Po svém zprovoznění bude společně s Pražským městským okruhem a radiálami tvořit základní komunikační síť hlavního města Prahy, která umožní propojit rychlostní silnice a dálnice vycházející z Prahy do všech směrů České republiky a stane se tak spojnicí ve směru západ - východ, sever - jih.
SOKP je na základě usnesení vlády České republiky č. 741 ze dne 21. 7. 1999 zařazen do sítě silnic a dálnic České republiky a dále je součástí 4. multi-modálního koridoru sítě TEN-T. Jeho stavba je v souladu s Územním plánem hlavního města Prahy schváleným Zastupitelstvem hlavního města Prahy usnesením č. 10/05 ze dne 9.9.1999. SOKP vyjma SO 520 je prohlášen za veřejně prospěšnou stavbu.
Po dokončení bude SOKP plnit funkci kapacitní komunikace odvádějící tranzitní dopravu mimo hlavní město a zároveň umožní podstatně zvýšit bezpečnost silničního provozu a zkvalitnit životní prostředí. Vzhledem k technické a finanční náročnosti byla stavba SOKP rozdělena do deseti dílčích stavebních částí označených jako SO 510 až SO 520. Postup přípravy a realizace uvádí následující tabulka:

Název úseku * Délka (km) * Stav realizace
SO 510 I. etapa Satalice - MÚK D11 - Počernice * 1,4 * v provozu od r. 1984
SO 510 II. etapa MÚK D11 - Běchovice * 2,7 * v provozu od r. 1993
SO 511 Běchovice - D1 * 12,6 * v přípravě
SO 512 D1 - Vestec * 8,7 * ve stavbě od 09/2008
SO 513 Vestec - Lahovice * 8,4 * ve stavbě od 11/2006
SO 514 Lahovice - Slivenec * 6,0 * ve stavbě od 05/2006
SO 515 Slivenec - Třebonice * 7,2 * v provozu od r. 1984
SO 516 Třebonice - Řepy * 3,5 * v provozu od srpna 2000
SO 517 Řepy - Ruzyně * 2,5 * v provozu od října 2001
SO 518 Ruzyně - Suchdol * 9,4 * v přípravě
SO 519 Suchdol - Březiněves * 6,7 * v přípravě
SO 520 Březiněves - Satalice * 13,7 * v přípravě
Celková délka SOKP 82,8

SO 518 Ruzyně - Suchdol a SO 519 Suchdol - Březiněves jsou označovány jako Severozápadní segment SOKP a pro úseky SO 512 D1 - Vestec, SO 513 Vestec - Lahovice a SO 514 Lahovice - Slivenec je používán název Jihozápadní segment SOKP.
V současnosti je jedinou realizovanou částí SOKP Jihozápadní segment, který umožňuje kapacitní propojení dálnic D1, D5, rychlostních silnic R4, R6 a R7 a po jejím dokončení i dálnice D3. Celý cca 23 km dlouhý úsek s předpokládanými stavebními náklady ve výši 18,5 mld. Kč bez DPH bude zprovozněn na podzim tohoto roku a umožní podstatné odlehčení komunikační sítě hlavního města Prahy od tranzitní dopravy, zejména v oblasti Jižní spojky a Barrandovské výstupní komunikace.

SO 512 D1 - Vestec (8,7 km)

Předmětem SO 512 D1 - Vestec je realizace úseku SOKP v prostoru mezi dálnicí D1 a obcí Jesenice. Trasa tohoto úseku začíná křižovatkou s dálnicí D1 u obce Modletice a končí napojením na SO 513 Vestec - Lahovice v mimoúrovňové křižovatce II/101 s výhledovou trasou dálnice D3 u obce Jesenice. Součástí je mj. most přes údolí Dobřejovického potoka o délce 260 m.

SO 513 Vestec - Lahovice (8,4 km)

Tato část SOKP začíná napojením na SO 512 D1 - Vestec v mimoúrovňové křižovatce u obce Jesenice a končí na začátku úseku SO 514 Lahovice - Slivenec v prostoru složité mimoúrovňové křižovatky Strakonická, sestávající ze čtyř přímých a jedné vratné rampy, připojující se k mostu přes Vltavu. Součástí je mj. téměř 2  km dlouhý tunel Komořany a přemostění Vltavy.

SO 514 Lahovice - Slivenec (6,0 km)

Začátek je v křižovatce se silnicí I/4 - ulicí Strakonickou, kde navazuje na SO 513 Vestec - Lahovice. Konec SO 514 je napojen na již provozovaný úsek silničního okruhu SO 515. Součástí je mj. více než 1,6 km dlouhý tunel Lochkov, 2 km dlouhá mostní estakáda přes údolí Berounky a technicky náročný ocelový most přes Lochkovské údolí.

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. zahájila projektovou přípravu SOKP již na počátku 70. let 20. století a podílí se na její přípravě dodnes. Pro Jihozápadní segment SOKP, SO 512 a SO 513 zpracoval PRAGOPROJEKT, a.s. kompletní projektovou dokumentaci, zahrnující všechny projektové stupně, tj. DÚR, DSP, ZDS, RDS včetně žádostí o spolufinancování dotčených staveb z EU a nadále se na stavbě podílí formou výkonu technického dozoru investora na SO 514.


PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: 226 066 111
e-mail: svobodal@pragoprojekt.cz, www.pragoprojekt.cz