavené speciálními pracovními obleky a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry, tyto osoby musí absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s azbestem a musí být na tyto práce proškoleny)
4. Použití vhodného encapsulačního postřiku, který zamezuje polétavosti azbestových vláken
5. Opatrné sejmutí krytiny bez mechanického narušení jednotlivých šablon
6. Provedení minimálně jednoho kontrolního měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší akreditovanou laboratoří (přesný počet měření je závislý na rozsahu prací)
7. Uložení eternitových desek (šablon) do neprodyšných vaků
8. Odvoz nebezpečného odpadu na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové materiály

V případě, že si nebudete jisti, zdali firma odstraňující eternit z vaší střechy postupuje v souladu s legislativou, obraťte se prosím na příslušnou hygienickou stanici (odbor hygieny práce) a na dané skutečnosti je upozorněte. Hygienická stanice má možnost v případě, že došlo k hrubému porušení pracovního postupu schváleného KHS, uložit firmě mnohamilionovou pokutu.

Likvidace svépomocí
V případě, že jste se rozhodli odstranit eternitovou střešní krytinu bez pomoci odborné firmy, budete potřebovat součinnost autorizovaného stavbyvedoucího.
Právní předpisy České republiky neumožňují odstraňování azbestových materiálů svépomocí.

Kam s eternitem
Veškeré materiály s obsahem azbestu, tj. nejen odstraněná eternitová krytina, ale i použité ochranné prostředky (pracovní oděv, rukavice atp.), patří jako odpad do kategorie "N" (nebezpečný odpad). Původce odpadů a oprávněná osoba, která nakládá s těmito odpady, jsou povinni zajistit, aby při nakládání manipulaci s těmito materiály nedocházelo k úniku azbestových vláken do ovzduší. Neprodyšně utěsněné obaly s azbestovým odpadem musí být označeny štítkem, obsahujícím upozornění, že obsahují nebezpečný azbest. Odpady obsahující azbestová vlákna lze ukládat jen na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny a po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se azbestová vlákna nemohla uvolňovat do ovzduší nejen v době uložení, ale i v budoucnosti, kdy bude provoz skládky ukončen.

Zdraví především
Úkolem tohoto článku je podání informací, které v povědomí veřejnosti dnes chybí. Nepodceňujte prosím žádná zdravotní rizika, která nám bohužel v případě tohoto neblahého dědictví z minulosti reálně hrozí.
Vaše dotazy ohledně likvidace azbestových materiálu zasílejte na azbest@seznam.cz.