V kombinaci zvyšujícího se podílu zastavěného území a zpevněných ploch se některá města mohla potýkat s přetížením stokové sítě, záplavami nebo dehydratací půdy apod. Škody na soukromém i veřejném majetku nás varují před setrváním v tomto nepříznivém trendu.

Implementací Rámcové směrnice EU pro vodní politiku se Česká republika rozhodla přistupovat k vodě a vodnímu hospodářství s důrazem na zlepšení stávajícího stavu jednotlivých povodí. Mezi hlavní priority patří zejména dosažení dobrého ekologického a chemického stavu vodních útvarů (menší části povodí), udržitelné využívání vodních zdrojů a problematika výskytu povodní a sucha, změn klimatu. Stávající české předpisy, které se věnují vodnímu hospodářství resp. dešťové vodě doplní norma „ČSN 759010 - Vsakovací zařízení srážkových vod“ a již nyní se pracuje na odvětvové technické normě vodního hospodářství.

Nový projekt je v současnosti prezentován v řadě evropských zemí společností Wavin. Projekt, který detailně řeší hospodaření s dešťovou vodou, je nyní představen také v České republice.
Intesio – jak se toto systémové řešení nazývá, je výsledkem několikaletého sběru informací a zkušeností s procesy, které vyplývají z otázky „Jak správně dlouhodobě hospodařit s dešťovou vodou“.

V rámci koloběhu dešťové vody v krajině nebo v obci je potřeba dbát na požadavky vyplývající z přijaté legislativy na různých úrovních. Dešťovou vodu nelze dále považovat za něco zatěžujícího, ale je potřeba s ní aktivně počítat ve všech oblastech fungování občanské společnosti.

Celostní přístup k dešťové vodě je právě v projektu Intesio realizován. Wavin tímto nabízí inovativní řešení pro dlouhodobé hospodaření s dešťovou vodou. Hlavní části systému Intesio jsou
•    zachycení
•    transport
•    filtrace
•    zasakování a retence
•    regulace odtoku

Pro každou „funkcionalitu“ jsou vybrány prvky z širokého portfolia výrobků firmy ­Wavin. Jednotlivé systémy jsou v rámci týmu Wavin - Intesio analyzovány a pomocí speciálních softwarů je hledáno ekologické a ekonomicky smysluplné řešení pro konkrétní situaci. Pro jednotlivé uvažované systémy je možné zpracovat statické posouzení.
Systémová řešení Wavin – Intesio jsou dlouhodobě spolehlivá a bezpečná. Na systémy navržené, kalkulované a odborně instalované (za přítomnosti zástupce firmy) poskytujeme nadstandardní záruku 15 let, která přesahuje obvyklé standardy. Podrobné podmínky dosažení prodloužení záruky jsou k dispozici u zástupců týmu Intesio.

Zachycení dešťové vody
V této části celého systému jde o zachycení dešťové vody na střeše nebo na zpevněné ploše. Pro větší plochy střech nabízíme systém podtlakového odvodnění střech (Wavin Quick ­Stream), jehož předností je vysoká kapacita při nižší materiálové náročnosti oproti tradičnímu gravitačnímu systému. Pro zpevněné plochy je to široká nabídka uličních vpustí pro různé druhy zatížení.
K zachycení - drenážování dešťové vody můžeme využít perforované potrubí korugované konstrukce Wavin X-Stream Perfor.

Transport dešťové vody
Systém potrubí Wavin X-Stream a široká paleta šachtových den Tegra (Tegra 425, Tegra 600 a Tegra 1000) s výkyvnými hrdly nabízí v této kategorii léty osvědčenou kvalitu nejen pro dešťové vody. Zejména patentovaná konstrukce šachtové roury, která fixuje šachtu a zabraňuje poškozování vozovky dodatečnými pohyby během klimatických výkyvů.

Filtrace dešťové vody
Kromě tradičních filtrů na bázi filtrační síťoviny a mřížek v této kategorii Wavin nabízí nový filtrační prvek s vysokou účinností. ­Wavin ­Certaro je hydrodynamický separátor, který díky své konstrukci umožňuje oddělovat částice od 75 µm. Funkční prvek separátoru je instalován do konstrukce (skruže) šachtového systému ­Tegra 1000, ze kterého je složena celá sestava filtru.

Zasakování a retence dešťové vody
Pro zasakování dešťových vod můžeme využít akumulační boxy Wavin Azura nebo Wavin Q-bic, které vyskládáme do požadovaného objemu dle klimatických a hydrogeologických podmínek. Z těchto sestav se voda postupně zasakuje do okolního horninového prostředí. Obdobným způsobem, ale při použití hydroizolačního souvrství, můžeme vytvářet retenční nádrže s postupným vypouštěním do navazujícího kanalizačního systému nebo vodoteče. Systém Wavin Q-bic díky své konstrukci dvou vzájemně propojených revizních tunelů umožňuje osazení revizní šachty přímo na systém. Tímto krokem se významně prodlužuje životnost celého systému.

Při vhodných geologických podmínkách a místní situaci je možné pro zasakování dešťové vody také použít prvky perforovaného korugovaného potrubí (až do DN 600) s geotextilním rukávem Wavin X-StreamGT Perfor, který umožňuje zasakovat dešťovou vodu již po trase dešťové kanalizace.

Regulace odtoku
Kromě základního způsobu regulace - menším průtočným profilem (hydrostatickým výpočtem) je možné použít také vírové ventily. Systém Wavin Corso nabízí širokou škálu různých typu regulátorů pro individuální požadavky.

Společnost WAVIN OSMA s.r.o. tak na českém trhu nabízí jedinečný způsob komplexního řešení hospodaření s dešťovou vodou. Systém Intesio, jehož části jsou dnes využívány ve více než 20 evropských zemích, tak přináší ulehčení i pro stavební společnosti v České republice.

WAVIN OSMA s.r.o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
tel.: 596 136 295, fax: 536 136 301
info@wavin-osma.cz, www.wavin-osma.cz