Řízení takto složitého systému je bez uplatnění nejmodernějších přístupů a technologií nemyslitelné.
Moderní městské kamerové systémy pomáhají zajišťovat nejen dohled nad bezpečností osob a majetku, ale stávají se velmi důležitým nástrojem přispívajícím k efektivnímu řízení města v mnoha dalších oblastech, jako je kontrola průběžných provozních činností, podpora při zajištění včasného zásahu a pomoci při dopravních nehodách, poruchách systémů městské infrastruktury a jiných lokálních událostech, prevence nejen trestné, ale i přestupkové činnosti a mnoha dalších.
Integrací moderního kamerového systému s řídícími systémy městské infrastruktury vzniká nástroj, umožňující řešit i mnohem složitější úlohy, jakými jsou například zajištění plynulosti dopravy, koordinace zásahu bezpečnostních složek, apod. Pokud je pro integraci potřebných systémů navíc použita platforma, která obsahuje funkce pro podporu rozhodování a řízení, stává se ze systému mocný a efektivní prostředek pro řízení města, zajištění součinnosti všech složek technických, bezpečnostních a záchranných služeb, a to jak v běžných, tak v mimořádných a krizových situacích.

Výběr kamerového systému - realizace, modernizace
Městský kamerový systém je jednou z nejnáročnějších aplikací bezpečnostních kamerových systémů obecně. Nejproblematičtější částí je z pohledu realizace samozřejmě zajištění propojení jednotlivých prvků kamerového systému. Typicky jsou kladeny požadavky na pokrytí většího prostoru a zajištění dohledu vzdálených lokalit. V rámci městského prostředí se nelze obecně spoléhat na bezdrátové přenosy dat, ať již z důvodu vysoké míry obsazenosti a zarušení přenosových pásem, tak z pohledu omezené přenosové kapacity, vlivu klimatických jevů, apod. Bezdrátové spoje lze tedy využít pouze v omezené míře. Přesto, že budování kabelových spojů je v městské aglomeraci velmi problematické, spolehlivý kamerový systém, splňující potřebné požadavky, nelze bez zajištění těchto přenosových tras realizovat.
Právě náročnost a vysoké náklady na vybudování přenosových tras jsou důvodem, proč je důležité právě u městských kamerových systémů klást maximální důraz na kvalitu zvoleného řešení. Jedině volbou kvalitního, robustního a flexibilního kamerového systému se lze vyvarovat vysokým nákladům při rozšiřování kamerového systému v budoucnu.
V případě modernizace již existujícího systému je velmi důležité, aby nový systém umožňoval integraci stávajících prvků a přenosových tras, tak aby samotná modernizace mohla probíhat v postupných krocích, při trvalém zajištění funkčnosti systému jako celku. Především u rozsáhlých městských kamerových systémů je rozvržení postupu modernizace do etap nutností, vyplývající většinou jak z architektury existujícího systému, tak z pohledu potřeb postupného financování.

Úspěšný příklad z praxe – statutární město Chomutov
Příkladem úspěšného řešení modernizace kamerového systému je statutární město Chomutov. Ve městě byl dosud užíván analogový kamerový systém, sestávající z analogových kamer doplněných řídícími jednotkami vyvinutými společností MKDS BESY s.r.o. Pro správu systému byl použit řídící software PV-BESIV-MKDS, vyvinutý stejnou společností, ve spojení se softwarovou aplikací digitálních záznamových zařízení Dedicated Micros. Systém sestával z více než dvou desítek kamerových stanovišť, k jejichž připojení byly využity jak metalické a optické analogové přenosové trasy, tak bezdrátové mikrovlnné a rádiové spoje.

Vzhledem k potřebám rozšíření a modernizace kamerového systému bylo hledáno řešení, které by bylo schopno maximálně využít dosud vyhovující prvky systému, umožnilo integraci původních kamerových stanovišť a jejich postupnou rekonstrukci a současně bylo perspektivním řešením z dlouhodobého pohledu, tedy umožňovalo snadné, efektivní a ekonomické rozšiřování o nová stanoviště v budoucnu.

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost MKDS BESY s.r.o. s moderní technologií IndigoVision, plně digitálním IP kamerovým systémem umožňujícím nejen přenos a záznam obrazu a zvuku, ale také schopným rovnou přenášet, zpracovávat a reagovat na další informace, jakými mohou být např. poplachové signály dalších bezpečnostních systémů či prvků. Dodavatelem technologie IndigoVision a kamer Panasonic byla společnost KPZ electronics spol. s r.o. Kromě integrace na úrovni kamerového systému je v rámci dohledového a řídícího centra využita softwarová integrační platforma ECCs vyvinutá společností Z.L.D. s.r.o., doplňující systém o mapové podklady GIS a funkce vyhledávání a lokalizaci adres v databázi UIR-ADR. Grafická nadstavba této platformy umožňuje zobrazení a ovládání kamer přímo na mapě GIS a poskytuje obsluze ucelené informace nutné pro rozhodování při běžných, ale i mimořádných situacích.
Městský kamerový systém byl v nové digitalizované podobě, se sedmi zcela novými kamerovými stanovišti, zprovozněn na podzim roku 2010. Již v lednu 2011 byla flexibilita zvolené technologie úspěšně prověřena v praxi, a to dalším rozšířením, tentokrát o mobilní podsystém.

Systém IndigoVision
IndigoVision je moderní digitální IP kamerový systém. Architektura systému je oproti většině současných kamerových systémů plně distribuovaná, což zajišťuje maximální spolehlivost i v případě výpadku některých prvků či přenosových tras. Kamerový systém IndigoVision se vyznačuje vysokou kvalitou obrazu a naprosto plynulým pohybem, a to při zajištění minimálního datového toku. Většina „inteligence“ systému je soustředěna přímo v jednotlivých prvcích (kamerách, enkodérech), což zajišťuje maximální účinnost, neboť analýza obrazu probíhá přímo nad snímaným obrazem, tedy před vlastní kompresí. Výsledky komplexní analýzy, tedy nejen informace o změnách v obraze, ale i informace o charakteru těchto změn, tzv. metadata, jsou odesílány a ukládány na záznamový server společně s obrazem. Každá kamera, případně enkodér, umožňuje plně duplexní přenos audio signálu a je vybavena několika digitálními vstupy a výstupy. Všechny tyto funkce zajišťují maximální možnost integrace systému s dalšími systémy či prvky, a to bez dalších nákladů.
Pro konfiguraci, správu a používání i rozsáhlých kamerových systémů (až stovky kamer) nabízí společnost IndigoVision zdarma software „­Control Center“. Grafické rozhraní je velmi propracované a intuitivní. Maximální důraz je kladen na použitelnost, tak aby obsluha monitorovacího pracoviště byla schopna velmi efektivně řešit jak rutinní úkoly, tak reagovat na nečekané události. Systém „Control Center“ umožňuje při instalaci na jednom počítači správu až 100 kamer, přímé připojení 4 monitorů a připojení dalších prostřednictvím rozšíření. V systému lze nastavit nejrůznější komplexní automatické reakce na vnější události. Obsluze se tak například při identifikaci pohybu v obraze některou z kamer, případně připojeným PIR detektorem pohybu, mohou automaticky na vybraných monitorech zobrazit v předem daném rozložení obrazy kamer snímajících danou oblast, otočné kamery se mohou navíc automaticky natočit a snímat narušený prostor, v dané oblasti se může zapnout siréna, rozsvítit osvětlení, přehrát konkrétní zvukové hlášení apod.
Kvalita, robustnost a použitelnost systému IndigoVision byla ověřena praxí v mnoha existujících instalacích. Příkladem systémů v rámci České republiky mohou být městské kamerové systémy – Chomutov, Vimperk, Tábor, Benátky nad Jizerou, objekty a obchodní centra – Excalibur City, Prague British School, Národní divadlo v Praze, průmyslové provozy – Crocodille, Ryko Děčín, Dřevo Spálenský a další. Ze zahraničních instalací jsou to např. letiště v Bruselu, Walesu, Šanghaji, městské systémy v Budapešti, Calgary, Santa Monice, britské a finské dráhy a mnoho dalších.

Systém ECCs
Systém ECCs (Emergency Control Centre system) je softwarová integrační platforma, která nad existujícími technickými systémy vytváří sjednocující nástavbu umožňující koncentrovat informace z jednotlivých subsystémů do uceleného obrazu dané situace. Systém ECCs se snaží obsluze poskytnout maximum relevantních informací a usnadnit jí tak rozhodování o postupech při řešení složitých situací. Je tak neocenitelnou podporou pro operátory záchranných a technických služeb, policie, bezpečnostních agentur a dohledových center, a to při řešení běžných, mimořádných i krizových situací. Modulární koncepce systému umožňuje maximální přizpůsobení požadavkům a zvyklostem uživatele a dovoluje snadné rozšiřování o další specifické funkce, jako například propojení s mapovým systémem GIS, kamerovými systémy, pulty centrální ochrany, systémem sledování objektů pomocí GPS, apod. Kromě zobrazení informací relevantních k dané události může systém ECCs dále operátorovi poskytovat podpůrné informace, plány a metodiky řešení a také umožňuje kontrolu plnění jednotlivých kroků zvoleného postupu.

Spolehlivé a bezpečné přenosové trasy - ORing
Spolehlivost jakéhokoli systému je vždy dána spolehlivostí jeho nejslabšího prvku. Z tohoto důvodu je tedy nutné klást důraz na kvalitu a provedení každého prvku systému. Je tedy zřejmé, že jakkoli kvalitní a spolehlivý bude použitý kamerový systém, jeho skutečná stabilita bude závislá na spolehlivosti přenosových tras, které jednotlivé prvky propojují v celek.
Pro budování robustních, tedy spolehlivých a bezpečných přenosových tras je tedy nutné využít kvalitní prvky (switche, routery, konvertory, bezdrátové přístupové body, bridge, apod.). Příkladem takovýchto zařízení jsou průmyslové prvky společnosti ORing Industrial Networking Corp. Průmyslové switche, routery, konvertory a další prvky společnosti ORing se vyznačují nejen vysokým rozsahem provozních pracovních teplot (až od -40  do 70 °C), vysokým stupněm krytí (až IP67), ale také redundantním (záložním) napájením a technologiemi pro budování záložních přenosových tras s automatickou detekcí výpadku a zajištěním obnovení spojení prostřednictvím jiné dostupné trasy v minimálním možném čase (u topologie O-Ring s až 250 prvky je čas obnovení < 10 ms). Mezi dalšími funkcemi umožňují prvky ORing například monitorovat připojené zařízení a v případě ztráty odezvy ho restartovat vypnutím a opětovným zapnutím napájení PoE. Samozřejmostí jsou funkce správy přenosové rychlosti na základě IP adresy, typu datových paketů (QoS), funkce zamezení útoků DoS/DDoS (Denial of Service/Distributed Denial of Service) prostřednictvím kontroly IP adresy, případně MAC adresy a její relevance k IP adrese a další. Velmi zajímavou funkcí z pohledu ochrany životního prostředí a úspor energie je u prvků s podporou PoE pokročilá správa výkonu, kdy je možné výkon nejen potřebným způsobem rozdělit mezi jednotlivé porty, ale také jeho distribuci plánovat v čase, tedy v příslušných hodinách a dnech v týdnu.
Prvky společnosti ORing jsou tak schopny uspokojit i požadavky náročných systémů pracujících v reálném čase s požadavky vysoké míry spolehlivosti a bezpečnosti, jakými jsou například průmyslové provozy, systémy řízení dopravy, systémy z oblasti měření a regulace, správy budov, nebo právě bezpečnostní kamerové systémy. Společnost ORing nabízí také prvky s certifikací EN50155, tedy certifikované pro použití v železniční a jiné kolejové dopravě.
Společnost KPZ electronics spol. s r. o. je předním českým výrobcem a distributorem elektronických zařízení pro ochranu osob a majetku, a to především z oblasti bezpečnostních kamerových a sledovacích systémů a systémů průmyslové televize CCTV. Spolupracujeme s mnoha distributory a montážními společnostmi těchto zařízení v ČR a naše produkty je možné najít v budovách v ČR i zahraničí. Pořádáme individuální i pravidelné prezentace a školení pro projektanty a odborné techniky zaměřené na problematiku kamerových systémů. Kromě distribuce disponujeme vlastním vývojem a výrobou doplňků kamerových systémů a napájecích zdrojů. Jsme autorizovaným distributorem japonské firmy Panasonic pro kamerové systémy, výhradním distributorem britské firmy IndigoVision Ltd. a tchaj­wanské společnosti ORing ­Industrial Networking Corp. a autorizovaným distributorem tchajwanské společnosti Merit Lilin Ent. Co., Ltd.

Ing. Pavel Novák
pavel.novak@kpz.cz

KPZ electronics s.r.o.
Pod Vinicí 2028/20, 143 00 Praha 4
tel.: 225 371 250, fax: 225 371 259
e-mail: kpz@kpz.czwww.kpz.cz