Pokud si zaměstnanec během pracovní doby ublíží, jde o pracovní úraz a za škodu vzniklou pracovním úrazem odpovídá zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru. Své odpovědnosti se zaměstnavatel může zprostit pouze tehdy, pokud prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo proto, že zaměstnanec porušil předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost povinně
Povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci je dána zákoníkem práce. Stejně tak je zaměstnavatel podle zákoníku práce povinen znalosti zaměstnanců z oblasti BOZP pravidelně ověřovat a především důsledně vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů.

Předepsaná školení jdou pro zpřehlednění rozdělit do následujících kategorií:

Z časového hlediska na:
1.    Vstupní – školení prováděná při nástupu nového zaměstnance.
2.    Opakovaná – zaměstnanci musí být pravidelně školeni o předpisech a seznamováni s informacemi o BOZP.

Podle činností na:
1.    Základní – školení, která absolvují všichni zaměstnanci bez ohledu na pracovní činnosti.
2.    Zvláštní odbornou způsobilost – školení, která absolvují zaměstnanci obsluhující zařízení nebo provádějící činnosti se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví (např. práce ve výškách, obsluhu manipulačních vozíků, BOZP pro stavby apod.).

BOZP ve stavebnictví
Stavebnictví je z hlediska bezpečnosti práce nejrizikovějším odvětvím, o čemž svědčí největší počet smrtelných pracovních úrazů ze všech odvětví i pracovních úrazů vůbec. Bezpečnost práce při stavebních pracích určuje především nařízení vlády č. 591/2006  Sb. a dále pak zákon č. 309/206 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předcházet úrazům na takto rizikových pracovištích se opravdu vyplatí. Základem bezpečné práce na staveništi je bezpochyby několik atributů, které nám udávají zákony nebo nařízení, a které je nutné bezpodmínečně splnit. Základními nástroji bezpečné práce jsou kvalitně zpracovaný plán BOZP a aktivní přítomnost koordinátora BOZP na staveništi. Povinnost nominovat koordinátora BOZP má ze zákona zadavatel stavby, tedy investor. Nikoli zhotovitel, jak se mnozí mylně domnívají.

Jako další nástroj bezpečné práce je povinnost zhotovitele (stavební firmy), v tomto případě zaměstnavatele, proškolit všechny své zaměstnance podílející se na realizaci stavby – školení BOZP se specifiky pro stavbu. Během školení se musí zaměstnanci aktivní formou seznámit se všemi rizikovými situacemi, které mohou vzniknout na staveništi, osvěžit si znalost bezpečnostních prvků, dále se seznámit s požadavky na zajištění staveniště a s požadavky na obsluhu a přepravu strojů. Část školení by měla být zaměřena na organizaci práce a pracovních postupů na staveništi. Školení BOZP pro stavebnictví může nově zaměstnavatel zajistit pro své zaměstnance efektivní formou přes internet – online kurzem BOZP ve stavebnictví. Exkluzivně, jako jediná v ČR, nabízí společnost CRDR, s. r. o. online kurz školení BOZP a PO pro pracovníky pohybující se v prostředí staveb. Tento kurz, vytvořený právě pro bezpečnost práce a požární ochranu staveb, je určený zejména pro stavbyvedoucí, rozpočtáře, mistry, techniky i ostatní pracovníky, kteří při výkonu svého povolání přijdou do styku se zvýšenými riziky práce oproti běžným zaměstnancům.

Zákon nenařizuje, jak často mají školení probíhat, stejně jako neurčuje jejich obsahovou náplň a jak mají vypadat. Je odpovědností zaměstnavatele, aby ověřoval a důsledně vyžadoval dodržování těchto předpisů, protože on nese odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců.

Moderním a efektivním řešením, které může školení zaměstnavatelům významně usnadnit, je e-learning (nebo jinak online kurzy).

Online kurzy již nemusí být pro zaměstnance tím „nezáživným školením o předpisech, které odvádí od důležitějších pracovních povinností“. Odborný výklad je v kurzu doprovázen interaktivními prvky (fotky, obrázky, animace, kvízy, logické úlohy apod.), které školení oživí a zaměstnance i pro tuto problematiku získají. Velmi vítaná je možnost absolvovat školení v individuálně zvoleném čase.
E-learning umožňuje velice jednoduše zajistit i jinak často organizačně náročné specifické požadavky, které na školení o BOZP kladou právní předpisy. Mezi tyto požadavky patří hlídání termínů, ověřování znalostí, opakované proškolování, informování zaměstnanců o změnách souvisejících s problematikou školení, vydávání osvědčení a další.

Společnost CRDR, s. r. o. nabízí nejen základní povinné kurzy online:
•    Školení bezpečnosti práce – BOZP,
•    Školení požární ochrany – PO,
•    Školení řidičů,

ale také další kurzy pro zaměstnance ze všech pracovních odvětví:
•    První pomoc,
•    Práce ve výškách,
•    Práce ve skladu,
•    Obsluha manipulačního vozíku

a nově exkluzivně i
•    Kurz školení BOZP ve stavebnictví.

U společnosti CRDR lze objednat nejen jednotlivé kurzy od 50,- Kč/os/rok, ale i zvýhodněný balíček všech nabízených kurzů, a to za cenu nejvýše 200,- Kč/os/rok za kompletní balíček všech kurzů. Vy si jen zvolíte takové kurzy, které chcete svým zaměstnancům přidělit. Při větším počtu zaměstnanců jsou poskytovány množstevní slevy.

Více informací najdete na
http://www.skolenizamestnancu.cz