V současné době je ideální příležitost pro zajištění vyššího komfortu bydlení. S poklesem stavební výroby poklesly i ceny stavebních prací a úroky poskytovatelů úvěrů jsou také na dlouhodobém minimu.
PD jsou typickým příkladem velkého plýtvání energií. Nejvíce účinným opatřením pro snížení energetické náročnosti PD je jeho celkové zateplení. Pod pojmem celkové zateplení se myslí nejen zateplení obvodového pláště, ale i zateplení střechy, sklepních prostor, suterénu a výměna starých otvorových výplní. Tyto úpravy mají za důsledek snížení energetické náročnosti o 30-50 %.

Kromě energetických úspor prodlužuje kontaktní zateplení zásadním způsobem i životnost PD. Právě zamezení velkých výkyvů teplot obvodového pláště vede ke snížení dilatačních změn při roztahování a smršťování těchto konstrukcí. Dlouhodobé působení teplotních výkyvů a koroze výztuže způsobená zatékáním srážkové vody do neošetřených spár panelů jsou nejčastějšími příčinami statických poruch a praskání obvodových stěn. Nezanedbatelný přínos mají tato opatření samozřejmě i na zlepšení klimatu v interiéru (o výrazném snížení pravděpodobnosti vzniku plísní na vnitřním líci obvodových stěn PD už bylo napsáno mnoho).

Zvláštnosti při zateplování PD spočívají především v odlišnosti konstrukčních systémů panelových domů ve srovnání s konstrukcemi ze zdících materiálů a monolitických betonů.

Podklad (vnější povrch obvodového pláště) zateplovaného objektu musí být suchý, zbavený mastnoty a jiných nečistot, soudržný a přilnavý ke zbytku stavební konstrukce a současně musí splňovat i rovinnost nebo spíše míru nerovnosti podkladu. Nerovnosti povrchu PD jsou způsobeny nepřesností montáže, vlastními výrobními tolerancemi jednotlivých panelů, poškozením povrchu i tvarovými změnami způsobenými objemovými teplotními změnami. (Nerovnosti byly zjištěny i v řádu desítek milimetrů).

Plášť PD se vzhledem ke své konstrukci do určité míry chová dynamicky, přičemž se dynamika systému přenáší i na panely obvodového pláště, které nevytváří celistvou plochu, nýbrž plochu přerušovanou spárami mezi panely, které jsou ošetřeny různě u jednotlivých typů PD a v různé kvalitě. Na obvodovém plášti PD se tudíž nachází poměrně značná plocha, která vlastně není podkladem v pravém slova smyslu. Spáry mezi panely vytvářejí jakýsi blíže nedefinovaný prostor s nejasnými vlastnostmi z pohledu požadavků na podklad zateplovacího systému.

Řešením uvedených problémů plášťů panelových objektů, které jsou nosnou konstrukcí pro zateplovací systém (ETICS), spočívajícím v obnovení původní statické funkce panelů se musí zabývat především realizační projekt zateplení založený na stavebnětechnickém průzkumu (Vyhláška MMR č.137/1998 Sb.). Neradno je podcenit i ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, která určuje, kde je bezpodmínečně nutné použít zateplovací systém s minerální izolací, jako jsou požární pásy oddělující jednotlivé požární úseky, pata objektu ale také únikové cesty. Samozřejmostí pak musí být kvalitně provedené klempířské a zámečnické práce zamezující průniku vlhkosti ať již do panelu nebo do zateplovacího systému.
Vysoké nároky, které jsou na zateplovací systémy zvláště pro PD kladeny, zajišťuje kontaktní zateplovací systém EKO-STZ z EKOLAKu. Důkazem kvality a oblíbenosti zateplovacího systému EKO-STZ jsou téměř dvacetileté zkušenosti a tisíce nejrůznějších realizací pod značkou EKOLAKu. Nosným programem firmy EKOLAK je výroba a kompletace kontaktních certifikovaných zateplovacích systémů. Tyto jsou dodávány s izolantem z fasádního polystyrenu s označením EKO-STZ P a s minerálním izolantem pod označením EKO-STZ M. Oba systémy obstály v náročných zkouškách podle předpisu ETAG 004, a získaly tak Evropské technické schválení (ETA). Zateplovací systémy jsou dodávány v širokém spektru vzhledů, zrnitostí a pojivových bází. Jsou to systémy, jejichž cílem je nejen snížení energetické náročnosti budov a vizuální zatraktivnění, ale také účinná ochrana pláště budov proti nejrůznějším vnějším vlivům.

V rámci fúze společností COLORLAK, a.s a EKOLAK s.r.o. dochází k sjednocování procesů a činností. Pro zákazníky bude v této chvíli nejpatrnější změnou zavádění nového tónovacího systému, který jsme nazvali TÓNOVACÍ SYSTÉM COLORLAK (TSCL). Tento vychází z dosud používaného tónovacího systému společnosti EKOLAK a navazuje rovněž na zkušenosti, které má a.s. COLORLAK s průmyslovým tónováním špičkových druhů nátěrových hmot v jiných tónovacích systémech i při zakázkové výrobě na průmyslovém tónovacím automatu (PTA).
TÓNOVACÍ SYSTÉM COLORLAK proto zahrnuje dvě řady tónovaných výrobků. To umožňuje zákazníkům zvolit si systém podle konkrétních potřeb:

DEKOR - dekorativní barvy pro použití zejména ve stavebnictví a pro individuální aplikace. DEKOR umožňuje tónování malířských interiérových a fasádních barev a omítkovin známých ze sortimentu EKOLAKu a také vybrané syntetické a vodouředitelné barvy a lazury ze sortimentu COLORLAKu. Celkem se jedná o 24 tónovaných výrobků.

PROFI - špičkové nátěrové (rozpouštědlové) hmoty pro průmyslové aplikace. Základní nabídka sestává z 8 nátěrových hmot, kde 5 výrobků je ze skupiny syntetických a epoxidových a 3 jsou 2k PUR.

Co říci na závěr? Přestože se v době projektování a realizace panelových domů předpokládalo, že tento typ výstavby bude pouze dočasný, dnes víme, že značná část populace jej bude využívat ještě dlouhá desetiletí. Proto nejen z hlediska zvyšování cen energií, ale vůbec kvůli celkové udržitelnosti, je nutno o tyto domy dostatečně pečovat. Zateplení, jako asi nejpodstatnější část regenerace panelových domů, k tomu přispívá zásadní měrou. Odpověď na otázku zda zateplit či ne, zní jednoznačně: Ano! A to i přesto, že je v současnosti pozastaveno přijímání žádostí, doufejme, že pouze dočasně, nejznámějšími dotačními tituly Zelená úsporám i Nový panel. Stavebníkům však klademe na srdce, aby tak činili pouze na základě kvalitního projektu, aby si správně zvolili realizační firmu, která disponuje personálem proškoleným od dodavatele certifikovaného materiálu, jakým firma COLORLAK i na poli stavebních materiálů bezesporu je.

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
e-mail: info@colorlak.cz, www.colorlak.cz