Na klíčovém úseku mezi Střekovem a státní hranicí však nejsou přítomny žádné vzdouvací stavby a plavební podmínky jsou tak závislé na přízni počasí. Labská vodní cesta (E20) je přitom součástí transevropské dopravní sítě TEN-T.

Ve své moderní podobě je projekt PSD připravován od roku 1994. Odpůrci bylo vždy obecně namítáno, že je možné zlepšit plavební podmínky bez výstavby vzdouvacích objektů. Tyto návrhy však řada odborných studií shodně vyhodnotila jako nereálné. Stejně tak byl doložen význam vodní dopravy pro českou ekonomiku a její environmentální šetrnost. V roce 2010 byl tak poprvé v historii řešení problému zlepšení plavebních podmínek dolního Labe předložen koncept založený na principu win-win řešení.
Filozofie tohoto přístupu prosazovaného i na úrovni EU klade důraz na to, aby pozitivní vlivy připravovaných investičních celků (dopravní stavby, průmyslové komplexy apod.) směřovaly jak k podpoře účelu dané stavby, tak i ochrany přírody a životního prostředí obecně. V srpnu 2010 byla Ministerstvu životního prostředí ČR předána dokumentace EIA současné podoby projektu Plavební stupeň Děčín. Celkem bylo v rámci dokumentace EIA kriteriální analýzou vyhodnoceno na dvě desítky alternativních způsobů řešení. Nebylo však nalezeno žádné, které by bylo technicky proveditelné či z environmentálního hlediska alespoň srovnatelně šetrné, jako varianta 1B s názvem „Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními“.

Záměr je ve variantě 1B tvořen pohyblivým jezem šířky 3 x 40 m umístěným v ř. km 737,12 a zajišťujícím vzdutí na nominální hladině 124,50 m n. m. (při sezónním kolísání až +0,5 m). Na levém břehu je navržena plavební komora užitných rozměrů 200 x 24 m s horní a dolní rejdou a čekacími stáními. Součástí plavebního stupně je malá vodní elektrárna o výkonu 7,9 MW s průměrnou roční produkcí elektrické energie 46,9 GWh (odpovídající zhruba spotřebě poloviny domácností v Děčíně) a maximální hltností 250 m3/s.

Migrační prostupnost jezu je ve variantě 1B řešena nadstandardně. Je zajištěna pravobřežním akvatickým a terestrickým koridorem o délce téměř 500 m a šířce 30 m, vstupní galerií u vodní elektrárny, levobřežním technickým rybím přechodem a levobřežním terestrickým koridorem. Pravobřežní akvatický biokoridor je řešen jako by-pass s průtokem 10 m3/s, což odpovídá např. řece Ploučnici v Děčíně. Řešena je i poproudová migrace vodních živočichů, především úhoře říčního.
Jak již bylo uvedeno, projekt je koncipován v souladu s principem win-win. Proto obsahuje nejen rybí a terestrické přechody, ale doplňuje jej řada dalších zmírňujících a revitalizačních opatření. Plánovány jsou terénní výškové úpravy břehů Labe upravující jejich podobu do přirozenější podoby, výsadba autochtonních lužních i lučních porostů, vytvoření pláží vyhovujících druhům náplavů, vytvoření lagun a tůní. Vzhledem k tomu, že v podstatě celé vzdutí plavebního stupně se nachází v intravilánu Děčína, jsou navrženy i parkové úpravy.

V úseku toku pod plavebním stupněm budou cílové plavební hloubky dosaženy kombinací úpravy trasování plavební dráhy, prohrábky a výstavby koncentračních staveb. Cílem úprav je udržení současného režimu kolísání hladiny tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění biotopů na obou březích. Všechna tato opatření budou po realizaci záměru monitorována a bude probíhat jejich management, který bude v pravidelných cyklech vyhodnocován a případně upravován.

Díky rozsáhlým opatřením pro podporu životního prostředí je záměr Plavební stupeň Děčín coby dopravní stavba v našem prostředí zcela unikátní, přesto čelí neustálému silnému odporu ze strany ekologických aktivistů. Nyní je klíčové, aby proces EIA proběhl věcně. Profesionálním ekoaktivistům se totiž dosud dařilo pro ně typickými obstrukcemi a agresivní negativní kampaní protahovat proces přípravy projektu. Ten tak běží již sedmnáct let. Aktivity spojené s naplňováním požadavků aktivistů vyšly na miliony a zahájení realizace stavby bohužel stále není stanoveno.

Ing. Jan Bukovský Ph.D.
vedoucí oddělení rozvoje
Ředitelství vodních cest ČR
e-mail: bukovsky@rvccr.cz, www.rvccr.cz