Společnost Knauf je nadnárodní korporací, která provozuje více než 150 výrobních závodů ve zhruba 50 zemích světa. Jedná se o firmu patřící rodině Knauf, která je jejím jediným akcionářem. Celosvětově podnik zaměstnává 23 000 lidí a tvoří obrat 6 miliard eur.

Hlavním oborem podnikání je výroba stavebních hmot, zejména sádrokartonu a výrobků ze sádry, minerálních izolací, dále obor strojírenství, obor obalových materiálů a dobývání nerostných surovin.
Na konci roku 2009 byla představena velmi zajímavá řada produktů s názvem Knauf Tiefbau. Tuto produktovou řadu má ve společnosti Knauf na starosti pan Antonín Bartík, kterého jsme požádali o rozhovor.

Jakou funkci ve společnosti Knauf zastáváte a co je konkrétní náplní vaší práce?

Ve společnosti Knauf Praha spol. s r. o. zastávám funkci produktového manažera pro pozemní a dopravní stavby. Mou náplní práce je komplexní správa produktového portfolia skupiny výrobků Tiefbau tzn. kompletní zavedení produktů prioritně na trh v ČR a v rámci organizační skupiny Knauf Osteurope rovněž na tyto trhy. Komplexnost zavedení spočívá v celkové správě technické dokumentace, certifikacích, aktivní podpoře kolegů na všech stupních obchodních oddělení a velmi úzké spolupráci s výrobními závody, kde se jednotlivé výrobky produkují a dovážejí k centrální distribuci do Prahy.  

Mohl byste představit blíže řadu produktů Knauf Tiefbau? K čemu slouží a jakou problematiku řeší?

Produktová řada Knauf Tiefbau je řadou produktů určených pro sanace a opary betonových a železobetonových konstrukcí všeho druhu. Celá řada vychází z přísných regulí EN 1504 a je doplněna o množství zkušebních protokolů vyhotovených na základě specifických požadavků některých českých institucí, investorů a odborných sdružení. Rovněž jsou všechny produkty této řady posouzeny s ohledem na možnost zabudování do stavby v návaznosti na platný stavební zákon v ČR.
Celkově produktová řada řeší systematickou údržbu železobetonu jako celku se vším, co k této sofistikované a odborně profesionální skupině patří.

Jak je systém Tiefbau rozčleněn?

Systém Tiefbau je rozčleněn celkem do sedmi samostatných produktových řad:
Řada Knauf TS 100 - Minerální ochrana výztuže a adhezní můstek
Řada Knauf TS 200 - Hrubé reprofilační malty
Řada Knauf TS 300 - Jemné finální stěrky na cementové bázi
Řada Knauf TS 400 - Stříkané betony (torkrety)
Řada Knauf TS 500 - Speciální směsi pro rekonstrukce kanalizačních staveb
Řada Knauf TS 600 - Hrubé reprofilační malty na vodorovné pochozí plochy
Řada Knauf TS 700 - Finální nátěry na betonové a kovové povrchy

Jaké řešení nabízí Tiefbau v rámci dopravního stavitelství?

V rámci dopravního stavitelství nabízí produkty Tiefbau ucelené technické možnosti a materiálové sestavy pro komplexní řešení oprav železobetonových konstrukcí u tunelů, mostů a nejrůznějších odvodňovacích vodohospodářských objektů, které jsou nedílnou součástí všech infrastrukturních a hlavně silničních staveb.
V oblasti tunelových staveb jsme schopni nabídnout reprofilační systémy jak na bázi stříkaných betonů, tak i na bázi opravných hrubých reprofilačních malt. K těmto maltám neodmyslitelně patří také jemné cementové finální stěrky a jako třešnička na dortu jsou finální nátěry hlavně na epoxidové reakční vícesložkové bázi.
V oblasti mostních konstrukcí jde především o reprofilační malty kvalitativní kategorie PCC I; PCC II. K nim se řadí také finální stěrky s adhezními můstky a finální nátěry na vodo rozpouštědlové bázi silikon akrylátu.
V oblasti odvodňovacích systémů jde hlavně o retenční nádrže na srážkovou vodu a vodu z komunikací při zimní údržbě silnic. V této fázi se jedná o reprofilační malty schopné odolávat nejrůznější mineralogické kontaminaci, kde hrají hlavní roli ve vodě rozpustné soli a jejich degradující účinek na betonové plochy. Reprofilační malty jsou zde doplněny o finální vodotěsné vrchní nátěry na bázi rozpouštědlových silikon akrylátových emulzí.

Na jakých objektech se vám podařilo tento systém aplikovat?

Přes relativně krátkou dobu od uvedení materiálové řady na trh v ČR se podařilo již zrealizovat několik technicky náročných a systémově provázaných stavebních objektů různých rozsahů. Jde o celkem 3 rekonstrukce vodohospodářských nádrží, několik menších mostů na komunikacích II. a III. tříd, jeden velký mostní objekt dálničního typu, množství privátních bazénů a podílíme se i aktivně na budování doposud největšího tunelového komplexu v ČR a to tunelu Blanka.

Které řadíte k nejzajímavějším?

Mezi nejzajímavější doposud zrealizované stavby patří:
•    Komplexní rekonstrukce
ČOV Jince u Příbrami
•    Přehradní stěna záchytné nádrže
v Praze Lochkově
•    Rekonstrukce silážní jámy v Zákupech
•    Dálniční most v Mnichově Hradišti
•    Několik mostů nižších tříd
v severočeském kraji
•    Rekonstrukce dlážděných sběračů
dešťové vody v Kněževsi u Prahy

Zmínil jste největší současnou dopravní stavbu v republice, a to tunel Blanka. Jaký konkrétní produkt je na této stavbě použit?

Již rok a ještě minimálně do konce letošního léta se společnost Knauf aktivně účastní realizace nátěrových systémů v tunelovém komplexu Blanka v Praze. Zde jde o dodávku speciální vodouředitelné reakční epoxidové barvy Knauf TS 750.

Na jakých dalších současných realizacích se podílíte dodávkou materiálů Tiefbau?

Další stavbou je v této chvíli rekonstrukce mostu v Bohosticích u Příbrami, kde realizujeme komplexní plošnou rekonstrukci železobetonové nosné konstrukce mostu na silnici III. třídy.
Neméně zajímavým objektem je dálniční most u Příbrami, kde realizujeme dodávku speciálního antikorozního systému na ložiska mostních konstrukcí.

Jakým směrem plánujete rozšiřovat vaši činnost v souvislosti s Tiefbau do budoucna?

Celý tento rozhovor je prioritně zaměřen na trh v rámci ČR. Kromě této záležitosti spadá také k mé plné kompetenci rozvoj a nastavení odbytových cest Tiefbau na Slovensku. Tohle jsou v této chvíli mé pracovní priority.
Nicméně jsem se také zmínil o pracovní skupině Knauf Osteuropa. Zde jsou integrovány prakticky veškeré postkomunistické země bývalého východního bloku. Zde je rovněž společnost Knauf již v některých segmentech etablovaným hráčem na místním trhu a společným cílem je rozšířit tento segment hlavně směrem na východ od našich hranic. Tato expanze má svá specifická úskalí, neboť směřujeme do zemí, jež odděleně prochází soustavou společenských transformací a vývoj trhu tam není jednotný. V každém případě jakýmisi tahouny této skupiny se po našem boku stalo Bulharsko, pobaltské státy a Rakousko. Ostatní kolegové hlavně v Maďarsku, Rumunsku a bývalé Jugoslávii se rovněž velmi intenzivně snaží v rámci možností tamních trhů a mou pracovní povinností, ale také přáním, je jim být plně nápomocen, někdy i osobně, a vytvořit podmínky pro usnadnění jejich práce a přístupu k potřebným informacím a technologiím.
V posledním měsíci máme také za sebou již oficiální výměny informací a konzultace možností týkající se trhu v Ruské federaci. To je ovšem absolutně jiný svět co do velikosti a hlavně zvyklostí a myslím si, že je tento směr tématem minimálně na samostatný článek.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický