Železniční trať je rovněž součástí vybraných tras dle TINA, TEN-T a také TERFN. Hlavním cílem modernizace je uvedení trati do souladu s technickými a technologicko-organizačními parametry dle dohody AGC a dohody AGTC.

Modernizace trasy E20 na území Polska probíhá již od roku 1994 a realizovaný projekt je fragmentem konsekvenčního plánu rekonstrukce a modernizace celého systému železniční dopravy. Tím přispívá k dosažení konkurenceschopnosti a atraktivity železniční dopravy oproti jiným druhům dopravy. To umožní další ekonomický rozvoj přepravy zboží a urychlí cestování na trase východ-západ i sever-jih a také zlepší propojení s trasou koridoru TEN procházejícím přes polské území. Pro dosažení komplexního požadovaného výsledku je potřeba uvést značnou část objektů uvedené trasy E20 do souladu s požadavky dohody AGC/AGTC a také podmínkami interoperability.

Charakteristika úseku železniční trati Siedlce-Terespol

Celá trasa Varšava-Terespol je koridorovou tratí, dvoukolejnou a elektrizovanou. Celá trasa je rozdělena na čtyři etapy (Loty), které představují modernizaci jednotlivých úseků:

Lot A - část - úsek Siedlce - Dziewule - Lukow
Lot B - část - úsek Lukow - Miedzyrzec Podlaski
Lot C - část - úsek Miedzyrzec Podlaski - Biala Podlaska
Lot D - část - úsek Biala Podlaska - Chotylow - Terespol - hranice PL

Délka modernizovaného úseku Siedlce-Terespol je 102,5 km. Délka modernizovaného úseku LOT "B” Lukow - Miedzyrzec Podlaski představuje 24,2 km. Na trase úseku se nacházejí tyto dopravny a stanice: Stanice Lukow (realizace v II. etapě), p.o. Lukow Zapowiednik, p.o. Matysy, Stanice Szaniawy (przebudowana na p.o.), p.o. Brzozowica, p.o. Misie, Stanice Miedzyrzec Podlaski (realizace v II. etapě).

Ve stávajícím stavu je maximální traťová rychlost na celém úseku Siedlce-Terespol 120 km/h na 35 úsecích snížená z důvodu špatného technického stavu. Trasa je v úseku vedena v "dlouhé" přímé proložené třemi oblouky. Křivost stávajících oblouků není limitní pro dosažení požadované rychlosti vmax = 160 km/h. Na úseku Lukow - Miedzyrzec Podlaski se nachází 11 umělých staveb, z toho je 1 mostní objekt a 10 propustků pod železniční tratí. Jeden propustek byl přestaven na most podle požadavků stanoviska úřadu pro životní prostředí (trasa průchodu pro lesní zvěř). Všechny propustky a most byly přestavěny.

V úseku bylo rovněž 28 přejezdů; modernizace trati jich 11 zrušila. Všechny přejezdy byly doplněny o požadovaný stupeň zabezpečovacího zařízení. Stavba byla postavena systémem "projektuj a postav". Doba realizace stavby, včetně zpracování projektové dokumentace, podle níž vznikla, byla stanovena na dva roky, tj. 09/2007 - 08/2009.

Modernizace řešeného úseku je prováděna ve dvou pracovních etapách.
I. etapa - stavba projekčně zajišťována SUDOP PRAHA a.s.
znamenala celkovou modernizaci infrastruktury včetně mezilehlých stanic a představovala:

- modernizaci kolejiště - železniční svršek, žel. spodek a odvodnění,
- přestavbu nástupišť,
- přestavbu a opravu mostních objektů a propustků,
- přestavbu nebo likvidaci přejezdů; zrušené přejezdy jsou nahrazeny nově vybudovanými objízdnými silnicemi,
- modernizaci stávajících zabezpečovacího zařízení,
- modernizaci trakčního vedení,
- modernizaci sdělovacího zařízení a zařízení elektro.

Závazkem SUDOP PRAHA a.s. vůči konsorciu dodavatelů bylo zajištění projektové dokumentace. To představovalo zajištění projektových prací a jednotlivých stupňů PD. Pro zpracování části projektové dokumentace jsme využili subdodávky ucelených částí od polských projektantů a místních projekčních firem. Projednání dokumentace se zástupci investora jsme zvládli i díky vstřícnému přístupu a spolupráci se zhotoviteli stavby, se kterými jsme byli ve sdružení. Návrhy technického řešení byly totiž vždy podrobně projednávány právě se zástupci zhotovitelských firem a následně skoro bezproblémově projednány i s investorem.

Ve II. etapě bude provedena kompletní modernizace počáteční, resp. koncové stanice Luków a Miedzyrzec Podlaski. Na celém úseku Siedlce-Terespol bude následně doplněn a spuštěn systém dálkového ovládání odpojovačů TV, systém řízení jízdy pomocí vlakového opakovače, dobudování systému ERTMS/ETCS a GSM-R. Do provozu budou spuštěna telekomunikační zařízení, rádio vysílače potřebné pro nezbytné řízení jízdy a ostatní systémy vyžadující přenos informací na základě datového systému telekomunikace. Do provozu bude rovněž uveden přenos informací potřebných pro dálkové ovládání zařízení v zastávkách, včetně spuštění a doplnění systému informatiky. Dále bude spuštěn systém ochrany a zabezpečení přejezdů, u kterých bude provedena změna kategorie přejezdu.

Miroslav Váňa

Foto autor a archiv STRABAG Sp.

Investor: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zhotovitel: konsorcium firem STRABAG Sp. z o.o., vedoucí sdružení, STRABAG AG, TRAKCE a.s. a SUDOP PRAHA a.s. Projektant zodpovědný za zajištění zakázky: Ing. Miroslav Váňa, středisko 240 - Ústí nad Labem


SUDOP PRAHA, a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: 224 227 168, 267 094 111, fax: 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz, http: www.sudop.cz