Slovo energie je v poslední době skloňováno snad ve všech pádech. Důvod je prostý. Patrně žádná lidská či výrobní činnost se bez ní nedokáže obejít, její cena i spotřeba rostou a někdy se zdá, že stejně jako fotbalu, její výrobě každý rozumí. Avšak málokdo si již uvědomuje, že za samozřejmostí, se kterou denně rozsvěcíme světlo ve svých příbytcích či využíváme nejeden domácí spotřebič, stojí usilovná práce mnoha lidí. Týmů odborníků zasvěcených tomuto náročnému oboru – energetice.

Specifickou činností je v tomto ohledu jak sestavení projektové dokumentace, tak i samotná výstavba energetických celků, jejich provoz i opravy. Firmou, která dokáže na tomto poli nabídnout zákazníkům komplexní servis, je společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. S jejím generálním ředitelem, panem Ing. Danielem Jiřičkou, jsme měli možnost před několika málo dny hovořit o aktuálním dění ve společnosti.

Jaké jsou hlavní specializace činností ŠKODA PRAHA Invest?
Značka ŠKODA  s okřídleným šípem ve znaku je známa po celém světě díky spolehlivým produktům v širokém sortimentu strojírenského průmyslu. Hrdým nositelem této značky jsme i my, tedy společnost ŠKODA PRAHA Invest, pokračovatel šedesátileté tradice společnosti ŠKODA PRAHA na poli velké elektroenergetiky.

Ve své činnosti se specializujeme především na projektování energetických děl a jejich následné dodávky v roli generálního dodavatele. Samotné komponenty nevyrábíme, jsme samozřejmě závislí na desítkách kvalitních a kvalifikovaných dodavatelů. Naší prací je řídit je na stavbě, koordinovat jednotlivé dodávky, aby dohromady vytvořily složité zařízení, které ve finále předáme zákazníkovi do užívání. Samozřejmostí je, že klademe velký důraz na kvalitu díla až po jeho uvedení do samotného provozu, což je stěžejní pro jeho budoucí bezchybnou funkci. Největší část našeho 550hlavého týmu proto tvoří inženýři, projektanti, šéfové stavby, kontroloři a tzv. „najížděči“. Udržet odbornost a vysokou erudovanost tohoto specifického týmu je pro naše podnikání klíčové.

Jaké je postavení ŠKODA PRAHA Invest v oblasti projektových a dodavatelských činností na území České republiky?
Již jsem předeslal, naše historie si vine od roku 1953, kdy byl založen Energostroj, předchůdce společnosti ŠKODA PRAHA, který se v koncernu ŠKODA specializoval na dodávky systémů pro výrobu elektrické energie. Tím byla v tehdejším Československu do značné míry dána naše pozice stavitele elektráren. Postavili jsme všechny české a slovenské jaderné elektrárny. Rovněž celé portfolio klasických, tedy uhelných, zdrojů na tomto území pochází z naší dílny. Na konci minulého tisíciletí nicméně došlo k regresu pozice ŠKODA PRAHA na trhu. Ubylo zakázek, energetika byla zrovna ve své pravidelné fázi, kdy se neinvestuje do nových zdrojů ani do větších rekonstrukcí.

Po tomto útlumovém období se významným přelomem v naší historii stal rok 2005, ve kterém vznikla společnost ŠKODA PRAHA Invest a stali jsme se součástí Skupiny ČEZ, jednoho z desítky největších energetických koncernů v Evropě. Ne náhodou se v témže roce za naší významné účasti rozeběhl ambiciózní program rozsáhlé obnovy kapacit výrobního portfolia Skupiny ČEZ v České republice. Do programu, jehož primární cíle jsou náhrada dožívajících elektrárenských bloků, využití daných rezerv uhlí, diverzifikace zdrojů a snížení emisní zátěže, jsou zařazeny čtyři projekty s celkovými investičními náklady převyšujícími 4 mld. €. Na všech těchto projektech plní ŠKODA PRAHA Invest roli generálního dodavatele.

Nebudu zastírat, že právě tento rozsáhlý investiční program nám umožnil vrátit se znovu do pozice největšího českého projekčního centra zaměřeného na energetiku a rovněž jediného plně odborně saturovaného generálního dodavatele energetických celků na našem území.

Jaké nosné projekty vaše společnost v oblasti energetiky realizovala v minulém období?
ŠKODA PRAHA Invest, resp. její předchůdkyně ŠKODA PRAHA, se již od svého založení, obvykle v roli generálního dodavatele, podílela na výstavbě desítek elektráren ve dvaceti pěti zemích po celém světe. Klasické elektrárny na fosilní paliva, elektrárny kombinovaného paroplynového cyklu, jaderné elektrárny a v poslední době i menší obnovitelné zdroje, to vše o celkové instalované kapacitě dosahující 40 000 MW elektrického výkonu. Naše působnost pokrývá všechny kontinenty, s výjimkou Austrálie, celkem máme reference ve 25 zemích světa.

Již jsem zmínil, jako generální dodavatel technologie jsme se podíleli na výstavbě všech českých a slovenských jaderných elektráren. Spolu s generálním projektantem a generálním dodavatelem stavby jsme vytvářeli základní dodavatelský model. Zajišťovali jsme technologické dodávky přes primární okruh, strojovnu, vedlejší objekty až po vyvedení výkonu. Jako generální dodavatel jsme dopracovali úvodní projekt elektrárny pro naše podmínky a sestavili vždy optimální dodavatelský model složený zejména z českých a slovenských firem.

Z dalších významných českých uhelných zdrojů, které jsme postavili, jmenujme za všechny Ledvice, Počerady, Prunéřov, Tušimice, Mělník, Hodonín či Komořany, ze zahraničních pak například nedávno instalované paroplynové zdroje v Egyptě El Kureimat a New Talkha, v Číně Shen Tou, Afsin Elbistan či Soma v Turecku a mnohé další.

Jaké projekty realizujete nyní?
Primárně jsou to již uvedené projekty obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ v České republice, jejichž jsme generálním dodavatelem. Jde o:
Komplexní obnovu Elektrárny Tušimice II, kdy součástí celkové rekonstrukce čtyř původních bloků o výkonu 200 MW je dodávka prakticky všech rozhodujících provozních souborů a rozsáhlá sanace původních stavebních konstrukcí. Složitost celého díla je umocněna skutečností, že montáž probíhá ve dvou etapách tak, aby vždy dva bloky zůstaly v provozu. ŠKODA PRAHA Invest se s touto výzvou dosud úspěšně vyrovnala a právě probíhající uvádění do provozu bude v následujících měsících završeno uvedením do komerčního provozu.

Dále o Komplexní obnovu Elektrárny Prunéřov II, kdy projekty Tušimice a Prunéřov lze považovat za sesterské nejen díky malé geografické vzdálenosti, spalování uhlí ze stejného dolu, ale zejména kvůli charakteru obou projektů. Zjednodušeně řečeno, stejně jako projekt Tušimice i projekt Prunéřov představuje prakticky novou elektrárnu v původních stavebních konstrukcích. Projekt sestávající ze tří bloků o jednotkovém výkonu 250 MW prochází projektovou přípravou a legislativním a povolovacím řízením.

V duchu trendu využívání nejlepších dostupných technologií pak stavíme nový zdroj v Elektrárně Ledvice, který je navržen jako nadkritický blok o výkonu 660 MW spalující hnědé uhlí z přilehlého dolu. Přestože blok je umístěn do areálu původní elektrárny v Ledvicích, jedná se v tomto případě, na rozdíl od Tušimic a Prunéřova, o zcela novou instalaci bez využití původních stavebních objektů a technologií. Tomu odpovídá i akcent na využití moderních a přitom spolehlivých technologií počínaje vstupy (zauhlování, chemická úpravna vody), přes hlavní provozní soubory (kotelna, strojovna, elektročást, řídící systém), až po výstupy (čištění spalin, vyvedení výkonu). V montážní špičce počet pracovníků na staveništi dosáhne čísla 1 500.

Posledním a rovněž nejmladším z uvedeného investičního programu je projekt nového paroplynového cyklu v Elektrárně Počerady. Počeradský paroplyn o celkovém výkonu 840 MW v konfiguraci multishaft se dvěma plynovými turbínami, dvěma kotli na odpadní teplo (HRSG) a jednou parní turbínou bude největší instalací svého druhu v České republice. Nutná podmínka pro zahájení díla, stavební povolení, byla naplněna v březnu letošního roku a hned poté byly zahájeny práce na stavbě.

Jaké zdroje dle vašeho názoru budou vyrábět elektřinu v budoucnu?
My se hodně kromě klasické energetiky zaměřujeme na jaderné zdroje. Dnes v jaderné energetice realizujeme především projekty modernizace a zvyšování výkonů. Naše současná nejdůležitější jaderná zakázka je Využití projektových rezerv Jaderné elektrárny Dukovany. Smlouva na tuto rozsáhlou akci byla uzavřena koncem roku 2006, vlastní realizace začala po pečlivé přípravě v roce 2009 modernizací 3. bloku, v závěru roku 2010 proběhla úspěšná realizace na 4. bloku. V letošním roce bude následovat 1. blok a akce bude zakončena v roce 2012 modernizací 2. bloku. Jedná se o soubor projektů, po jejichž ukončení v roce 2012 bude celkový výkon elektrárny zvýšen na 2 000 MW. Projekt navazuje na zvýšení tepelného výkonu reaktoru o pět procent. Modernizace navíc směřuje k prodloužení životnosti této jaderné elektrárny.
Naše budoucí ambice pak směřujeme především k účasti na výstavbě 3. a 4. bloku v Jaderné elektrárně Temelín. Jednáme se všemi uchazeči o potenciálních oblastech využití našich dodávek a služeb. S ohledem na naši odbornost a zkušenosti nás zajímají především části díla, jako je strojovna a vyvedení výkonu, vedlejší objekty a další služby související zejména s přípravou staveniště, řízením prací na stavbě a zajištěním kvality, zajištění porovnání standardního designu vůči české legislativě a také oblast uvádění do provozu.

Jsme totiž přesvědčeni, že jaderná energetika musí i nadále zůstat významnou součástí energetického mixu České republiky, kdy s postupným ukončováním provozu uhelných elektráren v příštích desetiletích její význam bude vzrůstat. Jaderná energetika má všechny předpoklady, aby díky vysoké spolehlivosti dodávek elektřiny a příznivé ceně pomohla v blížícím se období růstu cen a snižujících se zdrojů uhlí a ropy udržet stabilní sociální a podnikatelské prostředí v České republice.

Bez významu samozřejmě nejsou ani obnovitelné zdroje energie, jako nezastupitelný článek v energetickém mixu. Všichni však víme, že pole jejich působnosti je v Čechách značně limitováno. ŠKODA PRAHA Invest nicméně podporuje rozvoj těchto zdrojů a je aktivní též ve výstavbě větrných či solárních zdrojů.

Jaké jsou možnosti rozšíření vašich aktivit na zahraničních trzích?
Chceme se primárně uplatnit jako zkušený a schopný inženýrský subjekt. Naše aktuální obchodní aktivity směřují primárně k dodávkám inženýrských a projekčních kapacit na území např. Polska, Gruzie, Ruska, Turecka. Myslíme si, že je ideální v těchto projektech využít naše aktuální zkušenosti generálního projektanta a generálního dodavatele, takže jsme zákazníkovi schopni nabídnout maximálně efektivní projekční řešení budoucího výrobního zdroje a tedy maximální zhodnocení jeho investice. V této oblasti nabízíme produkty Architect Engineer, Design Engineer a Owners` Engineer a zaznamenáváme o ně zájem ze strany zákazníků. V srpnu jsme například zakontrahovali inženýrskou dodávku pro projekt ­Tkibuli v Gruzii.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí

Ivo Románek

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 1444/2, Praha 4
tel.: 211 045 300
e-mail: info@spinvest.cz, www.spinvest.cz