Její činnost zahrnuje injektáže a utěsnění trhlin s pomocí speciálních epoxidových a polyuretanových směsí s cílem obnovy celistvosti betonu, zastavení a zamezení dalšího rozvoje koroze armatury železobetonových konstrukcí pomocí opracování jejich povrchu migračními inhibitory koroze oceli a nanesení speciálního měniče rzi na obnaženou armaturu.

Další oblastí, kterou se firma zabývá, je zvyšování odolnosti betonu proti vodě speciálními penetračními materiály, renovacemi a opravami poškození betonu (dutin, odloupnutí ochranné vrstvy) s pomocí polymercementových směsí s vysokou přilnavostí ke starému betonu, odolností proti vodě, mrazu a zvýšenou chemickou odolností.

K dalším aktivitám společnosti patří speciální sanace betonu, které se provádí nanášením vrstev zpevňujících strukturu betonu a zvyšujících chemickou odolnost proti negativním vlivům olejů a paliv, a vyztužování konstrukcí pomocí vnějšího armování z kompozitního materiálu na bázi látek z uhlíkových vláken.

K opravě betonových a železobetonových konstrukcí přistupujeme systémově
Oprava betonu a železobetonu představuje mnohostranný proces, který sestává z několika etap. V první řadě musíme provést důkladnou analýzu stavu stavby, přičemž je potřeba brát ohled také na umístění stavební konstrukce. Určíme příčiny narušení a následně jsme schopni navrhnout projektové řešení opravy. Velmi důležitým faktorem, na kterém závisí úspěch sanace, je výběr vhodných materiálů a technologií pro opravu. Jakmile jsme provedli výběr materiálu, následuje vlastní vykonání prací a poté kontrola kvality jejich realizace.

Jaké mohou být příčiny narušení betonu? Druhy narušení je možné rozdělit do následujících kategorií:
Mechanické vlivy – těmi se rozumí poškození např. údery, přetížením, nevhodnou polohou, výbuchy, vibracemi …
Chemické vlivy – celková reakce, agresivní látky (sírany, měkká voda, soli), biologické narušení …
Fyzikální vlivy – zde si můžeme představit např. cykly mrznutí/tání, teplotní vlivy, krystalizace solí, sesychání, eroze, opotřebení

Po určení příčin narušení provedeme výběr materiálu a technologie opravy. Technologii opravy volíme se zřetelem na následující faktory: možná omezení (přístup ke konstrukci, plán prací, počasí) resp. orientace konstrukce v prostoru. Základní podmínkou úspěšné opravy je slučitelnost pokládaného materiálu se starým betonem a s podmínkami využití. Dáváme přednost vysokopevnostním, rychle tuhnoucím, jednosložkovým materiálům na cementové bázi, protože mají stejné vlastnosti jako beton opravované plochy. Běžné cementové materiály se nedoporučuje používat. Problém je v sesychání čerstvého betonu nebo malty, které má za následek vznik trhlin nebo odloupnutí materiálu, a proto nejsou pro opravu vhodné. Kromě celistvosti a slučitelnosti se základem je nezbytné zabezpečit odolnost proti agresivním vlivům okolí. Na základě předchozích vět je možné určit požadavky na materiály pro opravu na cementové bázi:
•    nesesychání,
•    odolnost proti vzniku trhlin,
•    odolnost proti agresivním vlivům okolí,
•    snadné použití materiálu,
•    nárazuvzdornost.

O správnosti použitého systémového přístupu, vhodnosti zvolených technologií a materiálů nejlépe vypovídá několik zajímavých referencí, které společnost KOMPOZIT – BETON v uplynulé době provedla.

Systémy a technická řešení společnosti KOMPOZIT - BETON jsou denně konfrontovány s požadavky a přáním nejrůznějších uživatelů, v nejrůznějších provozních a klimatických podmínkách. V budovách různých typů a stavebních konstrukcí, podzemních nebo nadzemních, najdete speciální práce naší společnosti. Pro vykonávané stavební i speciální práce společnost disponuje veškerým vybavením, nezbytnou technikou a dopravními prostředky. Materiální základna společnosti se neustále rozšiřuje a zdokonaluje v souladu s rozšiřováním seznamu používaných nových technologií. Uvedené práce mohou být použity při opravách a rekonstrukcích širokého okruhu inženýrských objektů: přístavišť, nosných konstrukcí průmyslových budov, nádrží, bazénů, sklepů, podzemních garáží, vodárenských systémů a veřejných budov. Přitom dosahuje úspor ve snížení investic a běžných nákladů a také další úsporu ve snížení nákladů uživatelů díky tomu, že se objekt nepřestává využívat v době opravy.

S využitím materiálů společnosti KOMPOZIT – BETON
Ing. Jiří Zahradnický

KOMPOZIT-BETON s.r.o.
Karla IV. 92/1, 370 01 České Budějovice 1
mobil: 773 058 899
e-mail: info@kompozitbeton.cz, www.kompozitbeton.cz