Uvnitř Evropy a po celém světě se staví další nové kapacitní komunikace – dálnice. Nové i stávající dálnice se pak vybavují moderními prvky, umožňujícími koordinaci dopravního proudu a zvýšení dopravní propustnosti. K tomuto účelu se čím dál častěji využívá systém liniového řízení dopravy, který vyhovuje nejnovějším trendům v oblasti dopravní telematiky a kterým lze v dnešní době zajistit bezpečný a spolehlivý provoz na kapacitních komunikacích.

Společnost AŽD Praha, která je již více než půl století výrobcem a dodavatelem řídicích, zabezpečovacích, informačních a telekomunikačních systémů a technologií pro kolejovou a silniční dopravu, se rovněž zabývá touto oblastí řízení. Je dodavatelem plně automatizovaného systému liniového řízení, jehož základem je dynamické řízení provozu v daném místě komunikace prostřednictvím proměnných dopravních značek (PDZ) a předávání doplňujících informací řidičům prostřednictvím zařízení pro provozní informace (ZPI). Systém umožňuje regulovat rychlost dopravního proudu v případě zvýšené hustoty provozu či zhoršených klimatických podmínek. Při nižší rychlosti se automaticky zkrátí rozestupy mezi jednotlivými vozidly, čímž dochází k zahuštění provozu a zvýšení kapacity dané komunikace. Vlivem plynulé bezpečné jízdy se i zahuštěný úsek projede rychleji.
Systém společnosti AŽD Praha pracuje plně automaticky na základě aktuálních dopravních dat snímaných vozidlovými detektory v celém vybavovaném úseku dálnice a dat meteorologických, které jsou zajišťovány meteohláskami osazenými senzory fyzikálních veličin. Data z meteohlásek se posílají ke zpracování do jednotlivých Gantry serverů, umístěných na každém portálu a odtud do řídicího centra systému.

Gantry server slouží jako mozek jednotlivých portálů s jejich příslušným vybavením. Pomocí vložených algoritmů vyhodnotí aktuální situaci a zobrazí optimální symboly na plnomaticových PDZ umístěných nad jednotlivými jízdními pruhy.
Další informace jsou řidičům poskytovány prostřednictvím ZPI umístěných na vybraných portálech. Tato zařízení jsou volně programovatelná. V klidovém režimu zobrazují většinou směrová návěstí. Při špatných klimatických podmínkách nebo komplikaci v silničním provozu může dispečer v ústředně reagovat zasláním potřebné změny zobrazení.

Gantry server pracuje autonomně a zároveň komunikuje s řídicím centrem. Na dispečerském centru jsou tak k dispozici data z detektorů a  přehledových kamer jednotlivých portálů. Dispečer má tak na dálku přehled o situaci v okolí všech portálů. V případě mimořádných událostí může zasahovat do činnosti řídicího systému. Může vyslat povel do ZPI na změnu textu nebo i upravit rychlostní limity na PDZ. Všechny jeho zásahy se automaticky ukládají do registru systému.

Pokud dispečer vyšle nestandardní příkaz, systém ho na tuto skutečnost automaticky upozorní a zabrání mu v postupu, který by mohl způsobit ohrožení provozu. Pouze v servisním režimu je možné manuálně ovládat zobrazení na příslušných proměnných tabulích a značkách. I tyto úkony jsou v systému evidované. Tím je plně zajištěna bezpečnost na úseku vybaveném technologií liniového řízení dopravy.

Zpracovala: Ing. Ivana Černá

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
tel.: 267 287 111, fax: 272 650 831
e-mail: info@azd.cz , www.azd.cz