Cílem snažení týmu SOLAR PUMP je zajistit kreativní, ekonomicky dosažitelné, pro velkou většinu dostupné, komplexní využití ověřené a dlouhodobě provozovatelné technologie na získávání, čerpání a přepravu vody (při aplikaci v systému včetně patřičné akumulace) všude tam, kde je k dispozici dopad slunečního záření bez nutnosti napojení na centrální zdroje elektřiny a bez primární nutnosti použití fosilních, nebo jiných „neobnovitelných“ zdrojů.

Projekt SOLAR PUMP je založen na principu smysluplného využití fotovoltaické technologie k čerpání vody přímo ze sluneční energie. Tento originálně vyvinutý systém se odlišuje od ostatních fotovoltaických systémů tím, že nepotřebuje invertory (měniče na střídavý proud) nebo bateriovou základnu a ani čerpadla nepotřebují nákladné frekvenční měniče pro jejich řízení. Všechny tyto nákladné mezičlánky se podařilo odstranit.

„Vyvinuli a patentovali jsme revoluční řešení, kde stejnosměrný proud s proměnným napětím (dle vysoce proměnné intenzity slunečního záření) dokážeme naším řídícím systémem „zvládnout“ a přes speciálně vyvinuté stejnosměrné motory převést na patřičný „kroutící“ moment pro čerpadla. „Zvládli jsme jak výkyvy v příkonu v dlouhé periodě (za zatažených „tmavých“ dnů), tak i „rázy“, kdy v plně jasném dni přijde okamžitě tmavý mrak, jednak změnou otáček motoru, tak i postupným logickým odpínáním jednotlivých motorů (čerpadel) a jejich připojováním při nárůstu příkonu od FVE panelu,“ komentuje řešení pan Miloš Schubert z firmy WST. „Systém SOLAR PUMP je unikátní i v tom, že je investičně velmi dostupný, ale také velmi jednoduchý na údržbu a provoz i tam, kde není k dispozici erudovaný personál, například v chudých afrických státech, kde stav vzdělanosti je na jiné úrovni než u nás v Evropě,“ dodává Ing. Ondřej Kincl ze společnosti LK Pumpservice.

Projekt „Čerpání vody ze slunce“, který přihlásila společnost WST, dokonce zvítězil v prestižní soutěži pořádané Business ­Leaders Forum Prince Charlese. Již 20. prestižní Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2011 předal ministr Tomáš Chalupa. Soutěž je jedním z nejdůležitějších ocenění pro instituce, neziskové organizace a firmy za projekty na ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a bezpečnost práce. Systém ­SOLAR PUMP byl dále nominován do evropské ceny EBAE 2012.

Příklady využití systému SOLAR PUMP:

-    čerpání pitné vody v odlehlých oblastech (bez elektro a vodo infrastruktury),
-    zásobování pitné vody v krizových oblastech a krizových situacích,
-    úspory nákladů a efektivita provozování vodovodů a kanalizací v rozvinutém světě,
-    s patřičnou akumulací vody, zajištění přístupu k pitné vodě v rozvojových zemích bez nutnosti budování extrémně drahé el. a vodo infrastruktury („zdraví pro Afriku“),
-    zavlažování na polích bez přípojky elektřiny či agregátu („potraviny pro Afriku“),
-    paralelní systém vedoucí ke snížení spotřeby elektřiny,
-    zavlažování golfových hřišť,
-    provoz kalových čerpadel, čištění vody,
-    variabilní výkon dle potřeby,
-    bezobslužný provoz,
-    extrémně dlouhá životnost.

První realizace již v provozu!
Proveditelnost uvedeného systému byla v praxi realizována na tlakové čerpací stanici pitné vody společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., jakožto progresivního provozovatele, ve spolupráci firem WST a LK Pumpservice – předního dodavatele čerpacích systémů. Společně tvoříme tzv. Team SOLAR PUMP. V roce 2010 dokončená čerpací stanice má instalovaný výkon 3 x 22 kW, je nastavena jako primární zdroj čerpání pitné vody a tlačí tuto do vodojemu (akumulace). Dosahovaný max. tlak je 1,2 MPa a průtok vody v maximu cca 33 l/s.

Stanice je zásobována výhradně sluneční energií pomocí fotovoltaických článků a je ryze ostrovní, bez použití bateriových záložních zdrojů, či externího napojení na centrální zdroj elektřiny. Celé zařízení je regulováno originální řídící jednotkou, která je provozována bez externího zdroje a umožňuje obsluze na dotykovém displeji řídit výkon jednotlivých čerpadel, jejich časové zapínání a sledování okamžitého výkonu.

Výkonnost systému je závislá na slunečním osvitu, a proto se v případě dlouhodobě nedostatečného záření (osvitu) využívá jako sekundárního zdroje klasické zařízení stávající. Celé FVE zařízení je měřeno příslušným cejchovaným měřidlem spotřebované a vyrobené elektrické energie na vstupu ze solární části a na výstupu - čerpané vodě v jednotkách tlaku a průtoku. Vše je monitorováno a vyhodnocováno v příslušném řídícím systému s dálkovým přenosem dat. Vyřazením střídačů, baterií a frekvenčních měničů z procesu instalace bylo docíleno výborného poměru investovaných prostředků a přepravené vody.

Zhodnocení a přínosy
Na realizovaném systému čerpání vody se podařilo ověřit efektivitu systému v reálné průmyslové praxi, přičemž byla splněna veškerá bezpečnostní a hygienická opatření. Potvrdilo se, že systém SOLAR PUMP je využitelný všude, a to i v místech bez jakéhokoli externího zdroje elektřiny. Produkt lze aplikovat po celém světě a právě tam se bude upírat pozornost sdružení firem WTS a LK Pumpservice.

„Právě navazujeme kontakty s UNESCO, UNICEF, EU a mnoha dalšími programy pro rozvojový svět, neboť máme produkt, který dokáže neuvěřitelné služby za obrovských úspor a realizace i v místech, kde by jinak služby sanitace (pitná voda, odpadní vody) byly zcela nemyslitelné,“ shrnují současné snažení pánové Schubert a Kincl.

Ekonomickým přínosem je možnost exportu zařízení do celého světa, podpora rozvojových projektů v zemích třetího světa a podpora zúrodnění vyschlých ploch např. v Africe. Veřejným přínosem v rozvinutých zemích jsou ekonomické úspory a samozřejmě nulové emise skleníkových plynů, dlouhá životnost zařízení (cca 35 let), minimální náklady na údržbu, provozovatelnost i v jednoduchém provedení bez řídící jednotky.

Další velký rozměr je bezpečnostní. Například po velkých živelných pohromách (povodně, zemětřesení, válečné konflikty atd.) je možné systém velmi rychle nasadit v oblastech takto zasažených (zničená hlavní infrastruktura) a zabránit např. šíření nemocí z důvodu nedostatečné hygieny, tedy nedostatku jak užitkové tak pitné vody. Systém lze nasadit i na čerpání splaškové vody a kanalizace.

Ekonomická návratnost  (příklad v rozvinutém světě)
Na úvod je nutné podotknout, že základním parametrem čistě ekonomické návratnosti v rozvinutém světě je hodnota energie na místě instalace. Ta je přirozeně rozdílná a nemalou roli hraje též aplikovatelnost i v místech ne­existence možnosti připojení na dodavatele elektřiny. V našem případě jsme použili prostou návratnost investice „bez započtení zelených bonusů“ vyplácených na základě zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Systém SOLAR PUMP zahrnuje originální patentované řešení, které nabízí komplexní využití v oblasti vodohospodářství, zemědělství, bezpečnosti, při živelných pohromách i v dalších oborech. Finanční udržitelnost a přínos pro obyvatelstvo je enormní. Pro podnikatelské subjekty nabízí systém výrazné úspory a základnu pro další návazné investice jak ve vodárenských, tak navazujících odvětvích. O patentovaný systém již projevila vážný zájem VEOLIA CZ pro své vybrané vodárenské objekty.

LK Pumpservice, spol. s r. o.
Kolbenova 898/11, 190 02  Praha 9-Vysočany
tel.: 266 032 209, fax: 266 032 217
e-mail: lkpump@lkpump.cz, www.lkpumpservice.cz